Studiu de evaluare a impactului asupra sănătății și confortului populației în relație cu proiectul ”Lucrări de construire – realizare rețea de canalizare menajeră în localitatea Greoni, comuna Grădinari, județul Caraș-Severin”

„LUCRĂRI DE CONSTRUIRE – REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA GREONI, COMUNA GRĂDINARI, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN”

TITULAR: COMUNA GRADINARI, JUDETUL CARAS-SEVERIN

TITLUL PROIECT „LUCRĂRI DE CONSTRUIRE -REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA GREONI, COMUNA GRĂDINARI, JUDET CARAŞ-SEVERIN”

TITULAR: Comuna GRĂDINARI, judeţul CARAŞ-SEVERIN

CONDITII OBLIGATORII

În relație cu proiectul „LUCRĂRI DE CONSTRUIRE – REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA GREONI, COMUNA GRĂDINARI, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN ” sunt definite următoarele condiții obligatorii pentru implementare: 1. Respectarea normelor și reglementărilor legale: Toate lucrările și activitățile legate de construirea canalizării și stației de epurare trebuie să fie efectuate în conformitate cu legile și reglementările naționale și locale relevante, inclusiv cele referitoare la protecția mediului și sănătatea publică. 2. Asigurarea siguranței lucrărilor de construcție: În timpul lucrărilor de construcție și montaj, trebuie luate măsuri pentru asigurarea siguranței lucrătorilor, a comunității și a mediului înconjurător. Echipamentele și materialele utilizate trebuie să fie conforme cu standardele de siguranță. 3. Monitorizarea și întreținerea infrastructurii: După finalizarea lucrărilor, trebuie instituit un sistem de monitorizare și întreținere a infrastructurii de canalizare și a stației de epurare pentru a asigura funcționarea corespunzătoare și prevenirea oricăror probleme sau defecțiuni. 4. Asigurarea accesului la apă potabilă: Pe toată durata implementării proiectului, trebuie să se asigure accesul populației la apă potabilă curată și sigură, chiar și în zonele afectate de lucrări de construcție. 5. Protejarea zonelor naturale: Implementarea proiectului trebuie să țină cont de protejarea zonelor naturale și a resurselor locale, astfel încât să se mențină echilibrul și autenticitatea stilului de viață al comunității. Respectarea acestor condiții obligatorii este esențială pentru a asigura o implementare eficientă și responsabilă a proiectului și pentru a maximiza beneficiile aduse comunității în ceea ce privește sănătatea, mediu și calitatea vieții.

 CONCLUZII

            Concluziile referitoare la proiectul Proiectul ” LUCRĂRI DE CONSTRUIRE – REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA GREONI, COMUNA GRĂDINARI, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN ” pot fi sintetizate astfel: 1. Impactul asupra calității aerului: Analizele și simulările arată că indicii de hazard calculați pe baza concentrațiilor de substanțe periculoase se situează mult sub valoarea 1, ceea ce indică o toxicitate potențială scăzută asupra sănătății populației din vecinătate. Cu toate acestea, se recomandă monitorizarea atentă a emisiilor pentru a reduce expunerea la poluanți și a riscurilor asupra sănătății umane. 2. Impactul asupra calității apei: Evaluarea arată că proiectul are un impact moderat asupra calității apei în etapa de exploatare. Este important să se respecte normativele și măsurile de prevenire pentru a asigura o calitate corespunzătoare a apei și pentru a proteja sănătatea populației. 3. Impactul asupra solului: Impactul asupra calității solului în etapa de construcție și exploatare este considerat scăzut. Cu toate acestea, este important să se aplice măsuri adecvate de protecție și VEST MEDICAL IMPACT SRL, Cod unic de înregistrare: 42158350, Nr. de ordine in registrul comerțului : J35/ 168/ 2020, contact@vmedicalimpact.ro, , (EESEIS) Avizul nr.6/21.04.2023durata 3 ani ISO SCS Page 101 of 101 Acest document este proprietatea VEST MEDICAL IMPACT SRL. Reproducerea sau retransmiterea totală sau parțială se poate face doar cu respectarea dreptului de autor. monitorizare pentru a preveni potențialele riscuri de poluare

Aspecte estetice și impact vizual: Proiectul poate aduce unele schimbări în peisajul natural, în special în timpul construcției și amplasării infrastructurii. Prin planificare urbanistică atentă și crearea de spații verzi, se poate minimiza impactul vizual negativ. 5. Siguranța populației: Riscul de accidente în timpul construcției și operării poate fi redus prin aplicarea strictă a măsurilor de siguranță și educație a comunității locale în privința riscurilor potențiale. 6. Beneficiile proiectului: Proiectul aduce o serie de beneficii semnificative pentru comunitate, inclusiv îmbunătățirea calității vieții, protecția mediului și dezvoltarea economică. 7. Importanța monitorizării: Monitorizarea continuă a emisiilor și calității apei este importantă pentru asigurarea unui impact pozitiv durabil și minimizarea riscurilor asupra sănătății și mediului.

            Proiectul ” LUCRĂRI DE CONSTRUIRE – REALIZARE REȚEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ÎN LOCALITATEA GREONI, COMUNA GRĂDINARI, JUDEȚUL CARAȘ-SEVERIN, propus a fi amplasat în UAT Grădinari, sat Greoni, sector extravilan si intravilan, nr. FN, identificat prin Carte Funciară Nr. 33818, 33819, 33820, 33821, 33822, 33823, 33824, 33825, 34716, 35765, 35769, 35770, 35776, 35777, 35778, 35779, 35780, 35781, 35782, 35787, 35788, 35789, 35790, 35791, 35792 Grădinari (conform Certificatului de Urbanism nr. 518 din 12.12.2022, emis de către Consiliul Județean CarașSeverin)” poate contribui semnificativ la îmbunătățirea infrastructurii și calității mediului în comunitate. Cu implementarea adecvată a măsurilor de protecție și monitorizare, se poate asigura un impact pozitiv durabil asupra sănătății populației și mediului înconjurător. Colaborarea strânsă între autorități, comunitate și operatorul economic/titularul proiectului este importanta pentru succesul și beneficiile pe termen lung ale acestui proiect. În urma evaluării situației descrise, concluziile formulate se referă strict la aceasta și sunt valabile doar pentru actualul amplasament. Orice modificare a caracteristicilor obiectivului poate conduce la modificări ale expunerii, riscului și, implicit, impactului asociat. În condițiile respectării integrale a avizelor necesare și a recomandărilor din prezentul studiu, distanțele existente reprezintă perimetrul de protecție sanitară, iar obiectivul poate funcționa în locația propusa. Prin urmare, se apreciază că activitatea obiectivului analizat în prezentul studiu este nesemnificativă din punct de vedere al impactul asupra sănătății populației. Prezentul studiu a fost elaborat pe baza documentației puse la dispoziție de către beneficiar. Răspunderea privind planșele desenate, datele și calculele incorporate în memoriul de prezentare revine integral elaboratorilor acestora, precum și pentru veridicitatea datelor furnizate. Se vor respecta recomandările cuprinse în avizele și studiile de specialitate, prevederile legale și normativele în vigoare. Modificarea prevederilor documentației tehnice prezentate sau nerespectarea recomandărilor pentru eliminarea potențialelor surse de risc sau de disconfort pentru populația expusă conduce la anularea concluziilor prezentului studiu.

            Orice reclamație sau conflict apărut între vecini ca urmare a activității obiectivului analizat va fi responsabilitatea exclusivă a beneficiarului. Prezentul studiu nu are rolul de a înlocui acordul prealabil al vecinilor și nu îi revine VEST MEDICAL IMPACT SRL responsabilitatea soluționării acestor probleme. Menționăm însă că studiile și referatele de evaluare a impactului asupra sănătății populației sunt un suport pentru autoritățile locale în luarea deciziilor care să asigure îmbunătățirea calității vieții și protejarea sănătății populației.

                                                             Coordonator colectiv interdisciplinar

                                                                        Dr. Muntean Călin

Propunerile/recomandările motivate, în urma comentariilor publicului interesat, primite pe adresa de e-mail dspcs@asp-caras.ro, într-un interval de 5 zile de la afișare, vor fi luate în considerare în etapa de analiză a calității studiilor EIS.

Sursa foto: Episcopia Caransebeșului