Legislație

ORDIN Nr 127/10.02.2009

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare şi structura organizatorică a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

Având în vedere prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 229/2008 privind măsuri pentru reducerea unor cheltuieli la nivelul administraţiei publice, văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de sănătate publică, asistenţă medicală şi programe nr. IB 1357/10.02.2009

În temeiul prevederilor art. IV din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 227/2008 şi a Hotărârii Guvernului nr. 1718/2008 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările ulterioare Ministrul Sănătăţii emite următorul

ORDIN

Art. 1.(1) Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prevăzut în anexa nr. 1 şi structura organizatorică a acestor autorităţi, prevăzută în anexa nr. 2.

(2) Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2.(1) Conducerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti este asigurată de un comitet director, compus din directorul executiv şi directorii executivi adjuncţi.

(2) Comitetul director al direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în aplicarea reglementărilor din domeniul sănătăţii publice, în condiţiile legii.

(3) Conducerea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti participă la medierea litigiilor apărute în legătură cu încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractelor dintre furnizorii de servicii medicale şi casele de asigurări de sănătate judeţene şi a municipiului Bucureşti, ori cu alte pretenţii decurgând din acestea, urmărind realizarea echilibrului financiar şi utilizarea eficientă a sumelor contractate.

Art. 3. Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, coordonează şi răspunde direct de întreaga activitate a direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

Art. 4. (1) Activitatea financiară a direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, se desfăşoară pe baza bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Ministerul Sănătăţii, în condiţiile legii.

(2) Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, este ordonator secundar de credite în condiţiile legii şi în această calitate repartizează creditele bugetare aprobate de ordonatorul principal de credite pentru bugetul propriu şi pentru bugetele instituţiilor publice subordonate.

Art. 5. (1) Statul de funcţii al direcţiilor judeţene de sănătate publică şi a municipiului Bucureşti, se aprobă de către ministrul sănătăţii.

(2) Structura direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti cuprinde servicii, birouri şi compartimente funcţionale.

(3) Personalul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti este constituit din funcţionari publici, cu excepţia personalului din cadrul laboratoarelor şi a personalului care desfăşoară activităţi de secretariat, administrative, de aprovizionare şi de mentenanţă, care au calitatea de personal contractual.

(4) Serviciile, birourile şi compartimentele funcţionale prevăzute la alin (2) se organizează la propunerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, cu aprobarea ministrului sănătăţii, cu respectarea numărului maxim al funcţiilor publice de conducere şi al numărului minim de posturi de execuţie, conform reglementările legale în vigoare.

Art. 6. (1) Ministrul sănătăţii numeşte şi eliberează din funcţie, în condiţiile legii, directorul executiv al direcţiilor de sănătate publică judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti.

(2) Ministrul sănătăţii numeşte şi eliberează din funcţie, la propunerea directorului executiv al direcţiei de sănătate publică, directorul executiv adjunct de sănătate publică şi programe, directorul executiv adjunct asistenţă medicală, directorul executiv adjunct pentru control în sănătatea publică şi directorul executiv adjunct financiar – contabil ai direcţiei de sănătate publică judeţene şi respectiv ai municipiului Bucureşti.

Art. 7. Personalul autorităţilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti va fi preluat, în condiţiile legii, de către direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, conform structurii organizatorice aprobate.

Art. 8. Pe data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 880/2006 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a autorităţilor de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, şi a structurii organizatorice a acestor autorităţi, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 656 din 28.07.2006, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

Art. 9. Direcţiile generale, direcţiile şi serviciile din cadrul Ministerului Sănătăţii, precum şi direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului ordin.

Art. 10. Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

MINISTRUL SĂNĂTĂŢII

ION BAZAC

ANEXA 1

REGULAMENT de organizare şi funcţionare a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

CAP. 1 Dispoziţii generale

Art.1. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti sunt servicii publice deconcentrate, cu personalitate juridică, subordonate Ministerului Sănătăţii, reprezentând autoritatea de sănătate publică la nivel local, care realizează politicile şi programele naţionale de sănătate, elaborează programe locale, organizează structurile sanitare, evidenţele statistice pe probleme de sănătate precum şi de planificare şi derulare a investiţiilor finanţate de la bugetul de stat pentru sectorul de sănătate.

Art. 2. Direcţiile de sănătate publică evaluează, coordonează şi monitorizează modul de asigurare a asistenţei medicale curative şi profilactice din unităţile sanitare de pe teritoriul arondat, inclusiv pentru unităţile sanitare din subordinea Ministerului Sănătăţii, luând măsuri pentru asigurarea accesului la asistenţa medicală a oricărei persoane din raza judeţului;

Art.3. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonează, organizează şi evaluează programele naţionale de sănătate ce se derulează în teritoriul arondat şi exercită atribuţii specifice de control în sănătatea publică, prin personalul împuternicit, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii.

Art.4. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în colaborare cu autorităţile locale, cu instituţii de învăţământ şi organizaţii guvernamentale şi nonguvernamentale organizează activităţi în domeniul sănătăţii publice.

Art.5 (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti coordonează serviciile de asistenţa medicală din teritoriu, organizează şi coordonează asistenţa medicală în caz de calamităţi, epidemii, catastrofe şi alte situaţii deosebite, organizează, coordonează şi răspund de pregătirea reţelei sanitare pentru apărare, sub coordonarea Ministerului Sănătăţii.

(2) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti participă la coordonarea acordării primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri ale Ministerului Sănătăţii.

Art.6. (1) Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti organizează culegerea şi prelucrarea datelor statistice de la toţi furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare, întocmesc şi transmit rapoarte statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop.

(2) Furnizează date statistice către alte autorităţi, la solicitare şi cu respectarea confidenţialităţii datelor personale.

Art. 7. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti avizează şi supun aprobării conducerii Ministerului Sănătăţii propunerile privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirilor unităţilor sanitare din subordinea acestora.

Art. 8. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti desemnează reprezentanţi în consiliul consultativ al spitalelor publice.

Art. 9. Direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti afişează pe site-ul lor proiectul bugetelor de venituri şi cheltuieli ale spitalelor publice şi analizează execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli lunare şi trimestriale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii.

Art.10. La cererea unor persoane fizice sau juridice, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti efectuează, potrivit dispoziţiilor legale, servicii de sănătate publică, pentru care se percep tarife potrivit actelor normative în vigoare.

Art.11.Veniturile realizate de direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, constituie venituri proprii, care se folosesc în condiţiile legii.

CAP. 2 Atribuţii generale:

Art. 12.Directorul Executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii:

a) organizează, coordonează şi controlează, după caz, activităţile de asistenţă de sănătate publică, promovarea sănătăţii şi medicinei preventive, asistenţă medicală de urgenţă, curativă, de recuperare medicală, asistenţă medicală la domiciliu, care se acordă prin unităţile sanitare publice sau private, precum şi asistenţă de medicină legală şi de medicină sportivă;

b) coordonează şi controlează implementarea şi realizarea programelor naţionale de sănătate pe care le derulează în teritoriul arondat, în scopul îndeplinirii obiectivelor şi realizării indicatorilor, prin desfăşurarea activităţilor specifice la nivel local;

c) evaluează anual rezultatele activităţii şi propune strategiile pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei din teritoriu;

d) analizează periodic starea de sănătate a populaţiei din teritoriul arondat, în scopul identificării principalelor probleme de sănătate publică şi alocă prioritar resursele de care dispune pentru intervenţiile cu cea mai mare eficienţă în ameliorarea stării de sănătate;

e) elaborează şi coordonează implementarea programelor locale de sănătate în concordanţă cu priorităţile de sănătate publică identificate la nivel local;

f) informează Ministerul Sănătăţii şi autorităţile administraţiei publice locale asupra stării de sănătate a populaţiei şi asupra concluziilor care rezultă din evaluare, periodic şi ori de câte ori consideră necesar;

g) asigură supravegherea şi controlul aplicării legislaţiei de către instituţiile şi organismele care au responsabilităţi în domeniul sănătăţii publice şi de către unităţile sanitare din sectorul privat de asistenţă medicală, colaborând în acest scop cu organismele profesionale din domeniul medico-sanitar la nivel local, autorităţile publice locale şi cu alte instituţii abilitate;

h) în calitate de ordonator secundar de credite, aprobă angajarea, lichidarea şi ordonanţarea cheltuielilor în condiţiile legii;

i) coordonează acţiunile de limitare a efectelor apărute în urma dezastrelor, calamităţilor şi epidemiilor în domeniul de competenţă;

j) coordonează activitatea de audit public intern din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi auditul public intern exercitat la nivelul spitalelor aflate în subordine, conform legii, în cazul în care nu este organizată o astfel de structură specializată în cadrul spitalului respectiv;

k) emite avize şi autorizaţii sanitare şi autorizaţii de liberă practică, în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare;

l) coordonează activitatea de control în sănătatea publică la nivel local şi înaintează spre aprobare Ministerului Sănătăţii lista personalului împuternicit pentru desfăşurarea acestei activităţi, la propunerea directorului executiv adjunct pentru control în sănătate publică;

m) organizează şi coordonează asistenţa medicală materno-infantilă;

n) organizează activitatea de identificare şi soluţionare a problemelor de sănătate publică apărute în rândul persoanelor aparţinând grupurilor defavorizate;

o) coordonează activitatea serviciilor de ambulanţă judeţene şi a municipiului Bucureşti;

p) coordonează elaborarea raportului anual al stării de sănătate a comunităţii la nivel judeţean şi a municipiului Bucureşti;

q) evaluează anual rezultatele activităţii în domeniul medical şi adaptează strategiile de intervenţie pentru ameliorarea stării de sănătate a populaţiei din teritoriu;

r) colaborează cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale în vederea îndeplinirii atribuţiilor ce revin direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

s) desemnează reprezentanţii direcţiei de sănătate publică judeţene şi respectiv ai municipiului Bucureşti în consiliile consultative ale spitalelor publice, conform prevederilor legale în vigoare;

t) propune Ministerului Sănătăţii, cu avizul consiliului judeţean sau al consiliului local, după caz, înfiinţarea ori desfiinţarea spitalelor publice;

u) propune conducerii Ministerului Sănătăţii măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii managerilor de spital, în cazul constatării nerealizării indicatorilor prevăzuţi în contractul de management;

v) evaluează necesarul de resurse umane de la nivelul asistenţei medicale în funcţie de nevoile comunitare identificate prin acţiuni specifice şi emite recomandări în acest sens;

w) controlează respectarea normativelor de personal ale instituţiilor publice din subordine;

x) propune Ministerului Sănătăţii reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţilor sanitare publice;

y) coordonează fundamentarea finanţării şi propune Ministerului Sănătăţii alocarea resurselor necesare desfăşurării activităţii;

z) nominalizează personalul din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice din domeniul relaţiilor publice şi al comunicării;

aa) avizează bugetele de venituri şi cheltuieli ale instituţiilor publice aflate în subordinea sa;

bb) evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine, şi acordă calificativul anual;

cc) încheie contractul de management cu managerul general al serviciului de ambulanţă;

dd) controlează respectarea programelor de instruire practică a elevilor şi studenţilor din unităţile de învăţământ care pregătesc asistenţi medicali şi moaşe, desfăşurate în unităţile sanitare, în colaborare cu directorul de îngrijiri/asistentul-şef şi cu reprezentantul inspectoratului şcolar judeţean;

ee) desemnează participanţi în comisiile de examinare pentru examenul de absolvire a şcolii postliceale sanitare;

ff) desemnează participanţi la selecţia asistenţilor medicali, comunitari, moaşelor, infirmierelor, precum şi ca membri în comisiile de examene şi concursuri de ocupare a posturilor vacante pentru aceste categorii de personal;

gg) desemnează participanţi la activităţile profesionale şi la manifestările organizate de Ordinul Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România;

hh) colaborează cu organizaţii profesionale, sindicale şi organizaţii neguvernamentale în proiecte ce privesc activitatea asistenţilor medicali;

ii) Stabileşte proceduri de informare a opiniei publice cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătatea publică şi alte situaţii cu risc pentru populaţie;

jj) desemnează coordonatorul activităţii de audit intern, auditorul cu cel mai înalt grad profesional, pentru unităţile sanitare din subordine care nu au birouri/compartimente de audit intern;

kk) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea Ministerului Sănătăţii, conform prevederilor legale.

Art. 13. Directorul executiv adjunct de sănătate publică şi programe al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, are următoarele atribuţii;

a) coordonează şi răspunde de activităţile de supraveghere epidemiologică a bolilor transmisibile şi netransmisibile, evaluarea factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă şi promovarea sănătăţii, desfăşurate la nivel teritorial;

b) organizează, coordonează şi monitorizează activitatea de sănătate publică desfăşurată de furnizorii de servicii medicale, indiferent de forma de organizare;

c) coordonează la nivel teritorial şi răspunde de desfăşurarea activităţilor de prevenire şi limitare a răspândirii bolilor transmisibile în situaţii de risc epidemiologic;

d) coordonează şi controlează modul de constituire, gestionare şi reîntregire a rezervei antiepidemice judeţene;

e) coordonează implementarea la nivel judeţean a activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate publică;

f) organizează activitatea de monitorizare şi evaluare a programelor de sănătate, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele şi subprogramele de sănătate;

g) organizează analiza trimestrială şi anuală a indicatorilor programelor de sănătate de la unităţile sanitare din teritoriul arondat, în conformitate cu actele normative în vigoare privind programele şi subprogramele de sănătate;

h) transmite Ministerului Sănătăţii propuneri privind modul de îmbunătăţire a derulării programelor de sănătate la nivel local;

i) desemnează coordonatorii locali ai programelor de sănătate publică din rândul personalului propriu şi aprobă numirea coordonatorilor locali propuşi de unităţile sanitare din subordine;

j) organizează la nivel local activitatea de management a programului de imunizări;

k) organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale din domeniul său de competenţă, primite de la unităţile sanitare publice sau private, şi răspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop;

l) aprobă, după caz, referatele de evaluare a unităţilor/activităţilor supuse avizării/autorizării sanitare;

m) coordonează activităţile de consultanţă de specialitate la cererea terţilor,

n) participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii şi a raportului stării de sănătate în relaţie cu factorii de risc din mediul de viaţă şi muncă;

o) participă la îndeplinirea planurilor de acţiune privind implementarea legislaţiei şi de consolidare instituţională în plan judeţean sau local;

p) elaborează şi propune directorului executiv bugetul specific domeniului pe care îl coordonează;

q) evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual;

r) facilitează formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din subordine;

s) îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite de conducerea direcţiei, în domeniul de competenţă.

Art. 14. Directorul executiv adjunct pentru asistenţă medicală al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, are următoarele atribuţii:

a) coordonează implementarea la nivel local a strategiilor de sănătate elaborate de Ministerul Sănătăţii, pentru asigurarea asistenţei medicale a populaţiei;

b) răspunde de evaluarea necesarului de servicii medicale curative la nivel de judeţ, pe domenii de asistenţă medicală;

c) asigură furnizarea datelor specifice pentru elaborarea rapoartelor privind starea de sănătate a comunităţii şi a situaţiei privind necesarul de servicii de sănătate pentru populaţia din teritoriul arondat;

d) participă la elaborarea strategiei de dezvoltare a serviciilor de sănătate la nivel local, pe baza nevoilor de sănătate ale populaţiei şi în conformitate cu strategiile de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii;

e) organizează reţeaua unităţilor sanitare publice din teritoriu în vederea asigurării eficienţei şi calităţii  actului medical, cu aprobarea Ministerului Sănătăţii;

f) organizează şi evaluează activitatea cabinetelor medicale, medico-dentare, de îngrijiri de sănătate, a laboratoarelor şi activităţilor conexe actului medical, indiferent de forma de organizare, precum şi a unităţilor sanitare din subordine;

g) propune sancţionarea abaterilor în conformitate cu reglementările în vigoare;

h) asigură coordonarea şi integrarea serviciilor de îngrijire la domiciliu şi a serviciilor furnizate la nivel comunitar;

i) evaluează, coordonează şi monitorizează serviciile medicale furnizate în cadrul reţelei de asistenţă medicală primară, al reţelei ambulatorii de specialitate, precum şi al reţelei de asistenţă spitalicească;

j) evaluează, coordonează şi monitorizează serviciile medicale furnizate în cadrul reţelei de asistenţă medicală comunitară şi recuperatorie;

k) organizează asistenţa medicală pentru bolnavii psihici şi controlează serviciile medicale şi sistemul informaţional al bolnavilor psihici cu potenţial pericol social;

l) participă la elaborarea planului de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii;

m) răspunde de organizarea şi actualizarea permanentă a evidenţei unităţilor sanitare publice şi private din teritoriu;

n) analizează nevoile de servicii medicale ale populaţiei şi propune directorului executiv modificarea structurii unităţilor sanitare din subordine;

o) analizează şi înaintează directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti propunerile conducerilor unităţilor din subordine privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, cu avizul consiliului judeţean sau al consiliului local, după caz;

p) răspunde de actualizarea evidenţei medicilor din teritoriu;

q) organizează culegerea şi prelucrarea informaţiilor statistice medicale primite de la unităţile sanitare publice sau private şi răspunde de transmiterea rapoartelor statistice periodice către instituţiile desemnate în acest scop;

r) asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;

s) organizează evidenţa parteneriatelor public-private şi asigură sprijin local în implementarea strategiei Ministerului Sănătăţii de participare a sectorului privat la îmbunătăţirea performanţei sectorului sanitar;

t) reprezintă direcţia de sănătate publică judeţeană sau a municipiului Bucureşti în comisiile paritare organizate la nivel judeţean;

u) colaborează cu autorităţile administraţiei locale în desfăşurarea activităţilor medicale furnizate prin unităţile de asistenţă medico-socială şi asigură îndrumarea metodologică în acordarea serviciilor medicale în aceste unităţi;

v) analizează şi rezolvă sesizările şi reclamaţiile referitoare la asigurarea asistenţei medicale a populaţiei.

Art.15. Directorul executiv adjunct pentru control în sănătatea publică al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, are următoarele atribuţii:

a) organizează şi implementează activitatea de control în sănătatea publică la nivel judeţean şi în municipiul Bucureşti;

b) propune directorului executiv lista persoanelor ce urmează a fi împuternicite pentru desfăşurarea activităţii de control în sănătatea publică, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii

c) colaborează cu directorii executivi adjuncţi la întocmirea planului tematic anual al activităţii de control în sănătate publică judeţene şi în municipiul Bucureşti;

d) elaborează şi propune directorului executiv bugetul specific activităţii de control în sănătate publică;

e) stabileşte şi aplică măsurile necesare pentru îmbunătăţirea activităţii de control în sănătate publică la nivel judeţean;

f) constată şi sancţionează contravenţiile la normele igienico-sanitare, la normele de prevenire şi combatere a bolilor transmisibile şi profesionale, la nivel judeţean;

g) organizează şi conduce la nivel judeţean acţiuni de control în sănătate publică şi în situaţii de calamităţi naturale, evenimente deosebite, epidemii,

h) evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine şi acordă calificativul anual;

i) facilitează formarea şi perfecţionarea profesională a inspectorilor la nivel judeţean;

j) aprobă măsurile propuse de inspectorii sanitari din subordine şi emite documentele de autoritate sanitară: decizii de interzicere a activităţii, respectiv decizii de suspendare a activităţii, informarea altor instituţii publice abilitate;

k) notifică institutele de sănătate publică şi Ministerul Sănătăţii asupra constatării neconformităţilor cu legislaţia în vigoare pentru produsele avizate/notificate de către aceste instituţii în vederea luării măsurilor legale în vigoare;

l) participă în echipele de control iniţiate de către Ministerul Sănătăţii şi de alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale;

m) participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii;

n) informează opinia publică cu privire la rezultatele activităţilor de control în sănătate publică prin procedura stabilită de directorul executiv;

o) participă la elaborarea planului de acţiune în caz de dezastre/calamităţi ;

Art. 16. Medicul şef al laboratorului de sănătate publică al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, are următoarele atribuţii:

a) organizează şi coordonează activitatea laboratorului de sănătate publică, inclusiv în cadrul activităţilor de laborator teritoriale;

b) organizează controlul intern şi extern de calitate;

c) se asigură de utilizarea eficientă a bazei materiale şi a resurselor umane în vederea realizării obiectivelor din cadrul programelor de sănătate publică;

d) organizează evidenţele de laborator permiţând astfel accesul rapid la informaţii de laborator pentru serviciile/birourile de supraveghere şi control al bolilor transmisbile şi evaluare a factorilor de risc din mediul de viaţă şi muncă;

e) răspunde de transmiterea operativă a rezultatelor de laborator către directorul executiv adjunct de sănătate publică şi programe, respectiv serviciilor/birourilor beneficiare;

f) colaborează cu directorul executiv adjunct pentru control în sănătatea publică şi participă alături de acesta la elaborarea planului de acţiuni de inspecţie tematice care implică activităţi de laborator;

g) se asigură de existenţa bazei materiale necesare pentru efectuarea testărilor de laborator prevăzute în cadrul programelor de sănătate publică şi în cadrul activităţilor de control în sănătatea publică;

h) elaborează şi propune directorului executiv bugetul specific necesar desfăşurării activităţii;

i) răspunde de activitatea desfăşurată de personalul de laborator care îşi desfăşoară activitatea în cadrul birourilor, serviciilor sau compartimentelor teritoriale;

j) asigură participarea cu date specifice la elaborarea rapoartelor privind starea de sănătate a comunităţii şi a situaţiei privind necesarul de servicii de sănătate pentru populaţia din teritoriul arondat;

k) coordonează activităţile de specialitate desfăşurate la cererea terţilor;

l) evaluează periodic performanţele profesionale pentru personalul din subordine, şi acordă calificativul anual;

m) facilitează formarea şi perfecţionarea profesională a personalului din subordine;

n) îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite de conducerea direcţiei.

Art. 17. Directorul executiv adjunct financiar-contabil al direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, are următoarele atribuţii:

a) coordonează activitatea de elaborare, finanţare, execuţie şi raportare a indicatorilor financiari din bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi al unităţilor din subordine;

b) asigură respectarea disciplinei financiare şi bugetare la nivelul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi controlează aceste activităţi la nivelul unităţilor din subordine;

c) răspunde de organizarea şi ţinerea la zi a contabilităţii patrimoniului aflat în administrare şi a execuţiei bugetare;

d) răspunde de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse în situaţiile financiare centralizate trimestriale şi anuale, precum şi de prezentarea acestora la termenul stabilit de organul ierarhic superior;

e) propune Ministerului Sănătăţii indicatorii financiari ce urmează a fi incluşi în legea anuală a bugetului de stat;

f) răspunde de avizarea şi repartizarea, după caz, a bugetului de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare subordonate şi urmăreşte utilizarea eficientă a fondurilor alocate;

g) elaborează propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;

h) răspunde de executarea indicatorilor economico-financiari din bugetul propriu şi urmăreşte executarea acestora la unităţile finanţate în baza bugetului aprobat;

i) răspunde de întocmirea lunară a execuţiei bugetului de stat pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii;

j) răspunde de întocmirea lunară a necesarului de credite bugetare pentru luna următoare pe titlul de cheltuieli şi programe de sănătate publică pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;

k) pe baza evaluării bazei tehnico-materiale existente în teritoriu, stabileşte priorităţile de dezvoltare şi întreţinere a acesteia, propunând lucrări de investiţii, consolidare clădiri şi reparaţii capitale;

l) stabileşte necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrări de investiţii, consolidări clădiri şi reparaţii capitale pentru unităţile subordonate;

m) analizează periodic modul de derulare a procesului investiţional şi solicită ordonatorului principal de credite modificări valorice ale creditelor repartizate anual pe obiective de investiţii, acolo unde este cazul.

CAP.3  Atribuţii specifice:

Art. 18. Direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, au următoarele atribuţii specifice, pe domenii de activitate:

I. În domeniul resurselor umane: Serviciul/biroul/Compartimentul de resurse umane, normare, organizare, salarizare (RUNOS) are următoarele atribuţii:

a) aplică normele Ministerului Sănătăţii privind formarea, încadrarea, transferul şi detaşarea medicilor, farmaciştilor, biologilor, chimiştilor şi biochimiştilor la nivelul direcţiei de sănătate publică; coordonează şi verifică aplicarea acestor norme la nivelul unităţilor sanitare cu personalitate juridică subordonate;

b) îndrumă şi verifică în unităţile sanitare subordonate aplicarea legislaţiei în vigoare referitoare la încadrarea, salarizarea, promovarea şi acordarea tuturor celorlalte drepturi salariale privind salariul de merit, indemnizaţia de conducere, sporul de vechime, sporul pentru condiţii deosebite de muncă, încadrarea personalului care îşi desfăşoară activitatea în locuri de muncă cu condiţii speciale şi deosebite, salarizarea gărzilor;

c) verifică modul de organizare şi desfăşurare a concursurilor la nivelul unităţilor sanitare cu personalitate juridică din subordine pentru toate categoriile de personal;

d) monitorizează numărul maxim de personal, pe categorii, pentru unităţile sanitare publice;

e) întocmeşte rapoarte statistice privind numărul şi drepturile de personal şi le înaintează periodic sau la solicitare Ministerului Sănătăţii sau altor instituţii, în condiţiile legii.

f) întocmeşte statul de funcţii pentru aparatul propriu, în vederea aprobării de către Ministerul Sănătăţii, precum şi lucrările privind modificarea şi completarea acestuia;

g) solicită Ministerului Sănătăţii, aprobarea organizării concursului pentru ocuparea posturilor vacante de medici, farmacişti, biologi, chimişti şi biochimişti din aparatul propriu, conform reglementărilor legale în vigoare;

h) participă la organizarea concursurilor şi examenelor pentru obţinerea de grade şi trepte profesionale, precum şi de intrare în rezidenţiat; participă la organizarea concursurilor şi examenelor pentru unităţile sanitare cu personalitate juridică din subordine, potrivit legii;

i) asigură participarea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, prin reprezentanţii săi, în comisiile paritare organizate la nivel judeţean, pentru stabilirea necesarului de medici;

j) aplică prevederile legale în domeniul monitorizării funcţiei publice:

j.1) elaborează şi transmit Ministerului Sănătăţii documentaţia necesară în vederea elaborării planului anual de ocupare a funcţiilor publice generale;

j.2) elaborează şi transmit Ministerului Sănătăţii situaţia funcţiilor publice generale, a personalului contractual, pe nivel de studii, grade şi trepte profesionale, în vederea elaborării anexei la legea bugetului de stat;

j.3) transmit lunar, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, situaţia privind respectarea codului de conduită al funcţionarilor publici, inclusiv regimul incompatibilităţilor şi al conflictului de interese;

j.4).transmit, la solicitarea Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, actualizarea bazei de date în ceea ce priveşte funcţiile şi funcţionarii publici proprii;

k) la solicitarea conducerii unităţilor sanitare din subordine elaborează documentaţia privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului sau a denumirii, pe care o înaintează directorului executiv adjunct medical;

l) pentru unităţile sanitare publice din subordine aprobă statele de funcţii, cu încadrarea în normativele de personal în vigoare;

m) pentru unităţile sanitare din subordine verifică încadrarea în normativele de personal aprobate şi la solicitarea motivată a acestor unităţi, solicită Ministerului Sănătăţii suplimentarea numărului de posturi, pe locuri de muncă şi categorii de personal, cu încadrarea în bugetul de venituri şi cheltuieli aprobat;

n) întocmeşte pentru unităţile sanitare subordonate documentaţia necesară, pentru a solicita Ministerului Sănătăţii suplimentarea numărului de posturi şi a alocaţiilor bugetare aferente, în vederea încadrării medicilor care solicită să efectueze practica supravegheată /asistată;

o) Verifică pentru unităţile sanitare din subordine stabilirea drepturilor salariale, pentru persoanele care fac parte din comitetul director al spitalelor publice din subordine şi al serviciilor de ambulanţă;

p) Stabileşte drepturile salariale pentru managerul general al serviciilor de ambulanţă în baza criteriilor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii;

II. În domeniul juridic: Biroul/Compartimentul juridic are următoarele atribuţii:

a) avizează, la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimonială a persoanei juridice, precum şi orice alte acte care produc efecte juridice;

b) participă la comisia locală de coordonare a activităţii de privatizare;

c) participă la negocierea şi încheierea contractelor;

d) redactează cererile de chemare în judecată, de exercitare a căilor de atac, modifică, renunţă la pretenţii şi căi de atac, cu aprobarea conducerii direcţiei de sănătate publică;

e) reprezintă şi apără interesele persoanei juridice în faţa organelor administraţiei de stat, a instanţelor judecătoreşti, a altor organe cu caracter jurisdicţional, precum şi în cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege, în baza delegaţiei date de conducerea persoanei juridice;

f) participă la negocierea de înţelegeri internaţionale privind domeniul de activitate în care funcţionează sau, după caz, avizează asemenea înţelegeri;

g) se preocupă de obţinerea titlurilor executorii şi sesizează directorul executiv adjunct financiar-contabil în vederea luării măsurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanţă, iar pentru realizarea altor drepturi sesizează organul de executare silită competent;

h) urmăreşte, semnalează şi transmite organelor de conducere şi serviciilor interesate noile acte normative apărute şi atribuţiile ce le revin din acestea;

i) contribuie prin întreaga activitate la asigurarea respectării legii, apărarea proprietăţii publice şi private a statului aflate în administrarea autorităţii de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, a unităţilor din subordine, precum şi la buna gospodărire a mijloacelor materiale şi financiare din patrimoniu;

j) semnalează organelor competente cazurile de aplicare neuniformă a actelor normative şi, când este cazul, face propuneri corespunzătoare;

k) analizează modul în care sunt respectate dispoziţiile legale în desfăşurarea activităţii unităţilor şi cauzele care generează prejudicii aduse avutului public sau infracţiuni;

l) Întocmeşte constatări şi propune luarea măsurilor necesare în vederea întăririi ordinii şi disciplinei, prevenirea încălcării legilor şi a oricăror alte abateri;

m) asigură transmiterea către unităţile sanitare din subordine a tuturor ordinelor ministrului sănătăţii, circularelor şi instrucţiunilor tehnice elaborate de Ministerul Sănătăţii;

n) realizează evidenţa actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi a celor cu caracter general sau privind probleme financiar-contabile ce se regăsesc în activitatea direcţiei de sănătate publică şi a unităţilor subordonate;

o) asigură consultanţă juridică tuturor compartimentelor direcţiei, precum şi unităţilor sanitare publice din subordine;

p) asigură informarea personalului privind actele normative nou-apărute din domeniul de activitate al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

q) îndeplineşte orice alte lucrări cu caracter juridic.

III. În domeniul auditului public intern: Biroul/Compartimentul de audit public intern are următoarele atribuţii:

a) elaborează proiectul planului de audit public intern;

b) efectuează activităţi de audit public intern pentru a evalua dacă sistemele de management financiar şi control ale instituţiei proprii sunt transparente şi sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienţă şi eficacitate;

c) efectuează activităţi de audit public intern exercitat asupra activităţilor desfăşurate în cadrul unităţilor sanitare subordonate, precum şi al spitalelor cu mai puţin de 400 de paturi;

d) informează structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii despre recomandările neînsuşite de conducătorul unităţii publice auditate, precum şi despre consecinţele acestora;

e) raportează periodic directorului executiv al direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi structurii de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii cu privire la constatările, concluziile şi recomandările rezultate din activităţile sale de audit;

f) elaborează raportul anual al activităţilor de audit public intern şi îl înaintează până la data de 15 ianuarie a anului în curs pentru anul expirat către structura de audit public intern din cadrul Ministerului Sănătăţii;

g) raportează imediat conducătorului unităţii publice şi structurii de control intern abilitate, în cazul identificării unor neregularităţi sau posibile prejudicii;

IV. În domeniul informaticii şi biostatisticii medicale: Serviciul/Biroul/Compartimentul de informatică şi biostatistică medicală are următoarele atribuţii:

a) este responsabil pentru organizarea bazei de date judeţene, verificarea şi codificarea informaţiilor medicale;

b) pune la dispoziţie tuturor structurilor interne interesate toate datele solicitate şi pune la dispoziţie structurilor externe direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti date statistice medicale, cu acordul conducătorului autorităţii;

c) colaborează cu celelalte structuri ale direcţiei de sănătate publică judeţene, şi a municipiului Bucureşti pe probleme legate de informatică medicală;

d) transmite informări operative (în timp real) persoanelor cu atribuţii de decizie;

e) colaborează cu structurile responsabile pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile şi netransmisibile în realizarea rapoartelor periodice, precum şi a prognozelor;

f) organizează sistemul de evidenţă primară şi raportarea statistică sanitară la nivelul cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare a unităţilor sanitare;

g) verifică datele raportate cu evidenţele primare şi centralizatoare;

h) centralizează dările de seamă de la nivelul judeţului şi centralizatoarele de activitate şi morbiditate trimestriale şi anuale;

i) codifică cauzele de deces, în conformitate cu obligaţiile Ministerului Sănătăţii, în buletinele de deces şi de nou născut mort, conform legislaţiei de stare civilă a populaţiei;

j) verifică şi codifică fişele de decese sub un an, decese perinatale, fişele cu decese materne şi le compară ca număr şi cauză de deces cu cele care circulă prin sistemul informaţional al Institutului Naţional de Statistică;

k) organizează cursurile de perfecţionare a personalului de statistică şi instruirea cu privire la codificarea morbidităţii, a incapacităţii temporare de muncă şi buna completare a evidenţelor şi dărilor de seamă, precum şi arhivarea formularelor statistice în conformitate cu indicatorul termenelor de păstrare a documentelor;

l) centralizează, verifică şi transmite Centrului Naţional pentru Organizarea şi Asigurarea Sistemului Informaţional şi Informatic în Domeniul Sănătăţii dările de seamă trimestriale şi anuale, precum şi situaţia unităţilor sanitare publice şi private (unităţi, paturi, personal, activităţi) solicitate de Institutul Naţional de Statistică conform prevederilor legale în vigoare;

m) ţine evidenţa şi raportează mişcarea personalului medical pe unităţi, specialităţi medicale, sex şi vârstă şi actualizează permanent registrul naţional;

n) primeşte raportările legate de activitatea spitalelor, constituie baza de date la nivel judeţean, le transmite Ministerului Sănătăţii, pentru decizii majore de politică sanitară şi pentru raportările necesare organismelor Uniunii Europene şi Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii;

o) alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv al direcţiei de sănătate publică.

V. Registratură şi secretariat:

a) asigură evidenţa unităţilor din subordine: denumire, nominalizarea conducerilor, adresele complete şi numerele de telefon ale unităţilor şi conducerilor acestora (inclusiv numerele de telefon de la domiciliu – fixe sau mobile);

b) asigură evidenţa contactelor de la nivelul direcţiilor publice locale şi centrale, precum şi a persoanelor din conducerea acestora (numele, prenumele, funcţia, adresa de reşedinţă, numerele de telefon etc.);

c) înregistrează lucrările transmise de conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti şi de serviciile din structura acesteia către petenţi şi alte autorităţi, precum şi cele primite la conducerea direcţiei şi ţine evidenţa repartizării acestora, urmărind rezolvarea lor în termenele stabilite;

d) înscrie în registrul specific persoanele venite în audienţă la conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, problemele prezentate de către acestea şi soluţiile date;

e) înregistrează şi ţine evidenţa lucrărilor primite sau transmise prin fax;

f) asigură transmiterea corespondenţei de la direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, inclusiv modul de trimitere;

g) întocmeşte evidenţa deplasărilor în teren ale salariaţilor direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

h) păstrează secretul de serviciu;

i) îndeplineşte şi alte sarcini dispuse de conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti.

VI. În domeniul achiziţiilor publice: Serviciul/Biroul/Compartimentul de achiziţii publice are următoarele atribuţii:

a) elaborează programul anual al achiziţiilor publice, pe baza necesităţilor şi priorităţilor comunicate de celelalte compartimente din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi respectiv a municipiului Bucureşti;

b) elaborează sau, după caz, coordonează activitatea de elaborare a documentaţiei de atribuire ori, în cazul organizării unui concurs de soluţii, a documentaţiei de concurs;

c) organizează desfăşurarea licitaţiilor conform reglementărilor legale în vigoare, recepţia bunurilor achiziţionate, precum şi repartiţia acestora către compartimentele solicitante;

d) participa în comisiile de întocmire, evaluare, negociere şi atribuirea contractelor de achiziţie publică;

e) îndeplineşte obligaţiile referitoare la publicitate, conform legislaţiei în vigoare;

f) aplică şi finalizează procedurile de atribuire ;

g) constituie şi păstrează dosarul achiziţiei publice.

VII. În domeniul relaţiilor cu publicul şi al comunicării: Serviciul/Biroul/Compartimentul relaţii cu publicul şi comunicare are următoarele atribuţii:

a) colaborează cu structura de specialitate a Ministerului Sănătăţii în realizarea obiectivelor de comunicare prin mass-media ori prin mijloacele proprii ale direcţiei de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti;

b) asigură desfăşurarea optimă a activităţii de relaţii publice;

c) asigură informarea permanentă referitoare la principalele activităţi ale direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti;

d) asigură o legătură permanentă între comunitate şi direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, organizând, după un program stabilit, activitatea de audienţe pentru populaţie;

e) desfăşoară activitatea de analiză a cererilor cetăţenilor şi disponibilizează toate informaţiile necesare pentru soluţionarea problemelor prezentate sau solicitate;

f) urmăreşte şi sprijină soluţionarea legală şi în termen a cererilor, petiţiilor etc. la solicitarea Ministerului Sănătăţii;

g) informaţiile care constituie secrete de stat şi de serviciu vor fi accesate şi gestionate conform standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate;

h) organizează legătura dintre direcţia de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti şi prefectură, consiliul judeţean, primăriile locale şi organizaţiile neguvernamentale;

i) asigură legătura dintre conducerea direcţiei de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti şi sindicate în vederea analizei şi soluţionării, conform legislaţiei în vigoare, a revendicărilor sindicale;

j) comunică Ministerului Sănătăţii date privind: adresa direcţiei de sănătate publică, numele şi prenumele persoanelor din conducere, numărul de telefon fix, mobil şi de fax, adresa de e-mail; denumirea şi adresa spitalelor din teritoriu, numele şi prenumele directorilor acestora, numărul de telefon şi de fax; denumirea şi adresa altor unităţi importante din teritoriu; modificările ce intervin în datele comunicate.

VIII. În domeniul avizării şi autorizării sanitare: Compartimentul avize/autorizări are următoarele atribuţii:

a) primesc, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile pentru avizarea sanitară a proiectelor de amplasare, construcţie şi amenajare a obiectivelor;

b) primesc, verifică şi înregistrează cererile şi documentaţiile de autorizare sanitară şi avizarea anuală în vederea funcţionării obiectivelor şi a proiectelor de amplasare, constructie si amenajare a obiectivelor, altele  decât cele supuse înregistrării la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunale;

c) repartizează documentaţiile către structurile de specialitate;

d) asigură eliberarea documentelor de reglementare în termenele stabilite de legislaţia în vigoare ;

e) răspunde de managementul informaţiilor privind avizele şi autorizaţiile;

f) înregistrează declaraţiile pe propria răspundere primite de la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă tribunale şi le transmite Directorului executiv adjunct de control în sănătatea publică;

g) gestionează baza de date pentru documentele de reglementare eliberate şi o transmite periodic serviciului de control în sănătatea publică;

h) oferă informaţii la solicitare asupra procedurii de avizare, autorizare sanitară şi vizare anuală a funcţionării obiectivelor şi activităţilor;

i) întocmeşte şi eliberează autorizaţia de liberă practică pentru lucrătorii din unită?ile sanitare, publice şi private, din teritoriul arondat direcţiei de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, indiferent de subordonarea acestor unită?i, alţii decât medicii, medicii dentişti, farmaciştii, precum si asistenţii medicali şi moaşele prevăzute de OUG 144/2008 şi tehnicienii dentari;

j) alte atribuţii specifice stabilite de către directorul executiv al direcţiei de sănătate publică.

IX. În domeniul supravegherii şi controlului bolilor transmisibile: Serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:

a) coordonează şi derulează la nivel judeţean activităţile specifice din cadrul programelor naţionale şi teritoriale de sănătate publică din domeniul bolilor transmisibile, în vederea realizării obiectivelor angajate prin programele şi strategiile naţionale şi locale;

b) colectează trimestrial şi anual indicatorii programelor de sănătate de la unităţile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare;

c) participă prin activităţi specifice la funcţionarea reţelei naţionale de supraveghere, alertă şi răspuns rapid în domeniul bolilor transmisibile;

d) participă la realizarea evaluărilor de risc în situaţia evenimentelor care ameninţă sănătatea populaţiei şi au potential de răspândire naţională şi internaţională;

e) coordonează, controlează şi evaluează programul naţional de imunizări desfăşurat în teritoriul arondat şi verifică, prin activităţi de evaluare administrative şi epidemiologice;

f) participă la studiile epidemiologice organizate la nivel naţional sau/şi regional;

g) solicită din teritoriu datele necesare pentru fundamentarea necesarul de material biologic pentru imunizarea grupelor catagrafiate şi verifică în teritoriu condiţiile de distribuire, depozitare a vaccinului şi efectuarea si evidenţa vaccinării;

h) organizează, colectează, analizează, verifică, gestionează, interpretează şi diseminează datele privind bolile transmisibile de la toate sursele existente în teritoriu, conduce şi gestionează registrul judeţean unic pentru bolile transmisibile, vaccinări şi reacţii adverse postvaccinale indezirabile, infecţia HIV/SIDA, tuberculoză, boli cu transmitere sexuală, infecţii nosocomiale şi situaţii epidemiologice de risc;

i) evaluează anual funcţionarea sistemelor de supraveghere a bolilor transmisibile, în colaborare cu institutele de sănătate publică;

j) verifică modul în care medicii de familie detectează cazurile de boli transmisbile şi raportează datele necesare supravegherii bolilor transmisibile, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

k) supraveghează şi verifică modul prin care sunt respectate metodologiile şi protocoalele privind diagnosticul etiologic pentru bolile transmisibile şi propune directorului executiv adjunct de sănătate publică şi programe măsuri organizatorice privind asigurarea serviciilor specifice competente de laborator pentru diagnosticul etiologic al bolilor transmisibile, conform dispoziţiilor legale;

l) efectuează investigaţiile epidemiologice, identifică şi coordonează măsurile necesare pentru limitarea focarelor de boală transmisibilă în colectivităţi, puse în aplicare în colaborare cu alte structuri cu atribuţii specifice sau cu autorităţi locale;

m) desfăşoară îndrumarea metodologică şi profesională a unităţilor sanitare din teritoriu, periodic sau la solicitare, în probleme de infecţii nosocomiale;

n) intervine şi efectuează expertiza de specialitate, în cazul unor focare epidemice nosocomiale sau în situaţii de risc declarat, la solicitarea unităţii ori prin autosesizare;

o) monitorizează situaţia infecţiilor nosocomiale din unităţile sanitare din teritoriu şi elaborează recomandări administrative şi profesionale în cazul riscurilor identificate

p) desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;

q) participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul Sanitar Internaţional şi verifică şi aplică măsurile de protecţie sanitară a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;

r) asigură consultanţă privind prevenirea bolilor transmisibile de import, recomandă şi aplică măsuri de prevenire privind bolile infecţioase ale călătorului prin structurile proprii, acolo unde ele există;

s) verifică şi validează, în colaborare cu personalul compartimentului de informatică şi biostatistică, datele legate de bolile transmisibile şi infecţioase raportate de serviciile medicale din teritoriu, inclusiv decese;

t) efectuează instruirea personalului din unităţile medicale publice şi private, pe probleme de prevenire şi control al bolilor transmisibile, infecţiilor nosocomiale, infecţia HIV, tuberculoză, boli cu transmitere sexuală, boli infecţioase de import;

u) organizează activitatea de supraveghere şi combatere a vectorilor de importanţă medicală;

v) se subordonează metodologic Centrului naţional de supraveghere şi control al bolilor transmisibile şi Biroului de evenimente deosebite şi alertă rapidă din cadrul Institutului de Sănătate Publică Bucureşti, precum şi serviciilor de specialitate profesională din institutele de sănătate publică;

w) asigură funcţionalitatea sistemului informaţional specific în conformitate cu metodologiile legale elaborate  de Ministerul Sănătăţii şi coordonatorii naţionali ai programelor de sănătate;

x) colaborează cu structurile similare din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi cu alte instituţii judeţene pentru realizarea unui schimb optim şi util de informaţii, în conformitate cu prevederile legale, în probleme de supravegherea bolilor transmisibile;

y) participă la elaborarea planului acţiunilor tematice de inspecţie în teritoriu;

z) face propuneri către conducerea direcţiei de sănătate publică privind modul de derulare a programelor de sănătate la nivel judeţean şi utilizarea fondurilor necesare derulării acestora;

aa) participă la elaborarea raportului privind starea de sănătate a populaţiei;

bb) efectuează, la cererea terţilor, consultanţă sau prestaţii de specialitate în domeniul de competenţă;

cc) participă la elaborarea, prin personalul de specialitate cu studii superioare, a referatelor de evaluare a unităţilor sanitare în vederea avizării/autorizării sanitare;

dd) îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sănătate publică, in limitele competentelor profesionale.

În cadrul Serviciului de supraveghere şi control al bolilor transmisibile funcţionează *:

Biroul de epidemiologie pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile

Biroul de supraveghere şi coordonare a programului de imunizare

Colectivul de statistică pentru epidemiologia bolilor transmisibile

Colectivul de programe pentru boli transmisibile şi imunoprofilaxie

Compartimentul de produse antiepidemice.

Compartimentul de produse antiepidemice, are următoarele atribuţii specifice:

a) asigură depozitarea şi distribuirea în teritoriul arondat a vaccinurilor şi a celorlalte produse biologice şi materiale necesare desfăşurării activităţii de medicină preventivă;

b) asigură depozitarea şi livrarea produselor DDD necesare intervenţiei în focarele de boli transmisibile;

c) asigură aprovizionarea laboratoarelor proprii şi a altor unităţi sanitare cu medii de cultură, seruri de diagnostic, sticlărie, reactivi, kit-uri şi alte materiale consumabile, în vederea realizării activităţilor cuprinse în programele de medicină preventivă;

d) asigură depozitarea şi distribuirea în teritoriul arondat a produselor din componenţa rezervei antiepidemice în caz de calamitate sau alte situaţii de risc;

e) îndeplineşte şi alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sănătate publică.

* În cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial pot fi operate comasări de birouri/compartimente/colective, în structura serviciului.

X. În domeniul evaluării factorilor de risc din mediul de viaţă şi de muncă:

Serviciul de evaluarea factorilor de risc de mediu din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:

a) coordonează şi implementează la nivel teritorial activităţile cuprinse în programul de sănătate publică privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc în relaţie cu mediul de viaţă şi muncă, alimentele şi nutriţie, aprovizionarea cu apă potabilă şi unităţile de învăţământ şi îngrijire de toate categoriile;

b) elaborează propuneri pentru reglementarea activităţilor teritoriale din domeniile: igiena mediului, igiena alimentaţiei, igiena unităţilor de învăţământ, medicină ocupaţională, promovarea sănătăţii, în concordanţă cu legislaţia din domeniu;

c) analizează şi evaluează periodic sau ori de câte ori este nevoie calitatea serviciilor teritoriale de supraveghere a sănătăţii în relaţie cu mediu, implementarea unor noi activităţi, în colaborare cu alte unităţi/servicii teritoriale cu activitate din domeniu;

d) coordonează şi derulează activităţi specifice pentru implementarea prevederilor legislative de protejarea şi promovarea mediului de viaţă organizat şi natural;

e) îndeplineşte indicatorii specifici din cadrul programului de evaluare a factorilor de risc din mediu;

f) întocmeşte rapoarte profesionale de evaluare teritorială în domeniul alimentului şi mediului (apă potabilă, apă de îmbăiere, poluare organizată sau accidentală, radiaţii ionizante şi neionizante) şi contribuie la realizarea sintezelor naţionale din domeniu;

g) coordonează şi derulează activităţi în teritoriu pentru implementarea prevederilor legislative din domeniul produselor biocide şi substanţe chimice periculoase şi produse cosmetice şi de uz casnic;

h) monitorizează şi coordonează pe plan teritorial activitatea de gestionare şi neutralizare a deşeurilor medicale din toate categoriile de unităţi sanitare şi elaborează propuneri pentru anihilarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat;

i) participă la efectuarea investigaţiilor epidemiologice a toxiinfecţiilor alimentare si epidemiilor hidrice, în colaborare cu serviciul de supraveghere şi control al bolilor transmisibile;

j) coordonează, monitorizează, evaluează şi participă la asigurarea calităţii apei potabile din teritoriu şi elaborează propuneri pentru rezolvarea/ameliorarea situaţiilor de risc evaluat sau anihilarea riscului constituit, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

k) monitorizează şi evaluează riscurile privind siguranţa alimentului şi alimentaţiei publice, elaborează şi propune activităţi de asigurarea calităţii alimentului din circuitul public, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

l) desfăşoară activitatea de evaluare a conformării la normele de igienă şi sănătate publică a proiectelor de amenajare-construire şi elaborează referatele de evaluare în vederea avizării/autorizării sanitare;

m) colaborează şi conlucrează cu administraţia publică locală şi instituţiile/serviciile specializate din domeniu, pentru implementarea şi realizarea prevederilor legale privind calitatea mediului de viaţă şi muncă, securitatea alimentului şi calitatea apei potabile;

n) participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul Sanitar Internaţional şi verifică şi aplică măsurile de protecţie sanitară a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;

o) derulează studii populaţionale privind evoluţia sănătăţii în raport cu factorii de mediu şi cu alimentele, în teritoriul dat;

p) efectuează, la cererea terţilor, consultanţă şi prestaţii de specialitate;

q) supraveghează acordarea asistenţei medicale profilactice în colectivităţile de copii şi tineri şi participă la monitorizarea dezvoltării fizice, psihomotorie şi a stării de sănătate a copiilor din colectivităţi;

r) coordonează şi evaluează activităţile desfăşurate în cadrul examenelor de bilanţ în colectivităţile de copii şi controlează dispensarizarea medicală a copiilor cu afecţiuni cronice, precum şi planul de recuperare a acestora;

s) participă la activităţile de promovare a sănătăţii organizate la nivel judeţean şi local, din domeniul de competenţă;

t) efectuează, la cererea terţilor, consultanţă şi prestaţii de specialitate;

u) realizează registrul de evidenţă a bolilor profesionale la nivel teritorial, efectuând cercetarea şi documentarea cazurilor suspecte de boală, declararea şi înregistrarea bolilor profesionale; selectează cazurile şi transmite fişe BP2/rapoarte, partenerilor instituţionali, conform prevederilor legale;

v) realizează expertize în domeniul sănătăţii ocupaţionale;

w) centralizează şi analizează situaţia angajaţilor expuşi la noxe din teritoriu;

x) asigură organizarea activităţilor de colectare şi raportare a datelor necesare identificării problemelor de sănătate ocupaţională şi a operatorilor specializaţi în intervenţii eficiente din piaţa de servicii medicale de medicina muncii;

y) participă la implementarea programelor privind protejarea sănătăţii şi prevenirea îmbolnăvirilor asociate factorilor de risc ocupaţionali şi participă la aplicarea legislaţiei privind încadrarea locurilor de muncă în condiţii deosebite şi speciale;

z) efectuează, la cererea terţilor, evaluarea factorilor de risc profesional;

aa) participă cu rapoarte la elaborarea sintezelor naţionale privind sănătatea în relaţie cu mediul ocupaţional;

bb) participă la elaborarea raportului privind starea de sănătate a populaţiei;

cc) efectuează, la cererea terţilor, consultanţă de specialitate;

dd) desfăşoară activităţi specifice în cadrul planurilor de intervenţie în situaţii de urgenţă;

ee) elaborează referatele de evaluare a unităţilor/activităţilor supuse avizării sanitare;

ff) participă la elaborarea şi execuţia planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquis-ului comunitar în domeniul sănătăţii şi securităţii în muncă.

gg) face propuneri către conducerea direcţiei de sănătate publică privind fondurile specifice necesare derulării programelor de sănătate la nivel judeţean;

hh) face propuneri către conducerea direcţiei de sănătate publică privind modul de derulare a programelor de sănătate la nivel judeţean;

ii) îndeplineşte alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sănătate publică şi conducerea unităţii.

În cadrul Serviciului de evaluare a factorilor de risc din mediul de viata si de munca funcţionează *:

Biroul de igienă a mediului

Biroul de igienă alimentară

Colectiv de igienă şcolară şi sănătatea copiilor şi tinerilor

Compartimentul de medicină ocupaţională

Colectivul programe de mediu

* În cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial pot fi operate comasări de birouri/compartimente/colective, în structura serviciului.

XI. Colectivele compartimentelor teritoriale participă la desfăşurarea activităţilor specifice, stabilite de conducerea direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în teritoriul arondat.

XII. În domeniul supravegherii bolilor netransmisibile:

Serviciul de supravegherea bolilor netransmisibile din direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti are următoarele atribuţii şi responsabilităţi de execuţie şi coordonare/îndrumare profesională:

a) asigură monitorizarea şi implementarea programelor de sănătate publică în domeniul bolilor netransmisibile la nivel judeţean;

b) colectează trimestrial şi anual indicatorii programelor de sănătate de la unităţile sanitare, în conformitate cu actele normative în vigoare;

c) asigură culegerea şi validarea datelor la nivel judeţean pentru registrele naţionale de boli netransmisibile;

d) propune conducerii direcţiei echipele interdisciplinare care asigură supravegherea bolilor cronice în teritoriu;

e) analizează şi evaluează indicatorii de morbiditate şi mortalitate legaţi de evoluţia bolilor netransmisibile în judeţ şi evoluţia indicatorilor demografici la populaţia din teritoriu;

f) în realizarea atribuţiilor sale colaborează direct cu unităţile judeţene de implementare a programelor de sănătate, precum şi cu institutele de sănătate publică şi cu institutele de specialitate din teritoriul arondat;

g) stabileşte colaborări interinstituţionale, la nivel judetean, cu organizaţii guvernamentale şi neguvernamentale pentru asigurarea corelării activităţilor din cadrul programelor naţionale de sănătate cu alte iniţiative, finanţate din alte surse;

h) primeşte anual, trimestrial şi ori de câte ori este nevoie de la casa de asigurări de sănătate judeţeană sau a municipiului Bucureşti analiza modului în care a fost derulat programul de sănătate cu scop curativ;

i) solicită unităţilor sanitare ori de câte ori este nevoie date suplimentare de raportare privind programul de sănătate finanţat din bugetul de stat şi al Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate;

j) face propuneri către conducerea direcţiei de sănătate publică judeţeană şi a municipiului Bucureşti, privind fondurile specifice necesare derulării programelor de sănătate publică în domeniul bolilor netransmisibile la nivel judeţean;

k) furnizează informaţii către populaţie referitoare la prevenirea bolilor şi la promovarea sănătăţii;

l) dezvoltă la nivel local programe de promovare a sănătăţii şi educaţie pentru sănătate, în funcţie de priorităţile locale;

m) elaborează proiecte în parteneriat cu autorităţile locale, reprezentanţii în teritoriu ai altor ministere, organizaţii neguvernamentale şi reprezentanţe internaţionale, în vederea soluţionării problemelor comunitare;

n) furnizează servicii de formare în educaţia pentru sănătate adresate formatorilor din cadrul şi din afara sistemului de sănătate;

o) elaborează, editează şi asigură multiplicarea de materiale publicitare specifice.

În cadrul Serviciului de supravegherea bolilor netransmisibile funcţionează:

Compartimentul de supraveghere boli netransmisibile

Compartimentul de programe boli netransmisibile

Compartimentul de promovarea sănătăţii

* În cazul unui deficit de personal calificat la nivel teritorial pot fi operate comasări de birouri/compartimente/colective, în structura serviciului.

XIII. În domeniul controlului în sănătatea publică şi controlului calităţii serviciilor de asistenţă medicală, are următoarele atribuţii:

a) constată şi sancţionează contravenţiile la normele de igienă, conform legii, la nivel judeţean;

b) păstrează confidenţialitatea privind iminenţa inspecţiei sanitare, înainte de începerea propriu-zisă a acesteia, şi confidenţialitatea datelor pe care unităţile inspectate le pun la dispoziţie;

c) solicită unităţilor controlate orice documente necesare efectuării inspecţiei şi, după caz, copii de pe acestea;

d) prescriu unităţilor controlate măsuri de remediere, cu stabilirea de termene şi responsabilităţi în vederea înlăturării deficienţelor de igienă constatate,

e) propun directorului executiv adjunct pentru control în sănătatea publică suspendarea temporară a activităţii unităţilor şi obiectivelor până la remedierea deficienţelor; în situaţii cu risc major şi iminent de îmbolnăvire a populaţiei dispun suspendarea pe loc sau imediată a activităţii unităţii sau obiectivului şi informează operativ directorul executiv adjunct pentru control în sănătatea publică despre măsura aplicată;

f) propun directorului executiv adjunct pentru control în sănătatea publică retragerea avizului sanitar pentru proiectele de activităţi, inclusiv construcţii, în cazul în care nu sunt respectate normele de igienă;

g) propun directorului executiv adjunct pentru control în sănătatea publică retragerea avizului sanitar sau a notificării unui produs, în situaţia în care substanţele sau produsele sunt neconforme cu specificaţiile din dosarul tehnic;

h) opresc, denaturează sau condiţionează darea în consum public a alimentelor care nu corespund normelor de igienă, precum şi folosirea obiectelor, materialelor şi a substanţelor care, prin natura lor sau prin modul de utilizare, periclitează starea de sănătate a populaţiei;

i) recoltează şi aplică elemente de securizare probele recoltate în cadrul activităţii de inspecţie, precum şi contraprobele;

j) participă la activitatea de implementare a prevederilor specifice din Regulamentul Sanitar Internaţional şi verifică şi aplică măsurile de protecţie sanitară a frontierelor de stat privind bolile transmisibile;

k) la solicitarea directorului executiv adjunct de sănătate publică şi programe, pot dispune măsuri speciale pentru bolnavii, suspecţii şi contacţii de boli transmisibile sau purtătorii de germeni patogeni, precum şi alte măsuri cu caracter obligatoriu pentru combaterea bolilor transmisibile şi a celor profesionale;

l) verifică aplicarea legislaţiei Uniunii Europene în domeniul sănătăţii publice;

m) verifică respectarea legislaţiei în vigoare privind prevenirea şi controlul infecţiilor nosocomiale în toate unităţile sanitare;

n) opresc folosirea preparatelor biologice utilizate în scop diagnostic, profilactic şi de tratament, care se dovedesc necorespunzătoare sau nocive sănătăţii;

o) în situaţia în care, în timpul unei activităţi de control, constată existenţa unui conflict de interese sau deficienţe grave ce pot determina riscuri majore pentru sănătatea populaţiei, comunică urgent directorului executiv adjunct pentru control în sănătatea publică în vederea delegării unui alt inspector şi luării măsurilor de urgenţă;

p) controlează unităţile sanitare acreditate pentru activitatea de bănci de ţesuturi şi/sau utilizare de ţesuturi şi/sau celule umane în scop terapeutic prin evaluare şi verificare de proceduri şi activităţi care se derulează în aceste unităţi

q) controlează şi evaluează incidentele adverse severe şi reacţiile adverse grave notificate prin sistemele de vigilenţă, inclusiv în domeniul securităţii transfuziilor şi hemovigilenţei

r) participă şi la alte activităţi specifice.

XIV. În domeniul activităţii de laborator de sănătate publică:

A. Laboratorul de microbiologie:

a) participă la efectuarea investigaţiei epidemiologice prin recoltarea şi prelucrarea de probe bacteriologice, virusologice, serologice, imunologice şi parazitologice, pentru supravegherea şi controlul bolilor transmisibile în conformitate cu metodologiile legale în vigoare;

b) asigură diagnosticul etiologic pentru bolile infecţioase identificate în cadrul programului naţional de supraveghere epidemiologică dacă prestaţia nu poate fi asigurată prin unitatea de îngrijire a cazului;

c) asigură diagnosticul microbiologic pentru toate solicitările serviciului de supraveghere a bolilor transmisibile, provenite de la cazuri suspecte, focare de boală transmisibilă sau investigaţii în cadrul programelor de sănătate;

d) participă la buna funcţionare a reţelei naţionale de supraveghere a bolilor transmisibile prin prestaţii la nivelul competenţei specifice;

e) monitorizează şi transmite evaluări privind circulaţia unor microorganisme cuprinse în metodologiile de supraveghere epidemiologică şi situaţia antibioticorezistenţei microorganismelor la populaţia investigată în unitaţile sanitare din teritoriu;

f) efectuează analize microbiologice din probe de apă, aer, alimente şi factori de mediu, prevăzute în programele naţionale şi locale de sănătate;

g) asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării/reacreditării laboratorului;

h) efectuează analize microbiologice la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;

i) execută alte activităţi specifice stabilite sau solicitate în cadrul competenţei.

B. Laboratorul de chimie sanitară şi/sau toxicologie:

a) efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice din probe biologice, apă, aer, alimente şi alţi factori de mediu pentru evaluarea obiectivă a conformităţii produselor şi a riscurilor pentru sănătate;

b) efectuează analize fizico-chimice şi toxicologice, la cererea unor beneficiari, pentru care se percep taxe;

c) asigură aplicarea procedurilor în vederea acreditării laboratorului;

d) alte atribuţii specifice stabilite de medicul-şef de laborator.

C. Laboratorul igiena radiaţiilor:

a) coordonează activităţile pentru protejarea sănătăţii populaţiei şi prevenirea efectelor asociate radiaţiilor  ionizante în teritoriul arondat;

b) asigură colectarea şi raportarea datelor privind sănătatea populaţiei în relaţie cu radiaţiile ionizante din teritoriul arondat;

c) participă la elaborarea raportului stării de sănătate a comunităţii;

d) efectuează, din proprie iniţiativă sau la cererea terţilor, determinări ale nivelurilor de radiaţii, consultanţă de specialitate;

e) controlează aplicarea normelor de securitate nucleară şi igiena radiaţiilor;

f) avizează şi autorizează sanitar unităţile în care se desfăşoară practici şi activităţi nucleare;

g) elaborează referatele de evaluare pentru unităţile supuse avizării/autorizării sanitare;

h) verifică respectarea normelor de igiena radiaţiilor ionizante în unităţile autorizate şi în laboratoarele de profil;

i) participă la elaborarea planurilor de acţiuni privind implementarea în plan judeţean a acquis-ului comunitar;

j) participă la elaborarea planului de acţiune în caz de catastrofă;

k) intervine în caz de accident nuclear sau de urgenţă radiologică în teritoriul arondat;

l) evaluează nivelul expunerii medicale la radiaţii ionizante a populaţiei prin programe de asigurare şi control al calităţii;

m) alte atribuţii specifice stabilite de directorul executiv adjunct de sănătate publică şi programe.

XV. În domeniul situaţiilor de urgenţă şi a managementului asistenţei medicale de urgenţă

Serviciul/Biroul/Compartimentul de Situaţii de urgenţă şi managementul asistenţei medicale de urgenţă are următoarele atribuţii:

a) monitorizează şi evaluează activitatea unităţilor de primiri urgenţe şi a compartimentelor de primiri urgenţe din cadrul unităţilor sanitare din sectorul public;

b) participă la acţiunile de acordare a primului ajutor calificat împreună cu inspectoratele judeţene pentru situaţii de urgenţă şi cu alte structuri subordonate Ministerului Sănătăţii.

c) Monitorizează şi evaluează activitatea serviciului judeţean de ambulanţă

d) Transmite informări operative conducerii direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în cazul apariţiei unei situaţii de urgenţă şi propune măsuri de intervenţie, în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în funcţie de domeniul de competenţă

e) Elaborează şi transmite spre aprobare directorului executiv adjunct de sănătate publică şi programe, Planul de intervenţie în caz de dezastre şi epidemii, în colaborare cu celelalte structuri de specialitate din cadrul direcţiei de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, în funcţie de domeniul de competenţă .

XVI. În domeniul asistenţei medicale:

A. Compartimentul de asistenţă medicală primară are următoarele atribuţii:

a) asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a activităţii de asistenţă medicală primară;

b) verifică în teren calitatea serviciilor oferite în cadrul asistenţei medicale primare, precum şi respectarea  prevederilor cuprinse în reglementările legale în vigoare privind acordarea asistenţei medicale primare în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

c) participă la implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistenţei medicale primare, elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;

d) coordonează activitatea de raportare şi monitorizare a bolilor transmisbile şi cronice de către medicii de familie care îşi desfăşoară activitatea atât în cabinete publice, cât şi în cabinete private;

e) monitorizează modul în care personalul din cabinetele medicilor de familie respectă obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la:etica profesională şi deontologia medicală; asistenţa de sănătate publică;  activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; relaţiile de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

f) asigură managementul evidenţei medicale primare şi al informaţiei medicale gestionate;

g) asigură educaţia/formarea continuă şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din asistenţa medicală primară;

a) asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;

b) asigură înregistrarea cabinetelor medicale, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

B. Compartimentul de asistenţă medicală ambulatorie are următoarele atribuţii:

a) asigură îndrumarea tehnică şi metodologică a activităţii de asistenţă medicală ambulatorie de specialitate;

b) verifică în teren calitatea serviciilor oferite în cadrul asistenţei medicale ambulatorii de specialitate, precum şi respectarea prevederilor cuprinse în reglementările legale în vigoare privind acordarea asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate;

c) participă la implementarea strategiilor de reformă în domeniul asistenţei medicale ambulatorii, elaborate şi aprobate de Ministerul Sănătăţii;

d) coordonează activitatea de raportare şi monitorizare a bolilor transmisbile şi cronice de către personalul de specialitate din ambulatoriu, care îşi desfăşoară activitatea atât în cabinete publice, cât şi în cabinete private;

e) monitorizează modul în care personalul din cabinetele medicilor din ambulatoriul de specialitate respectă obligaţiile reglementate prin acte normative, referitoare la: etica profesională şi deontologia medicală; asistenţa de sănătate publică; activitatea desfăşurată în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate; relaţiile de muncă, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;

f) asgură managementul evidenţei medicale primare şi al informaţiei medicale gestionate;

g) asigură educaţia/formarea continuă şi dezvoltarea profesională a resurselor umane din asistenţa medicală de specialitate din ambulatoriu;

h) analizează, împreună cu casa de asigurări de sănătate, nevoile de servicii medicale de specialitate ale populaţiei;

i) evaluează, coordonează şi monitorizează serviciile medicale furnizate în unităţile medicale publice şi private de specialitate în ambulatoriu;

j) asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;

k) evaluează, coordonează şi monitorizează activitatea unităţilor medicale ambulatoriilor de specialitate, publice sau private;

C. Compartimentul de asistenţă medicală spitalicească are următoarele atribuţii:

a) analizează, împreună cu casa de asigurări de sănătate, nevoile de servicii medicale spitalicească ale populaţiei;

b) evaluează, coordonează şi monitorizează activităţile cu caracter medico-sanitar;

c) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalelor, precum şi fişa postului pentru personalul din spitale;

d) participă la negocierea anuală a indicatorilor de performanţă specifici fiecărui spital din teritoriul arondat;

e) monitorizează şi evaluează activitatea medicală desfăşurată în spital pe baza indicatorilor de performanţă ai managementului spitalului;

f) monitorizează modul în care spitalele respectă criteriile de calitate ale actului medical;

g) urmăreşte respectarea programului de muncă pe categorii de personal, precum şi asigurarea de către spitale a numărului optim de personal, pe categorii şi locuri de muncă, în funcţie de normativele de personal în vigoare;

h) monitorizează şi coordonează modul în care spitalul îşi respectă obligaţia legală de a înregistra, stoca, prelucra şi transmite informaţiile legate de activitatea sa, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare;

i) propune măsuri de creştere a eficienţei şi calităţii serviciilor medicale şi de asigurare a accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale;

j) verifică modul de organizare în vederea asigurării asistenţei medicale în situaţii de dezastre, atacuri teroriste, război, conflicte sociale şi alte situaţii de criză.

E. Biroul de asistenţa mamei şi copilului are următoarele atribuţii:

a) coordonează şi participă la identificarea priorităţilor în domeniul asistenţei medicale a mamei şi copilului şi propune măsuri adaptate pentru rezolvarea problemelor identificate;

b) analizează aspectele organizatorice ale asistenţei medicale a gravidei, lăuzei şi copilului, in raport cu dinamica morbidităţii şi mortalităţii la aceste categorii, şi propune măsuri de organizare/reorganizare a structurilor sanitare din teritoriu;

c) coordonează, monitorizează, evaluează la nivel local activitatea de planificare familială şi  sănătatea reproducerii.

d) Coordonează, monitorizează şi evaluează derularea la nivel local a programelor naţionale în domeniul asistenţei medicale a mamei şi copilului.

F. Compartimentul de asistenţă medicală recuperatorie are următoarele atribuţii:

a) analizează, împreună cu casa de asigurări de sănătate, nevoile de servicii medicale de recuperare ale populaţiei;

b) coordonează, monitorizează şi evaluează, activităţile cu caracter de asistenţă medicală recuperatorie;

c) propune măsuri de creştere a eficienţei şi calităţii serviciilor medicale recuperatorii şi de asigurare a accesului echitabil al populaţiei la serviciile medicale de recuperare;

d) monitorizează modul în care spitalele/ secţiile de recuperare respectă criteriile de calitate a actului medical;

e) coordonează, monitorizează şi evaluează, activitatea unităţilor medicale cu paturi şi ambulatoriilor de specialitate, publice sau private, prin care se asigură asistenţa medicală de recuperare, precum şi a societăţilor de turism balnear şi de recuperare.

f) asigură informarea personalului medical în legătură cu normele de etică profesională şi deontologie medicală şi informarea pacienţilor cu privire la drepturile şi îndatoririle acestora;

g) aprobă regulamentul de organizare şi funcţionare al spitalelor, al spitalelor/secţiilor care acordă asistenţa medicală recuperatorie.

G. Compartimentul asistenţă medicală comunitară are următoarele atribuţii:

a) acordă consultanţă şi asistenţă tehnică în domeniul evaluării nevoilor, al stabilirii priorităţilor, modalităţilor de implementare şi monitorizare a politicilor de asistenţă medicală comunitară integrată;

b) colaborează cu autorităţile administraţiei publice locale în vederea realizării strategiei judeţene şi a listei de priorităţi în domeniul asistenţei medicale comunitare;

c) contribuie la crearea unui cadru organizatoric pentru monitorizarea şi evaluarea serviciilor şi programelor naţionale şi locale de sănătate, cu privire la asistenţa medicală comunitară;

d) monitorizează elaborarea de ghiduri şi standarde de practică în domeniul asistenţei medicale comunitare;

e) asigură sprijin pentru formarea personalului care lucrează în reţeaua de asistenţă medicală comunitară integrată, inclusiv a joncţiunilor cu reţeaua de medicină de familie, accesul la medicamente, servicii ambulatorii, spitaliceşti;

f) identifică, elaborează şi propun programe specifice de educaţie pentru sănătate şi pentru adoptarea unui stil de viaţă sănătos la nivelul diferitelor comunităţi;

g) elaborează şi propune programe specifice de prevenire şi profilaxie primară, secundară şi terţiară şi de recuperare medicală şi incluziune socială;

h) identifică, elaborează şi propune programe specifice de consiliere medico-socială, servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane vulnerabile: gravide, nou-născuţi, bolnavi cronici, bătrâni, persoane cu dizabilităţi, neasiguraţi, victime ale violenţei domestice, copii din familii dezorganizate, persoane cu probleme de sănătate mintală, precum si alte categorii de persoane identificate la nivel local ca fiind ca fiind în situaţii de risc;

i) facilitează şi monitorizează crearea parteneriatelor interinstituţionale la diferite niveluri, a strategiilor şi a protocoalelor comune pentru serviciile de asistenţă comunitară.

XVII. În domeniul buget, financiar şi contabilitate:

A.Compartimentul financiar-contabilitate şi buget are următoarele atribuţii:

a) finanţează şi/sau execută, după caz, indicatorii aprobaţi în bugetul de venituri şi cheltuieli al direcţiei de sănătate publică şi al unităţilor din subordine;

b) afişează pe site-ul direcţiei proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi analizează lunar şi trimestrial execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli şi le înaintează Ministerului Sănătăţii;

c) întocmesc situaţiile financiare trimestriale şi anuale ale direcţiei; verifică, analizează şi centralizează  situaţiile financiare ale unităţilor din subordine, potrivit normelor legale, răspunzând de realitatea şi exactitatea datelor cuprinse;

d) prezintă Ministerului Sănătăţii situaţiile financiare periodice, verifică şi avizează, în prealabil, plăţile din conturi la trezorerii şi bănci, după caz;

e) controlează efectuarea inventarierilor la unităţile subordonate şi modul de asigurare a integrităţii patrimoniului;

f) efectuează, în condiţiile legii, controlul respectării disciplinei financiare şi bugetare la unităţile din subordine, raportând Ministerului Sănătăţii rezultatele;

g) propune Ministerului Sănătăţii şi înştiinţează prefectul cu privire la indicatorii financiari ce urmează a fi incluşi în legea anuală a bugetului de stat;

h) avizează şi repartizează, după caz, bugetul de venituri şi cheltuieli al unităţilor sanitare subordonate şi urmăresc utilizarea eficientă a fondurilor alocate;

i) elaborează propuneri de casare şi transfer de bunuri materiale, pe care le înaintează Ministerului Sănătăţii;

j) execută indicatorii financiari din bugetul propriu şi urmăresc executarea acestora, asigură efectuarea plăţilor în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 1.792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale;

k) finanţează programele de sănătate şi alte activităţi, conform actelor normative în vigoare, în limita creditelor deschise lunar de Ministerul Sănătăţii, pe baza solicitării acestora;

l) propune directorului financiar contabil aprobarea casărilor pentru unităţile subordonate din teritoriu şi urmăresc modul de utilizare a acestora, conform normelor specifice;

m) întocmesc lunar situaţia monitorizării cheltuielilor de personal pentru activitatea proprie şi a unităţilor sanitare publice din teritoriu, pe care o transmit Ministerului Sănătăţii;

n) îndrumă metodologic din punct de vedere financiar-contabil unităţile teritoriale subordonate;

o) întocmesc lunar, pe baza datelor operative, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pentru activitatea proprie a unităţilor sanitare din subordine, pe care o înaintează Ministerului Sănătăţii;

p) solicită Ministerului Sănătăţii deschideri de credite bugetare pentru luna următoare, pe titluri de cheltuieli şi programe de sănătate;

q) stabilesc, pe baza evaluării bazei tehnico-materiale existente în teritoriu, priorităţile de dezvoltare şi întreţinere a acesteia, propunând lucrări de investiţii, consolidare de clădiri şi reparaţii capitale;

r) stabilesc necesarul de credite bugetare anuale pentru lucrări de investiţii, consolidări de clădiri şi reparaţii capitale pentru unităţile subordonate;

s) efectuează repartizarea creditelor bugetare aprobate şi transmit unităţilor subordonate beneficiare de investiţii lista obiectivelor nominalizate în anexa la legea anuală a bugetului de stat, la termenele prevăzute de lege;

t) asigură, în limita alocaţiilor bugetare, finanţarea lucrărilor de investiţii, conform actelor normative în vigoare, pe baza deschiderii de credite lunare;

u) urmăresc modul de executare a bugetului aprobat la titlul „Cheltuieli de capital” pe unităţi subordonate, luând măsurile necesare pentru respectarea dispoziţiilor legale privind disciplina în construcţii şi financiară;

v) urmăresc modul de executare şi raportează Ministerului Sănătăţii situaţia privind monitorizarea investiţiilor;

w) îndrumă din punct de vedere metodologic beneficiarii lucrărilor de investiţii şi reparaţii capitale cu privire la proiectarea, avizarea, execuţia şi finanţarea acestora în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

x) îndrumă şi verifică unităţile din subordine în activitatea de stabilire a tarifelor prestaţiilor efectuate de acestea în conformitate cu legislaţia în vigoare;

y) răspund pentru exactitatea şi realitatea datelor transmise Ministerului Sănătăţii, atât pentru activitatea proprie, cât şi pentru cea a unităţilor sanitare subordonate.

B.Compartimentul administrativ, aprovizionare şi mentenanţă are următoarele atribuţii:

a) organizează activitatea de transport, achiziţionarea autovehiculelor, înscrierea acestora la organele de poliţie, efectuarea rodajului şi răspunde de controlul zilnic, reviziile tehnice, reparaţiile curente şi capitale de autovehicule;

a) asigură executarea la timp şi în bune condiţii a transporturilor necesare unităţii;

b) răspunde de depozitarea corespunzătoare a carburanţilor şi lubrifianţilor, precum şi de utilizarea bonurilor  de benzină;

c) răspunde de elaborarea de către unităţi a documentaţiei tehnice pentru investiţii, în colaborare cu compartimentul de achiziţii publice şi cu respectarea reglementărilor legale;

d) stabileşte necesarul de aparatură de înaltă performanţă pentru unităţile din subordine şi îl înaintează compartimentului de achiziţii;

e) analizează şi propune efectuarea cheltuielilor de capital pe baza prioritizării aprobate prin acte normative emise de ministrul sănătăţii;

f) verifică şi urmăreşte aprovizionarea direcţiei cu materiale consumabile;

g) se asigură de contactarea tuturor utilizatilor necesare derulării activităţii direcţiei

h) întocmeşte dosarele de obiectiv al clădirilor direcţiei;

i) asigură verificările metrologice şi ISCIR pentru aparatura din dotare;

j) verifică şi urmăreşte eficienţa aprovizionării unităţilor din subordine cu medicamente, materiale consumabile etc., în vederea asigurării funcţionării acestora;

k) organizează şi răspunde de asigurarea pazei, aplicarea normelor de protecţia muncii şi de prevenire a incendiilor, potrivit legii;

l) realizează inventarul tuturor bunurilor care aparţin direcţiei de sănătate publică şi ţine evidenţa exactă a acestora.