Anunț angajare personal

În conformitate cu prevederile art.11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID -19, cu prevederile Ordinului Ministrului Sănătății nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea fără concurs a posturilor vacante din cadrul Ministerului Sănătății și unităților aflate în subordinea , coordonarea și sub autoritatea Ministerului Sănătății, inclusiv funcțiile publice de execuție și conducere, pe perioadă determinată , în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art.11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și a prevederilor art. 21 din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic,

DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CARAȘ – SEVERIN ANGAJEAZĂ  PE PERIOADĂ DETERMINATĂ, FĂRĂ CONCURS ,CONFORM PREVEDERILOR O.M.S. nr. 905/2020, NUMIRE CE ÎNCETEAZĂ DE DREPT ÎN CEL MULT 30 DE ZILE DE LA DATA ÎNCETĂRII STĂRII DE ALERTĂ

                                      pe următoarele  posturi  vacante

           Compartimentul de supraveghere epidemiologică și control boli transmisibile

                 3 posturi medic  – medicină generală;

9 posturi asistent medical debutant specializarea igienă/medicină generală PL;

                 4 posturi asistent medical specializarea igienă/medicină generală PL;

                 1 post asistent medical farmacie/medicina generala

                 5 posturi statistician medical debutant cu rol de operator calculator bază de date.

          Compartimentul Chimie sanitară/Toxicologie  

                 1 post de biolog debutant

          Compartimentul Administrativ – Mentenanță

                  1 post muncitor calificat I

  • Condiții generale de participare

a) Are cetatenie romana,cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;

b) Cunoaste limba romana scris si vorbit

c) Are varsta minima reglementata de prevederile legale;

d) Are capacitate deplina de exercitiu ;

e) Are o stare de sanatate corespunzatoare postului pentru care candideaza , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de  unitatile sanitare abilitate;

f) Indeplineste conditiile  de studii si, dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;

g) Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii ,contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

  • Condiții specifice pentru postul de medic:

diplomă de licenţă în medicină umană

certificat de membru şi aviz anual de exercitare a profesiei de medic eliberate de Colegiul Medicilor din România

 – Absolvent al școlii postliceale sanitare sau echivalentă ( să dețină diploma de studii postliceale prin echivalare conform H.G.  nr. 797/1997, privind echivalarea studiilor absolvenților liceelor sanitare, promoțiile 1976-1994 inclusiv, cu nivelul studiilor postliceale sanitare)    

– minim 6 luni vechime în specialitate                    

  • Conditii specifice pentru postul de biolog debutant
  • Să dețină diploma de licență în domeniul biologie;
  • Condiții specifice pentru postul de muncitor I
  • Absolvent de studii medii sau generale
  • Minim 9 ani vechime în meserie

           Documente necesare pentru înscriere

1 .La înscrierea  pentru  angajarea pe postul de  medic sunt necesare următoarele documente:

▪ cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, adresată conducătorului instituţiei– Anexa nr.2

▪ declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare– Anexa nr. 5;

▪ copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

▪ copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat și școală postliceală sanitară în specialitățile solicitate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

▪ copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; ▪ cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Anexa nr.3;

 ▪ adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);

▪ curriculum vitae, model comun european;

 ▪ declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – Anexa nr.4;

▪ declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – Anexa nr. 6.

2. La înscrierea pentru  angajarea pe postul de asistent medical specialitatea farmacie/ igienă/medicină generala sunt urmatoarele

  cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, adresată conducătorului instituţiei– Anexa nr.2

▪ declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare– Anexa nr. 5;

▪ copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

▪ copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat și școală postliceală sanitară în specialitățile solicitate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

▪ copia carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţe care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie; ▪ cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Anexa nr.3;

 ▪ adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);

 ▪ copie după certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi.

▪ curriculum vitae, model comun european;

 ▪ declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – Anexa nr.4;

▪ declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – Anexa nr. 6.

3 .La înscrierea pentru angajarea pe posturile de asistent medical debutant specialitatea igienă/medicină generală sunt necesare următoarele acte:

 ▪ cererea în care se menționează postul pentru care dorește să concureze, adresată conducătorului instituţiei– Anexa nr.2;

▪ declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare– Anexa nr. 5;

 ▪ copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie, după caz;

▪ copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat și școală postliceală sanitară în specialitățile solicitate şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;

 ▪ cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Anexa nr.3;

 ▪ adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează (se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);

 ▪ copie după certificatul de membru al Ordinului Asistenţilor Medicali Generalişti, Moaşelor şi Asistenţilor Medicali din România, vizat la zi.

▪ curriculum vitae, model comun european;

 ▪ declarație pe propria răspundere că este/nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – Anexa nr.4;

▪ declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică – Anexa nr. 6.

▪ cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze adresată conducătorului instituţiei– Anexa nr.2;

 ▪ declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare– Anexa nr. 5;

 ▪ copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;

▪ copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a învățământului postliceal, precum și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;

 ▪ cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Anexa nr.3;

 ▪ adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează( se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);

 ▪ curriculum vitae, model comun european; ▪ declarație pe propria răspundere că este/ nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – Anexa nr.4;

 ▪ declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător alSecurității sau colaborator al acesteia- anexa nr. 6.

▪ cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze adresată conducătorului instituţiei– Anexa nr.2;

 ▪ declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare– Anexa nr. 5;

 ▪ copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;

▪ copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a învățământului postliceal, precum și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;

 ▪ cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Anexa nr.3;

 ▪ adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează( se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);

 ▪ curriculum vitae, model comun european;

 ▪ declarație pe propria răspundere că este/ nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – Anexa nr.4;

 ▪ declarație pe propria răspundere că nu fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia-Anexa nr. 6.

 . La înscrierea pentru angajarea pe postul de muncitor  calificat  I  sunt necesare următoarele acte:

▪ cererea în care se menţionează postul pentru care doreşte să concureze adresată conducătorului instituţiei– Anexa nr.2;

 ▪ declarația privind consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal conform prevederilor Legii nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE(Regulementul general privind protecția datelor), cu modificările ulterioare– Anexa nr. 5;

 ▪ copia actului de identitate în termen de valabilitate, certificat naștere, certificat căsătorie, după caz;

▪ copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor – diploma de bacalaureat sau diploma de absolvire a învățământului postliceal, precum și a altor acte care atestă efectuarea unor specializări/perfecționări;

 ▪ cazierul judiciar sau o declaraţie pe proprie răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează – Anexa nr.3;

 ▪ adeverinţă medicală eliberată de medicul de familie sau certificat medical din care să rezulte că este apt din punct de vedere fizic și neuropsihic pentru exercitarea activității pentru postul pentru care candidează( se acceptă și documentul primit pe email de la medicul de familie al candidatului);

 ▪ curriculum vitae, model comun european;

 ▪ declarație pe propria răspundere că este/ nu este încadrat/încadrată la o altă instituție publică sau privată și nu se află în situația de carantină sau izolare la domiciliu – Anexa nr.4;

 ▪ declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia-Anexa nr. 6.

DEPUNEREA DOSARELOR:

    Candidaţii vor transmite dosarele de înscriere în format electronic, prin e-mail la adresa: runos@asp-caras.ro, în perioada 27.10 2020, ora 8.00  – 28.10. 2020, ora 16:00.

ATENŢIE!!!

    Documentele vor fi scanate într-un singur fişier, în format pdf, a cărui denumire va avea următorul format “dosar concurs[denumirea postului pentru care candidează] şi numele persoanei candidate (exemplu: “Dosar concurs asistent medical generalist Popescu Ioana”). Denumirea fişierului cuprinzând documentele necesare pentru ocuparea posturilor se va trece, obligatoriu, şi la subiectul mesajului (e-mail-ului).

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

    Conform Ordinului Ministrului Sănătăţii nr. 905/2020 pentru aprobarea Metodologiei privind ocuparea, fără concurs, a posturilor vacante sau temporar vacante din cadrul Ministerului Sănătăţii şi unităţilor aflate în subordinea, coordonarea şi sub autoritatea Ministerului Sănătăţii, inclusiv funcţiile publice de execuţie şi conducere, pe perioadă determinată, în contextul instituirii stării de alertă pe teritoriul României, conform art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, în situația în care se depun mai multe dosare pentru un singur post, iar pentru selecția dosarelor sunt admiși mai mulți candidați, se organizează proba de interviu.

COMUNICAREA REZULTATELOR:

    Rezultatele selecţiei dosarelor candidaţilor se vor afişa pe pagina de Internet a instituţiei la adresa www.dspcs@asp-caras.ro în data de 30.10.2020 ora 12,00 cu specificarea datei de organizare a probei de interviu, în cazul în care sunt admiși mai mulți candidați pe post la selecția dosarelor.

    La data prezentării, la sediul instituției, pentru angajare, candidații declarați admiși vor prezenta actele în original, pentru certificare. Candidatul declarat admis care a depus iniţial declaraţie pe proprie răspundere în loc de cazier judiciar,  va depune obligatoriu cazierul judiciar în cel mai scurt timp, dar nu mai târziu în 5 zile lucrătoare de la numire.    Raporturile juridice încheiate potrivit prevederilor art. 11 din privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, încetează de drept la 30 de zile de la încetarea stării de alertă.

   Relații suplimentare  se pot obține la Compartimentul RUNOS , tel. 0255.215967.

                                                                DIRECTOR EXECUTIV,

                                                                             Jr. Dănilă MILOȘ