COMUNICAT cu privire la stabilirea ordinii de prioritate şi a actelor justificative necesare în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor ANL pentru medici rezidenți și alți specialiști din Sănătate

În vederea întocmirii Listei de priorităţi care se va stabili în vederea repartizării unitatilor locative construite de catre ANL ce se vor elibera in cursul anilor 2015-2016, destinate închirierii pentru tineri şi familii de tineri în vârstă de până la 35 de ani, pentru medici rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate, vă comunicăm faptul că pînă la data de 30.09.2015 este necesar ca toţi solicitanţii de locuinţă să depună în completarea cererilor/dosarelor actele justificative cuprinse în Anexa 2 din Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1.355 din 23 iulie 2008 – privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate.

 

În cazul în care există persoane care până în prezent nu au depus solicitări în acest sens, au posibilitatea de a depune documentaţia necesară până la data de 01.07.2017.

 

Actele se vor depune la registratura D.S.P Caraș, în cadrul programului cu publicul, până la 01.07.2017, făcându-se referire la numărul şi data de depunere a solicitării.

 

Nedepunerea actelor până la data de 01.07.2017, constituie refuzul solicitantului de a fi înscris pe lista de priorităţi care se va întocmi pt. repartizarea acestor locuinţe.

 

 

Precizăm că prin Ordinul Ministerului Sănătăţii Publice nr. 1.355 din 23 iulie 2008 – privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate, au fost aprobate Criteriile de stabilire a ordinii de prioritate precum şi Lista actelor justificative pe care le prezentăm în continuare:

 

CRITERII

de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a

locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi

şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate

 

 1. Criterii de acces la locuinţă

 

 1. Titularul cererii de repartizare a unei locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, trebuie să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data depunerii cererii şi să poată primi repartiţie pentru locuinţă în cel mult 12 luni de la împlinirea acestei vârste. Cererea de locuinţă se efectuează numai individual şi în nume propriu.

 

 1. Titularul cererii de locuinţă şi ceilalţi membrii ai familiei acestuia – soţ/soţie, copii şi/sau alte persoane aflate în întreţinerea acestuia – să nu deţină sau să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau să nu fie beneficiarii unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, atât în localitatea în care a solicitat locuinţă, cât şi în localitatea din afara acesteia, în care îşi are locul de muncă titularul cererii de locuinţă, după caz. Pentru sectoarele municipiului Bucureşti această restricţie se referă şi la locuinţe care au fost sau sunt deţinute în municipiu, indiferent în care sector al acestuia. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de către autorităţile de sănătate publică judeţene, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice, în sensul şi în corelare cu cele precizate la criteriul de acces nr. 3.

 

NOTĂ:

Restricţia referitoare la nedeţinerea unei locuinţe în proprietate nu are în vedere locuinţele înstrăinate în urma unei acţiuni de partaj sau locuinţele trecute în proprietatea statului în mod abuziv şi care nu au fost retrocedate în natură. De asemenea, restricţia nu se aplică în cazul deţinerii cu chirie a unui spaţiu locativ în cămine de familişti sau de nefamilişti, precum şi chiriaşilor din locuinţele preluate abuziv de stat şi care fac obiectul unor solicitări de retrocedare sau care sunt retrocedate către foştii proprietari. Prin cămine de familişti sau de nefamilişti se înţelege clădirile dotate cu camere de locuit individuale şi cu dependinţele, dotările şi unităţile comune.

 

 1. Titularul cererii de locuinţă să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele. Cuprinderea teritorială la care se referă această cerinţă se va stabili de către autorităţile de sănătate publică judeţene, cu avizul Ministerului Sănătăţii Publice. Se va avea în vedere posibilitatea extinderii acestei cuprinderi teritoriale şi în afara localităţii în care s-a solicitat locuinţa, în cazuri motivate de existenţa unor platforme industriale, spitale, ambulatorii sau alte tipuri de unităţi sanitare, unităţi sanitar-veterinare, aşezăminte de ocrotire socială, aeroporturi, nave maritime sau fluviale, unităţi turistice, cultural-sportive şi de agrement sau alte asemenea cazuri, în care îşi desfăşoară activitatea solicitanţii de locuinţe.

NOTĂ:

Prin excepţie, în cazul în care se extinde cuprinderea teritorială a criteriului, solicitanţii care îşi desfăşoară activitatea în afara localităţii în care sunt amplasate locuinţele trebuie să facă dovada că au domiciliul stabil de cel puţin un an în această localitate.

 

 1. Repartizarea locuinţelor se face în limita fondului disponibil, luându-se în considerare atât locuinţele libere din fondul existent, cât şi locuinţele ce urmează a fi finalizate în cadrul unor obiective de investiţii aprobate şi cuprinse în programul de construcţii de locuinţe pentru tineri, destinate închirierii.

 

NOTĂ:

Lista de priorităţi se stabileşte anual.

Solicitanţii înscrişi în lista de priorităţi, cu respectarea criteriilor cuprinse la pct. 1, 2 şi 3, care nu pot beneficia de repartizarea unei locuinţe în limita fondului disponibil în anul respectiv, pot primi repartiţii în anii următori, în limita fondului disponibil în fiecare an şi în noua ordine de prioritate stabilită.

 

 1. Criterii de ierarhizare stabilite prin punctaj
 2. Situaţia locativă actuală

1.1. Chiriaş în spaţiu din fond locativ privat …………………………………..10 puncte

1.2. Tolerat în spaţiu……………………………………………………………..7 puncte

1.3. Suprafaţa locuibilă deţinută (chirie, tolerat în spaţiu): – mp/locatar

 1. a) mai mare de 15 mp şi până la 18 mp inclusiv …………………………………5 puncte
 2. b) mai mare de 12 mp şi până la 15 mp inclusiv………………………………….7 puncte
 3. c) 8 mp şi până la 12 mp inclusiv………………………………………………… 9 puncte
 4. d) mai mică de 8 mp………………………………………………………………10 puncte

NOTĂ:

În cazul celor toleraţi în spaţiu, toată suprafaţa locativă a imobilului se împarte la numărul total al locatarilor, în care sunt incluşi şi cei care nu fac parte din familia solicitantului de locuinţă, dar care locuiesc în acelaşi imobil. În cazul spaţiilor locative închiriate, suprafaţa locativă deţinută conform contractului de închiriere se împarte numai la numărul membrilor familiei solicitantului de locuinţă. La stabilirea numărului de membri ai familiei solicitantului de locuinţă se va avea în vedere componenţa familiei definită la lit. A pct. 2.

 

 1. Starea civilă actuală

2.1. Stare civilă:

 1. a) căsătorit …………………………………………………………………..10 puncte
 2. b) necăsătorit …………………………………………………………………8 puncte
 3. c) căsătorit cu soţ/soţie medic……………………………… 13 puncte

2.2. Număr de persoane aflate în întreţinere

 1. a) copii:

– 1 copil ……………………………………………………………………….. 2 puncte

– 2 copii …………………………………………………………………………3 puncte

– 3 copii …………………………………………………………………………4 puncte

– 4 copii………………………………………………………………………… 5 puncte

> 4 copii ……………………………………………………………………….. 5 puncte +1 punct pentru fiecare copil

 1. b) alte persoane, indiferent de număr………………………………….2 puncte

 

 1. Starea de sănătate actuală

Boala de care suferă solicitantul sau alt membru al familiei ori aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus……………………………………….. 2 puncte

 

 1. Vechimea cererii solicitantului:

4.1. până la 1 an……………………………………………………………….1 punct

4.2. între 1 şi 2 ani……………………………………………………………3 puncte

4.3. între 2 şi 3 ani …………………………………………………………..6 puncte

4.4. între 3 şi 4 ani………………………………………………………….. 9 puncte

4.5. pentru fiecare an peste 4 ani………………………………………. 4 puncte

 

 1. Nivelul de studii/pregătire profesională:

5.1. fără studii şi fără pregătire profesională…………………………………………………………………….5 puncte

5.2. cu şcoală generală,fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă….. 8 puncte

5.3. cu studii medii, fără pregătire profesională şi/sau cu specializare la locul de muncă ……..10 puncte

5.4. cu pregătire profesională, prin studii medii sau profesionale de specialitate şi/sau

prin studii superioare de scurtă durată ……………………………………………………………………………13 puncte

5.5. studii superioare, din care:

 1. a) medic rezident

– rezident prin concurs …………………………………………………………. 18 puncte

– rezident confirmat prin ordin al ministrului sănătăţii (fără concurs)……….. 16 puncte

 1. b) medic rezident în specialitate deficitară/specialist în activitate deficitară în judeţ…………….20 puncte
 2. c) alţi tineri specialişti………………………………………………………………………………………………… 15 puncte

NOTĂ: Se va puncta ultimul nivel de studii încheiat şi atestat conform legii.

Autorităţile de sănătate publică au obligaţia de a stabili lista specialităţilor şi activităţilor deficitare din judeţ sau, după caz, din municipiul Bucureşti, avizată de Ministerul Sănătăţii Publice.

 

 1. Situaţii locative sau sociale deosebite:

6.1. tineri proveniţi din case de ocrotire socială şi care au împlinit 18 ani……………… 15 puncte

6.2. tineri care au adoptat sau adoptă copii………………………………………………10 puncte

6.3. tineri evacuaţi din case naţionalizate…………………………………………………………………5 puncte

 

NOTĂ:

 

Criteriile de ierarhizare stabilite prin punctaj se aplică numai solicitanţilor care au îndeplinit în totalitate criteriile specificate la lit. A.

 

În cazul înregistrării unor punctaje egale, solicitanţii vor fi departajaţi în funcţie de situaţia locativă constatată la data efectivă a repartizării locuinţelor, având prioritate, numai în acest caz, solicitanţii a căror situaţie locativă este sau poate deveni, în mod iminent, gravă. Dacă nici acest criteriu nu este suficient, departajarea se poate face în funcţie de vechimea cererii solicitantului, luându-se în considerare data efectivă a înregistrării cererii (zi/lună/an), având prioritate, în acest caz, solicitantul a cărui cerere are vechime mai mare. În cazul în care departajarea nu se poate efectua nici în baza acestor criterii, au prioritate solicitanţii care au punctajul cel mai mare acordat pe baza criteriilor cu caracter de protecţie socială (starea civilă + starea de sănătate actuală).

 

LISTA

actelor justificative necesare pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor

de repartizarea locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru

medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate

 

 1. Cererea de locuinţă efectuată individual şi în nume propriu
 2. Copie autentificată de pe actul de identitate
 3. Documente autentificate din care să rezulte nivelul de studii (diplome, licenţe etc.), calitatea de medic rezident şi modalitatea de obţinere a acesteia (cu sau fără concurs), precum şi specialitatea în care se va pregăti pe durata rezidenţiatului.
 4. Adeverinţă de la locul de muncă însoţită de o copie de pe contractul individual de munca si actele aditionale aferente certificate pentru conformitate.
 5. Copii de pe certificatul de căsătorie şi, după caz, de pe cele de naştere ale copiilor
 6. Declaraţii pe propria răspundere, autentificate la notar public, ale titularului cererii şi, după caz, ale soţiei/soţului şi ale celorlalţi membri majori din familia acestuia, din care să reiasă că nu deţine sau nu a deţinut o altă locuinţă în proprietate şi/sau că nu este beneficiarul unei alte locuinţe cu chirie, proprietate de stat, proprietate a unităţii administrativ-teritoriale sau a unităţii în care îşi desfăşoară activitatea, în localitatea în care a solicitat locuinţă.
 7. Documente din care să reiasă situaţia locativă a solicitantului ( contract de închiriere/contract de comodat si adeverinta de la asociatia de proprietari cu privire la numarul de persoane care locuiesc in acel spatiu, etc.)
 8. Certificat medical, în situaţia în care solicitantul sau alt membru al familiei acestuia aflat în întreţinere necesită, potrivit legii, însoţitor sau o cameră în plus.
 9. Documente autentificate din care să rezulte situaţii locative sau sociale deosebite, dacă este cazul.
 10. Orice alte acte care solicitantul le consideră a fi necesare in vederea stabilirii punctajului în conformitate cu Ordinul Ministerului Sanatatii Publice nr. 1.355 din 23 iulie 2008 – privind aprobarea Criteriilor de stabilire a ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de repartizare a locuinţelor construite de Agenţia Naţională pentru Locuinţe pentru medicii rezidenţi şi alţi tineri specialişti din sistemul de sănătate.

 

Aceste acte sunt necesare a fi depuse în vederea întocmirii listei de priorităţi ANL în vederea repartizării unităţilor locative construite de către ANL ce se vor elibera in cursul anilor 2015-2016, iar persoanele care nu vor depune actele necesare până la data de 30.09.2015, constituie refuzul solicitantului de a fi înscris pe lista de priorităţi care se va întocmi pentru repartizarea acestor locuinţe.

 

În cazul în care nu vor fi depuse actele solicitate necesare în vederea stabilirii ordinii de prioritate prevăzute în O.M.S.P nr.1355/2008, cererea înregistrată anterior nu va fi luată în considerare şi astfel persoanele solicitante nu vor fi înscrise pe lista de priorităţi.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download