Concurs de angajare pentru dezinfector

ANUNȚ

Directia de Sănătate Publică a judetului Caraș – Severin organizează in perioada  06 ianuarie – 08  ianuarie 2020 concurs pentru ocuparea postului vacant de agent dezinfectie , deratizare, dezinsectie la Serviciul Supraveghere in sănătate publică – Compartimentul Supraveghere Epidemiologică și Control Boli Transmisibile.

Pentru a participa la concurs  candidații trebuie să indeplineasca următoarele conditii generale, conform art.3 al Regulamentului – cadru aprobat prin Hotararea Guvernului nr.286/23 martie 2011,cu modificările si completările ulterioare; 

 • Are cetătenie romana,cetatenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor apartinand Spatiului Economic European si domiciliul in Romania;
 • Cunoaste limba romana scris si vorbit
 • Are varsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • Are capacitate deplina de exercitiu ;
 • Are o stare de sănătate corespunzatoare postului pentru care candidează , atestata pe baza adeverintei medicale eliberate de medicul de familie sau de  unitatile sanitare abilitate;
 • Indeplineste conditiile  de studii si, dupa caz , de vechime sau alte conditii specifice potrivit cerintelor postului scos la concurs;
 • Nu a fost condamnata definitiv pentru savarsirea unei infractiuni contra umanitatii ,contra statului ori contra autoritatii , de serviciu sau in legatura cu serviciul , care impiedica infaptuirea justitiei , de fals ori a unor fapte de coruptie sau a unei infractiuni savarsite cu intentie, care ar face-o incompatibila cu exercitarea functiei , cu exceptia situatiei in care a intervenit reabilitarea.

Conditiile specifice necesare in vederea participarii la concurs si a ocupării functiei contractuale sunt:

 • Studii medii  sau generale
 • 6 luni vechime in activitate.
 • Permis de conducere categoria B si C

Dosarele de inscriere se depun la sediul Directiei de Sănătate Publică Caraș – Severin , str. Spitalului nr.36 – compartiment RUNOS, tel. 0255.215967 in termen de 10 zile de la aparitia anuntului in Monitorul Oficial  si vor contine:

 • Cererea de inscriere la concurs adresata conducatorului autoritatii sau institutiei publice organizatoare;
 • Copia actului de identitate sau orice alt document care atesta identitatea , potrivit legii, dupa caz;
 • Copiile documentelor care sa ateste nivelul studiilor si ale altor acte care atesta efectuarea unor specializari , precum si copiile documentelor care atesta indeplinirea conditiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau institutia publica;
 • Copie dupa carnetul de munca sau , dupa caz, adeverintele care atesta vechimea in munca, in meserie si/sau in specialitatea studiilor
 • Cazierul judiciar fara antecedente penale care sa- l faca incompatibil cu functia pentru care candideaza
 • Adeverinta medicala care sa ateste starea de sanatate corespunzatoare eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate;
 • Alte inscrisuri din care sa rezulte indeplinirea conditiilor speciale de participare la concurs
 • Curriculum  vitae.

Adeverinta care atesta starea de sanatate contine , in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia,in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii si carnetul de munca sau dupa caz ,adeverintele care atesta vechimea vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor cu acestea.

            Concursul consta in :

              –   Proba  scrisă

              –   Proba orală/interviu

                                   TEMATICA SI BIBLIOGRAFIE

 • Ordinul M.S  nr. 1078/2010 privind aprobarea regulamentului de organizare si functionare a directiilor de sanatate publica judetene si  a municipiului Bucuresti;
 • Ordinul nr. 961/19.08.2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curatenia , dezinfectia si sterilizarea in unitatile sanitare publice si private , tehnicii de lucru si interpretarea pentru testele de evaluare a eficientei procedurii de curatenie si dezinfectie, procedurilor recomandate pentru dezinfectia mainilor, in functie de nivelul de risc, metodelor  de aplicare a dezinfectantelor chimicein functie de suportul care urmeaza sa fie tratat si a metodelor de evaluare a derularii si eficientei procesului de sterilizare;
 • Ordinul nr. 1226/03.12.2012 pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deseurilor rezultate din activitatile medicale si a metodologiei de culegere a datelor pentru baza nationala de date privind deseurile rezultate din activitati medicale;
 • Ordinul nr. 1101 din 30.09.2016 privind aprobarea Normelor de supraveghere, prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale in unitatile sanitare;
 • Legea 53/2003 Codul Muncii  cu modificarile si completarile ulterioare,
 • Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii CAP. III cu modificarile si completarile ulterioare.

DIRECTOR EXECUTIV,

    Jr. Danila MILOS