DSP Caraș-Severin angajează pe perioadă determinată

Anunt-1

Anunt2

ANEXA NR.2

          la metodologie

CERERE

    pentru înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual,  în baza <LLNK 12020    55 10 202  11 29>art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

        Subsemnatul(a), ……………………………………………………………………………………………………., cu domiciliul în localitatea …………………………………………., str. ……………………………………………….. nr. …., ap. …., judeţul ………….., telefon ……………………….,, mobil ……………., posesor/posesoare al/a C.I. seria ………… nr. …………, eliberat de ……………………… la data de ………………………., vă rog să îmi aprobaţi depunerea dosarului pentru angajarea pe perioadă determinată, conform <LLNK 12020    55 10 202  11 29>art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, pe postul de ……………………… din cadrul Compartimentului …………………………………………………………………………………………………………………………………………

    Dosarul de înscriere le selecţie conţine următoarele documente:

    ………………………………………………………………..

    ………………………………………………………………..

    ………………………………………………………………..

Data …………………..                                                                 Semnătura………………………                        

ANEXA NR.3

          la metodologie

DECLARAŢIE*)

    pe propria răspundere privind antecedentele penale

    Subsemnatul(a),…………………………………………………………………………………………………………., posesor/posesoare al/a C.I. seria ………….. nr. ……………., eliberată de …………………….. la data de ………………., domiciliat(ă) în………………………………………………………………….., cunoscând prevederile <LLNK 12017     0902 2@2 326 24>art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere că nu am antecedente penale şi nu fac obiectul niciunei proceduri de cercetare sau de urmărire penală.

    Data ……………..                                                                              Semnătura ……………….

    *) Prezenta declaraţie este valabilă până la momentul depunerii cazierului judiciar, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

ANEXA NR.4

          la metodologie

DECLARAŢIE

    pe propria răspundere

    Subsemnatul(a), ………………………………………………………………………………………., posesor/posesoare al/a C.I. seria …….. nr. …………., eliberată de …………… la data de ………………, domiciliat(ă) în ………………………………………………………………………………………………………………., declar pe propria răspundere că sunt/nu sunt încadrat/încadrată la o altă instituţie publică sau privată şi, în conformitate cu prevederile <LLNK 12020   414 521241   0 44>Ordinului ministrului sănătăţii nr. 414/2020 privind instituirea măsurii de carantină pentru persoanele aflate în situaţia de urgenţă de sănătate publică internaţională determinată de infecţia cu COVID-19 şi stabilirea unor măsuri în vederea prevenirii şi limitării efectelor epidemiei, cu modificările şi completările ulterioare, nu mă aflu în situaţia de carantină sau izolare la domiciliu şi am luat cunoştinţă de prevederile <LLNK 12017     0902 2@2 326 24>art. 326 din Codul penal privind falsul în declaraţii şi de cele ale <LLNK 12017     0902 2@2 352 24>art. 352 din Codul penal cu privire la zădărnicirea bolilor.

    Data ……………….                                                                           Semnătura ……………….……

ANEXA NR.5

          la metodologie

DECLARAŢIE

    Subsemnatul(a), …………………………………………………………………………………………………., declar că am luat cunoştinţă de drepturile mele conform legislaţiei în materie de prelucrare de date cu caracter personal, în conformitate cu <LLNK 12016   679120BO01   0 30>Regulamentul (UE) nr. 679/2016, şi îmi exprim consimţământul pentru prelucrarea datelor prevăzute în cererea de înscriere la selecţia dosarelor, angajare fără concurs pe perioadă determinată, personal contractual, în baza <LLNK 12020    55 10 202  11 29>art. 11 din Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, iar pentru cei declaraţi admişi, pe toată durata angajării.

    Refuzul acordării consimţământului atrage imposibilitatea participării la concurs.

     DA, sunt de acord.

     NU sunt de acord.

    Menţionez că sunt de acord cu afişarea numelui în lista cu rezultatele concursului, publicată pe internet, la adresa ……..……. ……………………………………………………………………..

    Data ……………….                                                                           Semnătura ……………….……