Examen de promovare în grad profesional

Nr. 3531 / 04.05.2023

ANUNȚ

Direcția de Sănătate Publică Caraș – Severin  cu sediul în Reșița, str. Spitalului, nr. 36, organizează examen de promovare în gradul profesional imediat superior gradului de debutant în conformitate cu H.G. nr. 1.336 din 28 octombrie 2022 pentru aprobarea regulamentului-cadru privind organizarea și dezvoltarea carierei personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice și prevederile pentru următoarele funcții contractuale:

  • 5 posturi statistician medical debutant – Departament Supraveghere în sănătate publică – colectiv statistică boli transmisibile ;statistică și demografie și statistică
  • 1 asistent medical generalist – Compartiment Supraveghere epidemiologică – colectiv Supraveghere epidemiologică

Organizarea examenului

Persoanele încadrate în funcții contractuale de debutant vor fi promovate, prin examen în funcția și gradul profesional imediat superior.

Examenul de promovare va avea loc în data de 24 mai  – 25 mai 2023 și va consta în susținerea unui interviu, față în față, după cum urmează:

 În data de 24 mai 2023, ora 10.00 la sediul instituției din Reșița, Str. Spitalului nr. 36 pentru biochimist și biolog debutant

În data de 25 mai 2023 , ora 9.00  la sediul instituției din Reșița, Str. Spitalului nr. 36 pentru asistenți medicali debutanti

În data de 25 mai 2023, ora 12.00  la sediul instituției din Reșița, Str. Spitalului nr. 36  pentru statisticieni medicali debutanți.

 Depunere dosare  –  în termen de 10 zile lucrătoare de la data afișării anunțului

 Acte necesare:

Punctajul minim de promovare este de 50 de puncte.

Rezultatele examenului de promovare se comunică în scris salariatului, în termen de două zile lucrătoare de la data susținerii acestuia

Contestațiile față de rezultatele examenului de promovare se pot depune în termen de o zi lucrătoare de la data comunicării rezultatelor, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

Rezultatele finale se comunică în scris salariatului debutant în termen de două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a contestației

Afișarea rezultatului final al examenului de promovare va avea loc în maximum o zi lucrătoare de la expirarea termenului comunicării rezultatelor la contestații.

Relații suplimentare se pot obține la Compartimentul RUNOS

Bibliografia și tematica de examen este atașată prezentului anunț

Afișat 04.05.2023 la sediul Direcției de Sănătate Publică Caraș – Severin și pe pagina de internet a instituției.

                                                           DIRECTOR EXECUTIV,

                                                               Jr. Dănilă  MILOȘ

BIBLIOGRAFIE

EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD BIOLOG/BIOCHIMIST

1.         Constitutia Romaniei

2.         Lege Nr. 202/2002 din 19 aprilie 2002 *** Republicată privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

3.         Ordin MS nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti

4.         SR EN ISO 17025 : 2018 – Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de incercari si etalonari

5.         Legea 458 / 08.06.2002 republicata in 2011 cu modificari si completari– Calitatea apei potabile

6.         Ordonanta de Guvern nr. 22/ 2017 pentru modificarea și completarea Legii nr.458/2002  privind calitatea apei potabile

7.         SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de management al calitatii. Cerinte.

8.         Tratat de igienă (sub redacţia S. Mănescu), vol.I şi vol.II, Ed. Medicală, Bucuresti,1984

9.         Chimia sanitară a mediului, vol. I – S. Mănescu, M. Cucu, M.L. Diaconescu,

10.       Chimia sanitară a mediului, vol. II – S. Mănescu, H. Dumitrescu, M.L.Diaconescu, Ed.Medicală, Bucuregti,1982.

11.       Controlul fizico – chimic al alimentelor – H. Mănescu, C-tin.Milu, Ed. Medicala, Bucuresti,1997

12.       Ghid de laborator – Metode de analiza pentru produse alimentare- C. Hura, Ed.CERMIIasi,2006.

13.       Chimie analitica – D.T Pietrozyk,C. W. Frank, Ed. Tehnica, Bucuresti, 1989

TEMATICĂ

EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD BIOLOG/BIOCHIMIST

1.         Constitutia Romaniei: Art. 43

2.         LEGE Nr. 202/2002 din 19 aprilie 2002 *** Republicată privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi: Capitolul II

3.         ORDIN nr. 1078 din 27 iulie 2010 privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti: Articolul 5; Capitolul III

4.         Legea 458 /08.06.2002 republicată in 2011 cu modificari si completari– Calitatea apei potabile : Parametrii de calitate ai apei potabile- Parametrii chimici

5.         Metode electrometrice şi nefelometrice: pH, conductivitate, turbiditate

6.         Metode volumetrice (inclusiv titrari potentiometrice) – principii analitice, clasificare

7.         Metode spectrometrice (absorbtie moleculara, UV/VIS, absorbtie atomica) – principii

analitice.

8.         Metode cromatografice (TLC, GC, HPLC) – principii analitice, tipuri de detectori şi

aplicaţiile lor.

9.         Sursele de apa în natura şi caracteristicile lor.

10.       Substanţe nutritive şi rolul lor în alimentaţie: proteine, glucide, lipide, substanţe minerale,vitamine.

11.       Clasificarea alimentelor.

12.       Lapte şi derivate din lapte: alterare, insalubrizare, control chimico-sanitar.

13.       Carne şi preparate din carne: alterare, insalubrizare, control chimico-sanitar.

14.       Cereale şi produse derivate din cereale: alterare, insalubrizare, control chimico-sanitar.

15.       Legume, fructe şi produse din legume şi fructe: alterare, insalubrizare, control chimico-sanitar.

16.       Produse zaharoase: compoziţie, valoare nutritivi, alterare, insalubrizare, control chimico-sanitar.

17.       Grăsimi alimentare: râncezire, control chimico-sanitar.

18.       Băuturi nealcoolice şi alcoolice: insalubrizare, control chimico-sanitar

19.       Aditivi alimentari: clasificare, influenţe asupra alimentului şi  consumatorului, control chimico-sanitar

20.       Contaminanţi alimentari: clasificare şi provenienţa

21.       Asigurarea calităţii în laboratoarele de incercari si etalonari:

–           asigurarea calității rezultatelor analizelor fizico-chimice;

–           Managementul echipamentelor de analiză;

–           Incertitudinea de măsurare – noțiuni teoretice;

–           Bugetul de incertitudine, surse posibile de incertitudine apărute în laborator;

–           Validarea metodelor de testare.

–           Trasabilitatea măsurării;

–           Controlul echipamentelor de analiza.

BIBLIOGRAFIE

EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

1.Constituția României

2. Legea 202 din 19 aprilie 2002 (**republicată**),privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi,actualizată

3. ORDIN  MS nr. 1.078 din 27 iulie 2010, privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a structurii organizatorice ale direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, actualizat.

4. ORDIN MS nr. 119 din 4 februarie 2014, pentru aprobarea Normelor de igienă şi sănătate publică privind mediul de viaţă al populaţiei, actualizat.

5. ORDIN MS nr. 1226 din 03 decembrie 2012, pentru aprobarea Normelor tehnice privind gestionarea deşeurilor rezultate din activităţi medicale şi a Metodologiei de culegere a datelor pentru baza naţională de date privind deşeurile rezultate din activităţi medicale

TEMATICĂ

EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD ASISTENT MEDICAL DEBUTANT

1.Constituția României : art. 43

2. Legea 202 din 19 aprilie 2002 (**republicată**): Capitolul II

3. ORDIN  MS nr. 1.078 din 27 iulie 2010 , Anexa 1:

– Capitolul I : Dispoziții Generale

– Capitolul III : Atribuții specifice

– Capitolul IV: Dispoziții finale

4. ORDIN MS nr. 119 din 4 februarie 2014, Anexă : Norme de igienă și sănătate publică privind mediul de viață al populației

5. ORDIN MS nr. 1226 din 03 decembrie 2012, Anexa 1: Norme tehnice privind gestionarea deșeurilor rezultate din activități medicale

BIBLIOGRAFIE

EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD STATISTICIAN DEBUTANT

1. Constitutia Romaniei

2. Lege Nr. 202 din 19 aprilie 2002 *** Republicată privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi barbate

3. Lege Nr. 226 din 05 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România

4. Manualul de statistică medicală , P. Mureșan, Ediția 1980

TEMATICĂ

EXAMEN PROMOVARE ÎN GRAD STATISTICIAN DEBUTANT

1.         Constitutia Romaniei: Art. 43

2.         Lege Nr. 202/2002 din 19 aprilie 2002 *** Republicată privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi: Capitolul II

3.         Lege Nr. 226 din 05 iunie 2009 organizării şi funcţionării statisticii oficiale în România, Capitolul I – Capitolul XIII

4.         Manualul de statistică sanitară, P. Mureșan, Ediția 1980

– Organizarea, funcționarea statisticii în România

– Indicatorii statistici