Concurs/examen funcționari publici

A N U N T

In conformitate cu H.G.nr.611/2008 cu modificarile si completarile ulterioare pentru aprobarea normelor privind organizarea si dezvoltarea carierei functionarilor publici , Directia de Sanatate Publica a Judetului Caras Severin organizeaza examen de promovare in grad profesional in data de 14 decembrie – 16 decembrie 2015 pentru urmatorii functionari publici:

Nr.crt. Functia actuala Locul de munca Functia in care promoveaza
1 inspector cls I grad asistent Control in snatate publica- Comp.inspectia si contr. Factorilor de risc inspector cls.I grad principal
2 Consilier cls I grad asistent Biroul asistenta medicala si programe Consilier cls I grad principal
3 Expert cls I grad principal Comp. contabilitate Expert cls I grad superior

CONDITIILE DE DESFASURARE A CONCURSULUI/EXAMENULUI DE

PROMOVARE

Dosarul de inscriere se depune la biroul RUNOS in termen de 20 zile de la data afisarii la Directia de Sanatate Publica Caras Severin cu sediul in Resita str. Spitalului nr.36 , respectiv pana la data de 03.12.2015;

Concursul/examenul de promovare va avea loc astfel:

 • proba scrisa in data de 14.12.2015 incepand cu ora 9,00 la sediul institutiei
 • interviul in data de 16.12.2015 incepand cu ora 10,00 la sediul institutiei

Conditii de participare la concurs/examen :

Pentru a participa la examenul de promovare in gradul professional imediat superior celui detinut , functionarul public trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

 1. sa aiba cel putin 3 ani vechime in gradul professional al functiei publice din care promoveaza
 2. sa fi obtinut cel putin calificativul “bine” la evaluarea anuala a performantelor individuale in ultimii 2 ani calendaristici
 3. sa nu aiba in cazierul administrativ o sanctiune disciplinara neradiata in conditiile prezentei legi

Dosarul de concurs/examen trebuie sa cuprinda:

 • adeverinta eliberata de comp. RUNOS in vederea atestarii vechimii in gradul profesional din care se promoveaza
 • copii de pe rapoartele de evaluare a perfomantelor profesionale din ultimii 2 ani
 • cazierul administrativ
 • formularul de inscriere

Bibliografia pentru concursul/examenul de promovare in grad profesional , stabilita la propunerea sefilor compartimentelor de specialitate in care isi desfasoara activitatea functionarii publici care indeplinesc conditiile de promovare in grad este urmatoarea:

Bibliografia pentru concursul/examenul de promovare in grad profesional , stabilita la propunerea sefilor compartimentelor de specialitate in care isi desfasoara activitatea functionarii publici care indeplinesc conditiile de promovare in grad este urmatoarea:

Bibliografia pentru expert principal

 • Legea 188/1999 privind statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea contabilitatii nr.82/1991 , republicata
 • Ordinul ministrului finantelor publice nr.1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilot publice , Planul de conturi pentru institutiile publice si instructiuni de aplicare a acestuia , cu modificarile si completarile ulterioare;
 • Legea nr.7/2004 republicata , privind Codul de conduita al functionarilor publici;
 • Ordin nr. 2021 /2013 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice privind organizarea si conducerea contabilitatii institutiilor publice , planul de conturi pentru institutiile publice si instructiunile de aplicare a acestuia , aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1917/2005
 • Ordinul 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a directiilor de sanatate publica judetene si a municpiului Bucuresti

Bibliografia pentru inspector asistent:

 • Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 7 /2004 republicata , privind codul de conduita a functionarilor publici
 • Ordin MS nr. 119/2014 pentru aprobarea Normelor de igiena si a recomandarilor privind mediul de viata al populatie
 • Ordinul 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a directiilor de sanatate publica judetene si a municpiului Bucuresti
 • Ordinul 1955/1955 pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea , educarea si instruirea copiilor si tinerilor
 • Ordin MS nr. 1136/2007 privind aprobarea Normelor de igiena pentru cabinetele de infrumusetare corporala actualizat
 • Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile – republicata
 • HGR nr. 974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspectie sanitara si monitorizare a calitatii apei potabile si a Procedurii de autorizare sanitara a productiei si distributiei apei potabile
 • HGR nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucrarilor – actualizata
 • HGR nr. 568/2002 privind iodarea universaal a sari destinate consumului uman , hranei animalelor si utilizarii in industria alimentara
 • HGR nr. 857/2011 privind stabilirea si sanctionarea contraventiilor la normele legale de igiena si sanatate publica
 • OUG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor – actualizata

Bibliografia pentru consilier asistent din cadrul Biroului Asistenta Medicala si Programe

 • Legea nr. 188/1999 privind statutul functionarilor publici cu modificarile si completarile ulterioare
 • Legea nr. 7 /2004 republicata , privind codul de conduita a functionarilor publici
 • Ordinul 1078/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a directiilor de sanatate publica judetene si a municpiului Bucuresti
 • Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii Titlul XII – Exercitare profesiei de medic
 • HGR nr. 206/2015 privind aprobarea programelor nationale de sanatate pentru anii 2015 si 2016 si a normelor tehnice de realizare a acestora
 • Ordinul ministrului sanatatii nr. 386/2015

DIRECTOR EXECUTIV COMP. RUNOS

DR. LUCA DRAGOS AURELIU CONS. TRENTEA CAMELIA