ORDIN privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

ORDIN

privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi,

din sistem public şi privat

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 1758/01.03.2017 al Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică,

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 534/ 2002 pentru aprobarea Strategiei privind reabilitarea şi reorganizarea sistemului de asistenţă medicală spitalicească de specialitate în obstetrică-ginecologie şi neonatologie din România, pe perioada 2002 – 2004

În temeiul prevederilor art. 2 litera c), art. 7 alin. (4) şi art. 15 din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

ART. 1.

(1) În vederea evaluării secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat, se constituie un consiliu naţional de experţi şi consilii de experţi la nivelul judeţelor şi a municipiului Bucureşti, pe perioada martie 2017- decembrie 2019.

(2) Consiliul naţional de experţi are următoarea componenţă:

Preşedinte: Prof. Univ. dr. Nicolae Suciu – Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ” Alessandrescu-Rusescu” Bucureşti;

Vicepreşedinte: Prof. Univ. Dr. Silvia Maria Stoicescu – Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ” Alessandrescu-Rusescu”;

Membri: dr. Violeta Sburlea – Ministerul Sănătăţii;

asistent şef Mircea Timofte – Ministerul Sănătăţii;

Mihaela Dobre – Ministerul Sănătăţii;

dr. Gabriela Neagu – Ministerul Sănătăţii;

dr. Ximena Moldovan – Ministerul Sănătăţii;

Secretar: dr. Petronela Stoian- Ministerul Sănătăţii.

(3) La nivelul judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti se constituie consilii de experţi având următoarea componenţă:

Preşedinte: Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică;

Vicepreşedinte: Directorul executiv adjunct de sănătate publică;

Membri: o persoană cu atribuţii privind sănătatea femeii şi copilului din cadrul direcţiei de sănătate publică;

o persoană cu atribuţii privind serviciile medicale spitaliceşti din cadrul direcţiei de sănătate publică;

o persoană cu atribuţii privind inspecţia sanitară de stat din cadrul direcţiei de sănătate publică;

Secretar : o persoană desemnată de către comisie.

ART. 2.

Atribuţiile Consiliului naţional de experţi sunt următoarele:

 1. coordonează activitatea consiliilor de experţi judeţene şi a municipiului Bucureşti;

 2. analizează propunerile consiliilor de experţi judeţene şi a municipiului Bucureşti privind nivelul de ierarhizare pentru secţiile, compartimentele de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi evaluate, din sistem public şi privat;

 3. stabileşte nivelul final de ierarhizare, inclusiv prin deplasări pe teren, la unitatea sanitară, dacă este necesar;

 4. actualizează actele normative relevante şi elaborează noi prevederi legislative necesare.

ART. 3.

Atribuţiile consiliilor de experţi de la nivel judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti sunt următoarele:

 1. publică pe site-ul instituţiei, la loc vizibil pe prima pagină, prezentul ordin;

 2. primeşte cererea în care se solicită evaluarea, transmisă de către unitatea sanitară cu secţii, compartimente de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, care nu se regăseşte în Ordinul ministrului sănătăţii publice nr. 1881/ 2006 privind ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie sau care solicită un nivel diferit de ierarhizare faţă de cel prevăzut în acest act normativ;

 3. comunică unităţilor sanitare cu secţii, compartimente de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem privat, care au solicitat evaluarea, faptul că, după stabilirea nivelului de ierarhizare, unitatea sanitară în cauză va avea obligaţia, pe de o parte, de a acorda servicii medicale gratuite pentru cazurile ce nu pot fi îngrijite la un nivel inferior de ierarhizare şi pentru care personalul medical abilitat a certificat că nu există locuri disponibile pentru transferul în sistemul public şi, pe de altă parte, de a lua măsuri pentru transferul ,,in utero”, ca mod prioritar de transport, atunci cînd se impune transferul către unitatea sanitară de nivel superior;

 4. se deplasează pe teren, la fiecare structură sanitară şi completează chestionarul de evaluare prevăzut în anexa la prezentul ordin;

 5. întocmeşte un proces-verbal în care formulează propuneri privind nivelul de ierarhizare pentru secţiile, compartimentele de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi evaluate, din sistem public şi privat, în conformitate cu criteriile prevăzute în Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 910/2002, cu modificările şi completările ulterioare;

 6. transmite Consiliului naţional de experţi adresa de înaintare în care se precizează nivelul de ierarhizare propus pentru secţiile, compartimentele de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi evaluate, din sistem public şi privat, care include şi justificările în cazul în care în nivelul de ierarhizare propus este diferit de cel stabilit prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1881/2006, cu modificările şi completările ulterioare;

 7. transmite, în copie, chestionarele şi eventualele documente justificative aferente adreselor de înaintare mai sus menţionate.

ART. 4.

Cheltuielile de deplasare ale membrilor acestor consilii de experţi, acolo unde este cazul, vor fi suportate din bugetul instituţiei publice unde sunt încadrate persoanele respective sau unde au integrare clinică.

ART. 5.

La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 853/2006 privind privind constituirea comisiilor de reevaluare a unităţilor spitaliceşti, secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare.

ART. 6.

Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile sanitare implicate, precum şi persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

MINISTRU

FLORIAN-DOREL BODOG

București, ____/____/2017

Nr. ____

ANEXA

CHESTIONAR

de evaluare a secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie – ginecologie şi nou-născuţi,

din sistem public şi privat

JUDEŢUL…………………………….

UNITATEA (în structura căreia sunt incluse secţiile evaluate)

…………………………………………………………………….

Nivelul………………..

Semnătura/parafa

Manager ………………………………

Telefon………………./Fax………………..

Director medical ……………………………

Telefon………………./Fax………………../E-mail ……………………

Şef secţie obstetrică-ginecologie ………………………………………..

Telefon………………/Fax…………………

Sef secţie nou-născuţi……………………………………………

Telefon……………../Fax………………….

Abrevieri: OG: obstetrică-ginecologie; TI: terapie intensivă; NN: Nou-Născuţi; MG: medicină generală; MF: medicină de familie; CPAP: Continuous Positive Airway Pressure

FORMULAR 1

Nivelul _______

Judeţul……………

Spitalul……………

Evaluarea infrastructurii

 1. Secţia de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi:

DA NU

 • amplasată în clădirea spitalului,

împreună cu alte secţii şi servicii

– amplasată în clădire separată în

incintă comună cu restul spitalului

– amplasată în clădiri separate în

incintă separată de restul spitalului

 1. Încălzire:

 • comună cu a oraşului

 • proprie, cu:

  • gaze

  • combustibil lichid

  • combustibil solid

  • lemne

 1. Confortul termic este asigurat: DA NU

– la parametri optimi

– satisfăcător

– nesatisfăcător

 1. Furnizarea de apă caldă:

– permanent

– intermitent

 1. Furnizarea de energie electrică:

 • există grup electrogen pentru DA NU

iluminat de siguranţă

 • dacă DA:

 • aceasta se branşează automat/manual

 1. Spălătorie:

– proprie pentru OG şi nou-născuţi DA NU

– comună cu restul spitalului DA NU

 • echipamentele/funcţionalitatea

spălătoriei

  • optime

  • satisfăcătoare

  • nesatisfăcătoare

 • precizaţi tipul şi capacitatea echipamentelor

necesare în secţiile/compart. de nou-născuţi

 1. În secţiile/compartimentele de nou-născuţi DA NU

exista sisteme de condiţionare a aerului

FORMULAR 2

Nivelul____

Judeţul……………

Spitalul……………

Evaluarea structurii cu paturi şi personal al secţiilor de obstetrică-ginecologie -ginecologie

 1. Nr. total paturi obstetrică-ginecologie –

ginecologie existent în unitate …………………

din care:

– paturi pt.obstetrică-ginecologie …………………

(exclusiv paturi existente în

blocul de naştere care nu sunt

incluse în structură) ………………….

 • paturile din OG sunt organizate 1 secţie

(bifaţi) 2 secţii

3 secţii

mai multe de 3

 1. Indicele de utilizare a

paturilor

(ultimul an pentru care există date definitive- se vor lua

în consideraţie toate paturile OG) ……/ anul ………

 1. Durata medie de spitalizare

(ultimul an pentru care există date definitive- se vor lua

în consideraţie toate paturile OG) ……/ anul ………

 1. Nr. norme medici specialitatea OG

încadraţi în secţiile cu paturi …………………..

Total Femei Bărbaţi

 • din care nr. medici cu

vârsta peste 50 ani ……. …….. …….

 1. Nr. medici OG cu competenţa

în echografie …….

 1. Nr. asistente medicale

încadrate în secţiile de OG

(inclusiv blocuri de naşteri/

operaţii/transfuzii etc.) ………………..

  • din care:

 • nr. asistente medicale

absolvente ale şcolilor

postliceale, specialitatea

obstetrică-ginecologie şi moaşe ………………..

 1. Nr. infirmiere încadrate în

secţiile de OG

(inclusiv blocuri de naşteri/

operaţii/transfuzii etc.) ………………..

 1. Nr. îngrijitoare ………………..

FORMULAR 3

Nivelul________

Judeţul…………..

Spitalul……………….

Evaluarea structurii cu paturi pentru nou-născuţi

Datele de mai jos vor fi completate conform structurii cu paturi aprobate de Ministerul Sănătăţii

 1. Nr. total de paturi pt. nou-născuţi ––––-

existente în unitate, din care:

– nr. paturi în compartimente/secţii

de TI nou-născuţi –––––

– nr. paturi în compartimente/secţii

de prematuri –––––

– Paturile de nou-născuţi sunt organizate: 1 secţie

(bifaţi situaţia) 2 secţii

3 secţii

 1. Nr. paturi nou-născuţi organizate în

sistem rooming-in –––––

 1. Precizaţi alte structuri particulare

(dacă există) ––––––––––––––––––––-

––––––––––––––––––––––––––

 1. Indicele de utilizare a paturilor

(ultimul an pentru care există date definitive, ……/ anul ………

se vor lua în calcul toate

paturile de nou-născuţi din

unitate)

 1. Durata medie de spitalizare

(ultimul an pentru care există date definitive, ……/ anul ………

la fel ca mai sus)

FORMULAR 4

Nivelul___________

Judeţul…………….

Spitalul…………………….

Evaluarea încadrării cu personal în secţiile/compartimentele de nou-născuţi

 1. Nr. total de medici încadraţi

cu carte de muncă în

secţiile/compartimentele de TOTAL…………..

nou-născuţi, inclusiv TI

nou-născuţi prematuri

 • nr. medici ce au împlinit

vârsta de 50 de ani TOTAL Femei Bărbaţi

––– ––– –––

 • dacă nu există medic încadrat, secţii pediatrie

precizaţi pentru fiecare secţie/

compartiment de nou-născuţi ambulator specialitate

unde este încadrat medicul ce MG/MF

îngrijeşte nou-născuţii medic şcolar

 1. In unităţile care au în structură

Secţii/compartimente TI:

 • nr. paturi TI nou-născuţi ……………….

 • nr. medici ce lucrează în aceste

compartimente/secţii ………………

(fără medici rezidenţi)

 1. Din totalul medicilor încadraţi:

  1. medici cu specialitatea neonatologie –––––

  2. medici cu specialitatea pediatrie

(numai pediatrie) –––––

  1. medici cu specialitatea pediatrie şi

a II-a specialitate neonatologie –––––

  1. medici de MG/MF –––––

  1. alte situaţii (precizaţi)–––––––––––––––––

Nr. mediu de medici rezidenţi

în neonatologie care efectuează

rezidenţiatul în secţia de

N.N (dacă este cazul) ––––––-

Nr. medici încadraţi la Nou- în unitate………..

Născuţi (cu excepţia rezidenţilor) în ţară, în afara unităţii………..

care au urmat, începând cu 1.01.2000

o formă de educaţie medicală în străinătate……….

continuă,organizată

(se exclud participări la congrese,

conferinţe,prezentări şi referate în spital)

 1. Nr. total de asistente medicale

încadrate în secţia/secţiile de NN –––––

In unităţile care au în

structură compartiment TI

nou-născuţi :

 • nr. paturi TI –––––

 • nr. asistente ce lucrează în

aceste compartimente –––––

 1. Nr. asistente medicale ce au urmat, în unitate…………….

începând cu 1.01.2000, o formă de în ţară, în afara unităţii………..

educaţie medicală continuă, organizată în străinătate………….

 1. Există asistenţi sociali încadraţi în DA/NU

spital

 • dacă NU, există persoane desemnate DA/NU

cu atribuţii în domeniul social

 • dacă NU, există asistenţi sociali DA/NU

ai direcţiilor de Protecţie a

Drepturilor Copilului, care vin

săptămânal în unitatea dvs.

 • apreciaţi colaborarea cu aceste direcţii: bună

satisfăcătoare

nesatisfăcătoare

 1. Nr. registratori/statisticieni

medicali, încadraţi în secţie

sau care lucrează cel puţin 1/2

din timpul de lucru, pt. secţia

de nou-născuţi –––––

 1. Nr. infirmiere încadrate în secţie –––––

10.Nr. îngrijitoare încadrate în secţie –––––

FORMULAR 5

Nivelul ________

Judeţul………………………

Spitalul………………………

Evaluarea Blocului/Sălilor de Naştere

 1. Număr paturi pretravaliu/travaliu/lăuzie imediată

existente în sălile de naştere –––––––-

 1. Număr săli de expulzie –––––––

 1. Număr mese expulzie –––––––

 1. Există săli de naştere cu mai mult

decât 1 masă de expulzie/încăpere? DA/NU

 1. Există sală de expulzie/naştere pentru

potenţial septic? DA/NU

  1. dacă DA, aceasta este:

-încadrată cu personal separat DA/NU

-este plasată:

-în apropierea sălii de naşteri

aseptice DA/NU

-la o distanţă ce nu permite

utilizarea unor echipamente

comune DA/NU

-la alt etaj , în ală parte a clădirii DA/NU

 1. Care este proporţia de naşteri asistate în sala

cu potenţial septic (apreciaţi ca % din total naşteri) ……..%

 1. Există sală de operaţii separată pentru cezariene DA/NU

  1. dacă DA, aceasta este plasată:

-în aria sălilor de naştere DA/NU

-în Blocul operator, apropiat

de sălile de naştere DA/NU

-în Blocul sălilor de operaţii

la distanţă de sălile de naşteri DA/NU

 1. Procentul cezarienelor ……/ anul ………

(ultimul an pentru care există date definitive)

 1. Alte situaţii specifice (menţionaţi)………………………………….

……………………………………………………………………………..

FORMULAR 6

Nivelul_________

Judeţul……………….

Spitalul……………….

Evaluarea Serviciului de Gardă

 1. Garda pentru obstetrică-ginecologie

– Există gardă numai cu specialitatea OG? DA/NU

 • dacă DA:

– câte linii de gardă OG există ––––-

(numai liniile de gardă plătite)

 • dacă NU:

– garda este organizată cu medici din specialitatea –––––

– garda este unică pe unitate: DA/NU

* numai cu medici specialişti DA/NU

*cu medici specialişti şi DA/NU

medici MG/MF

Dacă nu există gardă cu specialişti

OG, aceştia pot fi solicitaţi

de la domiciliu? DA/NU

 • Dacă DA, se utilizează această

practică în mod curent DA/NU

 • în unitatea dvs. există parturiente care

nu au fost examinate în cursul anului trecut

de către medicul OG, din momentul internării,

pană la expulzie DA/NU

* dacă DA- apreciaţi numărul acestora …………

2. Există gardă pentru ATI DA/NU

 • dacă NU

– serviciul ATI poate fi solicitat

la domiciliu în caz de necesitate? DA/NU

3. Garda pt. nou-născuţi

– Există serviciu de gardă pt. nou-născuţi DA/NU

 • dacă DA

– câte linii de gardă funcţionează

(numai linii plătite) –––––

– garda este organizată:

* numai cu medicii secţiei DA/NU

* cu medici din alte secţii ale unităţii sanitare in cauză DA/NU

– garda este organizată cu medici din specialitatea –––––

* cu medici din afara unităţii sanitare DA/NU

– bifaţi

neonatologi

pediatri

şcolari

MG/MF

alte specialităţi

 • dacă NU:

– garda este comună cu pediatria DA/NU

– este unică pe spital DA/NU

– în caz de necesitate, se solicită

medicul neonatolog/pediatru,de

la domiciliu? DA/NU

FORMULAR 7

Nivelul ________

Judeţul……………….

Spitalul……………….

Evaluarea accesului la investigaţii de laborator/paraclinice

 1. Există posibilitatea efectuării în mod curent a următoarelor investigaţii/ex. paraclinice (bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului):

Tura I

Tura II

Tura III

Sărbători legale

DA

NU

DA

NU

DA

NU

DA

NU

-echilibru acido-bazic şi gaze

sanguine

– hemoglobină

-glicemia

-calcemia

-bilibirubină

-uree,creatinină

-echografie

-ex.radiologic

– ionograma

-grup sanguin/Rh

– probe bacteriologice

– anticorpi grup Rh

Precizaţi aspectele specifice dacă este cazul:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

2. Puteţi efectua transfuzii:

– zile lucrătoare – tura I

– tura II

– tura III

– sărbători legale – tura I

– tura II

– tura III

3. . Evaluarea accesului la transportul/transferul nou-născuţilor către alte unităţi de specialitate

– ambulanţele folosite în mod curent de DA NU câteodata

către dvs. pt. transportul nou-născuţilor

utilizează incubator de transport în

mod curent?

– ambulanţele utilizate au capacitatea DA NU câteodata

tehnică de a asigura branşarea incubatorului

la sursa de energie electrică şi oxigen

– personalul ambulanţei are cunoştinţele

necesare pentru a asista, pe timpul

transportului , funcţiile vitale ale

nou-născutului în suficientă măsură numai îngrijiri de bază

nu au cunoştinţele necesare

– acceptul pt.transportul nou-

născutului către unităţile de

specialitate este obţinut: către alte secţii de nou-născuţi:

dificil

nu este dificil

nu este cazul, nu transportăm

către secţii de chirurgie

infantilă/neurochirurgie/etc

dificil

nu este dificil

 • alte aspecte specifice (menţionaţi)––––––––––––––-

…………………………………………………………………………….

FORMULAR 8

Nivelul________

Judeţul……………

Spitalul……………

 1. Evaluarea dotării cu echipamente medicale

(se va nota numărul de echipamente, dacă echipamentul listat nu există notaţi 0 în căsuţa respectivă)

Echipamentul

Nr.

echipa

mente

Folosit

Folosit intermitent

Nefolosit

Solicitat

Precizaţi numărul

Se defectează

frec-

vent

Lipsă reac-

tivi

Defect

Lipsă piese

schimb/

reactivi

Nu este necesar

A. Pt.Nou-născuţi

Ventilator

Incubator:

-din Programul Băncii Mondiale

–noi, procurate în ultimii 5 ani

-din producţie românească

-din donaţii

-alte situaţii

Incubator cu reglare automa-tă,umidificare, tem

peratură,oxigen

Incubator transport

Pulsoximetru

Monitoare funcţii vitale

Pompe perfuzie volumetrica

Injectomat cu seringă

Masă resuscitare numai cu sursă de încălzire şi lumină

Echipamentul

Nr.

echipa

mente

Folosit

Folosit intermittent

Nefolosit

Solicitat

Precizaţi numărul

Se defectează

frec-vent

Lipsă reac-

tivi

Defect

Lipsă piese

schimb/reactivi

Nu este necesar

Masă TI cu sistem de monitorizare incorporat

Aspirator mobil

Echograf

– al secţiei

-al spitalului

Balon resuscitare cu mască pt.nou-născuţi

Laringoscop cu lame pt.nou-născuţi

CPAP nazal cu control electronic

CPAP nazal cu control hydrostatic

Lampă fototerapie

Pompe electrice –muls lapte.

Paturi nou-născuţi, cu poziţionare hydraulică

Corturi cefalice

Analizator gaze sanguine

– al secţiei

– al spitalului

Analizator pt.ioni

-al secţiei

-al spitalului

Analizator pt.glucoză

– al secţiei

– al spitalului

Aparat pt.detectarea surdităţii la nou-născuţi

Echipamentul

Nr.

echipa

mente

Folosit

Folosit intermittent

Nefolosit

Solicitat

Precizaţi numărul

Se defectează

frec-vent

Lipsă reac-

tivi

Defect

Lipsă piese

schimb/reactivi

Nu este necesar

Hotă cu flux de aer pt . preparat soluţii sterile

B. Pt.obstetrică-ginecologie

Cardiotocograf

Aparat anestezie (pt.sala cezariene)

Monitor funcţii vitale

Pompe perfuzii

Masă de naştere electrică/electro- hidraulică cu înălţime variabilă

Masă naştere clasică

Alte echipamente

2. Evaluare gaze medicale

Sursă de oxigen

– centrală cu butelii

DA

NU

– centrală cu stocator

DA

NU

– de la butelie la patul bolnavului

DA

NU

Sursă aspiraţie centrală DA/NU

Sursă centrală aer comprimat DA/NU

3. Evaluare sterilizare

– Staţia sterilizare funcţionează

– optim …………………………………………

– satisfăcător

– nesatisfăcător

Precizaţi tipul de echipamente necesare şi capacitatea

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………