ORDIN privind constituirea consiliilor de experţi pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

 

 

ORDIN

privind constituirea consiliilor de experţi  pentru evaluarea secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi,

din sistem public şi privat

 

 

Văzând Referatul de aprobare nr. FB 1758/01.03.2017 al Direcţiei generale asistenţă medicală şi sănătate publică,

Având în vedere Hotărârea Guvernului nr. 534/ 2002 pentru aprobarea Strategiei privind reabilitarea şi reorganizarea sistemului de asistenţă medicală spitalicească de specialitate în obstetrică-ginecologie şi neonatologie din România, pe perioada 2002 – 2004

În temeiul prevederilor art. 2 litera c), art. 7 alin. (4) şi art. 15  din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

 

ministrul sănătăţii emite următorul ordin:

 

ART. 1.

(1) În vederea evaluării secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem public şi privat, se constituie un consiliu naţional de experţi şi consilii de experţi la nivelul judeţelor şi a municipiului Bucureşti, pe perioada martie 2017- decembrie 2019.

(2) Consiliul naţional de experţi are următoarea componenţă:

Preşedinte:       Prof. Univ. dr. Nicolae Suciu – Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ” Alessandrescu-Rusescu” Bucureşti;

Vicepreşedinte: Prof. Univ. Dr. Silvia Maria Stoicescu – Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului ” Alessandrescu-Rusescu”;

Membri:             dr. Violeta Sburlea – Ministerul Sănătăţii;

asistent şef Mircea Timofte – Ministerul Sănătăţii;

Mihaela Dobre – Ministerul Sănătăţii;

 1. Gabriela Neagu – Ministerul Sănătăţii;
 2. Ximena Moldovan – Ministerul Sănătăţii;

Secretar:          dr. Petronela Stoian-  Ministerul Sănătăţii.

(3) La nivelul judeţelor, respectiv a municipiului Bucureşti se constituie consilii de experţi având următoarea componenţă:

Preşedinte:      Directorul executiv al direcţiei de sănătate publică;

Vicepreşedinte: Directorul executiv adjunct de sănătate publică;

Membri:              o persoană cu atribuţii privind sănătatea femeii şi copilului din cadrul     direcţiei de sănătate publică;

o persoană cu atribuţii privind serviciile medicale spitaliceşti din cadrul direcţiei de sănătate publică;

o persoană cu atribuţii privind inspecţia sanitară de stat din cadrul direcţiei de sănătate publică;

Secretar : o persoană desemnată de către comisie.

 

ART. 2.

Atribuţiile Consiliului naţional de experţi sunt următoarele:

 1. coordonează activitatea consiliilor de experţi judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 2. analizează propunerile consiliilor de experţi judeţene şi a municipiului Bucureşti privind nivelul de ierarhizare pentru secţiile, compartimentele de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi evaluate, din sistem public şi privat;
 3. stabileşte nivelul final de ierarhizare, inclusiv prin deplasări pe teren, la unitatea sanitară, dacă este necesar;
 4. actualizează actele normative relevante şi elaborează noi prevederi legislative necesare.

 

ART. 3.

Atribuţiile consiliilor de experţi  de la nivel judeţean, respectiv a municipiului Bucureşti sunt următoarele:

 1. publică pe site-ul instituţiei, la loc vizibil pe prima pagină, prezentul ordin;
 2. primeşte cererea în care se solicită evaluarea, transmisă de către unitatea sanitară cu secţii, compartimente de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, care nu se regăseşte în Ordinul ministrului sănătăţii publice 1881/ 2006 privind ierarhizarea unităţilor spitaliceşti, a secţiilor şi compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie sau care solicită un nivel diferit de ierarhizare faţă de cel prevăzut în acest act normativ;
 3. comunică unităţilor sanitare cu secţii, compartimente de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi, din sistem privat, care au solicitat evaluarea, faptul că, după stabilirea nivelului de ierarhizare, unitatea sanitară în cauză va avea obligaţia, pe de o parte, de a acorda servicii medicale gratuite pentru cazurile ce nu pot fi îngrijite la un nivel inferior de ierarhizare şi pentru care personalul medical abilitat a certificat că nu există locuri disponibile pentru transferul în sistemul public şi, pe de altă parte, de a lua măsuri pentru transferul ,,in utero”, ca mod prioritar de transport, atunci cînd se impune transferul către unitatea sanitară de nivel superior;
 4. se deplasează pe teren, la fiecare structură sanitară şi completează chestionarul de evaluare prevăzut în anexa la prezentul ordin;
 5. întocmeşte un proces-verbal în care formulează propuneri privind nivelul de ierarhizare pentru secţiile, compartimentele de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi evaluate, din sistem public şi privat, în conformitate cu criteriile prevăzute în Ordinul Ministrului Sănătăţii şi Familiei nr. 910/2002, cu modificările şi completările ulterioare;
 6. transmite Consiliului naţional de experţi adresa de înaintare în care se precizează nivelul de ierarhizare propus pentru secţiile, compartimentele de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi evaluate, din sistem public şi privat, care include şi justificările în cazul în care în nivelul de ierarhizare propus este diferit de cel stabilit prin Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 1881/2006, cu modificările şi completările ulterioare;
 7. transmite, în copie, chestionarele şi eventualele documente justificative aferente adreselor de înaintare mai sus menţionate.

 

ART. 4.

Cheltuielile de deplasare ale membrilor acestor consilii de experţi, acolo unde este cazul, vor fi suportate din bugetul instituţiei publice unde sunt încadrate persoanele respective sau unde au integrare clinică.

 

ART. 5.

La intrarea în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul Ministrului Sănătăţii nr. 853/2006 privind privind constituirea comisiilor  de reevaluare a unităţilor spitaliceşti, secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie şi neonatologie, cu modificările şi completările ulterioare.

 

ART. 6.

Direcţiile de specialitate din Ministerul Sănătăţii,  direcţiile de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti, unităţile sanitare implicate, precum şi persoanele nominalizate vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

 

 

 

MINISTRU

 

FLORIAN-DOREL BODOG

 

 

 

București, ____/____/2017

Nr. ____

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA

 

 

 

 

 

 

CHESTIONAR

 

 

de evaluare a secţiilor, compartimentelor de obstetrică-ginecologie  – ginecologie şi nou-născuţi,

din sistem public şi privat

 

 

 

 

 

 

 

 

JUDEŢUL…………………………….

 

UNITATEA (în structura căreia sunt incluse secţiile evaluate)

 

…………………………………………………………………….

 

Nivelul………………..

Semnătura/parafa

Manager ………………………………

Telefon………………./Fax………………..

 

Director medical ……………………………

Telefon………………./Fax………………../E-mail ……………………

 

Şef secţie obstetrică-ginecologie ………………………………………..

Telefon………………/Fax…………………

 

Sef secţie nou-născuţi……………………………………………

Telefon……………../Fax………………….

 

 

Abrevieri: OG: obstetrică-ginecologie; TI: terapie intensivă; NN: Nou-Născuţi; MG: medicină generală; MF: medicină de familie; CPAP: Continuous Positive Airway Pressure

 

 

 

 

 

 

FORMULAR 1

 

Nivelul _______

Judeţul……………

 

Spitalul……………

 

Evaluarea infrastructurii

 

 

 1. Secţia de obstetrică-ginecologie şi nou-născuţi:

DA                    NU

 

 • amplasată în clădirea spitalului,                      

împreună cu alte secţii şi servicii

 

– amplasată în clădire separată în                                                           

incintă comună cu restul spitalului

 

 

– amplasată în clădiri separate în

incintă separată de restul spitalului                                                                

 

 

 1. Încălzire:

 

 • comună cu a oraşului                   
 • proprie, cu:
  • gaze                      
  • combustibil lichid                      
  • combustibil solid                      
  • lemne                      

 

 

 1. Confortul termic este asigurat: DA                  NU

 

– la parametri optimi                                                                                         

–  satisfăcător                                                                                                  

– nesatisfăcător                                                                                                   

 

 1. Furnizarea de apă caldă:

– permanent                                                                                                      

 

– intermitent                                                                                                     

 

 

 1. Furnizarea de energie electrică:

 

 • există grup electrogen pentru DA                             NU

iluminat de siguranţă

 • dacă DA:
 • aceasta se branşează automat/manual

 

 

 1. Spălătorie:

–  proprie pentru OG şi nou-născuţi                                DA                             NU

 

– comună cu restul spitalului                                           DA                             NU

 

 • echipamentele/funcţionalitatea

spălătoriei

 • optime                                  
 • satisfăcătoare                                  
 • nesatisfăcătoare                                  

 

 • precizaţi tipul şi capacitatea echipamentelor

necesare în secţiile/compart. de nou-născuţi

 

 

 1. În secţiile/compartimentele de nou-născuţi   DA                             NU

exista sisteme de condiţionare a aerului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR 2

 

Nivelul____

Judeţul……………

 

Spitalul……………

 

 

Evaluarea structurii cu paturi şi personal al secţiilor de obstetrică-ginecologie -ginecologie

 

 

 1. total paturi obstetrică-ginecologie –

ginecologie existent în unitate                                              …………………

din care:

– paturi pt.obstetrică-ginecologie                                                 …………………

(exclusiv paturi existente în

blocul de naştere care nu sunt

incluse în structură)                                                   ………………….

 

 • paturile din OG sunt organizate  1 secţie

(bifaţi)                                                                                    2 secţii

 3 secţii

 mai multe de 3

 

 1. Indicele de utilizare a

paturilor

(ultimul an pentru care există date definitive- se vor lua

în consideraţie toate paturile OG)                                              ……/ anul ………

 

 

 1. Durata medie de spitalizare

(ultimul an pentru care există date definitive- se vor lua

în consideraţie toate paturile OG)                                              ……/ anul ………

 

 1. norme medici specialitatea OG

încadraţi în secţiile cu paturi                                     …………………..

 

 

 

Total              Femei              Bărbaţi

 

 

 • din care nr. medici cu

vârsta peste 50 ani                             …….               ……..              …….

 

 1. medici OG cu competenţa

în echografie                                                                               …….

 

 

 1. asistente medicale

încadrate în secţiile de OG

(inclusiv blocuri de naşteri/

operaţii/transfuzii etc.)                                                          ………………..

 • din care:
 • asistente medicale

absolvente ale şcolilor

postliceale, specialitatea

obstetrică-ginecologie   şi moaşe                                                                  ………………..

 

 

 1. infirmiere încadrate în

secţiile de OG

(inclusiv blocuri de naşteri/

operaţii/transfuzii etc.)                                                          ………………..

 

 1. îngrijitoare ………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR 3

 

Nivelul________

Judeţul…………..

 

Spitalul……………….

 

Evaluarea structurii cu paturi pentru nou-născuţi

 

Datele de mai jos vor fi completate conform structurii cu paturi aprobate de Ministerul Sănătăţii

 

 

 1. total de paturi pt. nou-născuţi ––––-

existente în unitate, din care:

– nr. paturi în compartimente/secţii

de TI nou-născuţi                                                                  –––––

– nr. paturi în compartimente/secţii

de prematuri                                                                          –––––

– Paturile de nou-născuţi sunt organizate:                                1 secţie

(bifaţi situaţia)                                                                          2 secţii

 3 secţii

 

 1. paturi nou-născuţi organizate în

sistem rooming-in                                                                 –––––

 1. Precizaţi alte structuri particulare

(dacă există)   ––––––––––––––––––––-

 

––––––––––––––––––––––––––

 1. Indicele de utilizare a paturilor

(ultimul an pentru care există date definitive,                            ……/ anul ………

se vor lua în calcul toate

paturile de nou-născuţi din

unitate)

 

 1. Durata medie de spitalizare

(ultimul an pentru care există date definitive,                            ……/ anul ………

la fel ca mai sus)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR 4

 

Nivelul___________

Judeţul…………….

 

Spitalul…………………….

 

Evaluarea încadrării cu personal în secţiile/compartimentele de nou-născuţi

 

 1. total de medici încadraţi

cu carte de muncă în

secţiile/compartimentele de               TOTAL…………..

nou-născuţi, inclusiv TI

nou-născuţi prematuri

 • medici ce au împlinit

vârsta de 50 de ani                                  TOTAL           Femei              Bărbaţi

–––  –––  –––

 

 • dacă nu există medic încadrat,  secţii pediatrie

precizaţi pentru fiecare secţie/

compartiment de nou-născuţi                    ambulator specialitate

unde este încadrat medicul ce                  MG/MF

îngrijeşte nou-născuţii                              medic şcolar

 

 

 1. In unităţile care au în structură

Secţii/compartimente TI:

 • paturi TI nou-născuţi                         ……………….
 • medici ce lucrează în aceste

compartimente/secţii                                           ………………

(fără medici rezidenţi)

 

 1. Din totalul medicilor încadraţi:
  1. medici cu specialitatea neonatologie –––––
  2. medici cu specialitatea pediatrie

(numai pediatrie)                                                       –––––

 

 1. medici cu specialitatea pediatrie şi

a II-a specialitate neonatologie                                          –––––

 

 1. medici de MG/MF –––––

 

 1. alte situaţii (precizaţi)–––––––––––––––––

 

Nr. mediu de medici rezidenţi

în neonatologie care efectuează

rezidenţiatul  în secţia de

N.N (dacă este cazul)                                                ––––––-

 

Nr. medici încadraţi la Nou-                                           în unitate………..

Născuţi (cu excepţia rezidenţilor)                                   în ţară, în afara unităţii………..

care au urmat, începând cu 1.01.2000

o formă de educaţie medicală                                                    în străinătate……….

continuă,organizată

(se exclud participări la congrese,

conferinţe,prezentări şi referate în spital)

 

 1. total de asistente medicale

încadrate în secţia/secţiile de NN                                                                      –––––

In unităţile care au în

structură compartiment TI

nou-născuţi :

 • paturi TI –––––
 • asistente ce lucrează în

aceste compartimente                                                                 –––––

 

 1. asistente medicale ce au urmat, în unitate…………….

începând cu 1.01.2000, o formă de                 în ţară, în afara unităţii………..

educaţie medicală continuă, organizată            în străinătate………….

 

 1. Există asistenţi sociali încadraţi în DA/NU

spital

 • dacă NU, există persoane desemnate                            DA/NU

cu atribuţii în domeniul social

 

 • dacă NU, există asistenţi sociali                                    DA/NU

ai direcţiilor de Protecţie a

Drepturilor Copilului, care vin

săptămânal  în unitatea dvs.

 • apreciaţi colaborarea cu aceste direcţii:             bună

 satisfăcătoare

 nesatisfăcătoare

 1. registratori/statisticieni

medicali, încadraţi în secţie

sau care lucrează cel puţin 1/2

din timpul de lucru, pt. secţia

de nou-născuţi                                                                      –––––

 

 1. infirmiere încadrate în secţie –––––

 

10.Nr. îngrijitoare încadrate în secţie                                          –––––

 

FORMULAR 5

Nivelul ________

Judeţul………………………

Spitalul………………………

 

Evaluarea Blocului/Sălilor de Naştere

 

 

 1. Număr paturi pretravaliu/travaliu/lăuzie imediată

existente în sălile de naştere                                      –––––––-

 

 1. Număr săli de expulzie –––––––

 

 1. Număr mese expulzie –––––––

 

 1. Există săli de naştere cu mai mult

decât 1 masă de expulzie/încăpere?                                                  DA/NU

 

 1. Există sală de expulzie/naştere pentru

potenţial septic?                                                                                DA/NU

 

 1. dacă DA, aceasta este:

-încadrată cu personal separat                                                           DA/NU

-este plasată:

-în apropierea sălii de naşteri

aseptice                                                         DA/NU

-la o distanţă ce nu permite

utilizarea unor echipamente

comune                                                         DA/NU

-la alt etaj , în ală parte a clădirii                      DA/NU

 

 1. Care este proporţia de naşteri asistate în sala

cu potenţial septic (apreciaţi ca % din total naşteri)                         ……..%

 

 1. Există sală de operaţii separată pentru cezariene              DA/NU

 

 1. dacă DA, aceasta este plasată:

-în aria sălilor de naştere                              DA/NU

-în Blocul operator, apropiat

de sălile de naştere                                      DA/NU

-în Blocul sălilor de operaţii

la distanţă de sălile de naşteri                     DA/NU

 1. Procentul cezarienelor                                 ……/ anul ………

(ultimul an pentru care există date definitive)

 

 1. Alte situaţii specifice (menţionaţi)………………………………….

 

……………………………………………………………………………..

 

FORMULAR 6

Nivelul_________

Judeţul……………….

 

Spitalul……………….

 

Evaluarea Serviciului de Gardă

 

 1. Garda pentru obstetrică-ginecologie

– Există gardă numai cu specialitatea OG?                           DA/NU

 • dacă DA:

– câte linii de gardă OG există                                              ––––-

(numai liniile de gardă plătite)

 • dacă NU:

– garda este organizată cu medici din specialitatea               –––––

 

– garda este unică pe unitate:                                                DA/NU

 

* numai cu medici specialişti                                                DA/NU

*cu medici specialişti şi                                                        DA/NU

medici MG/MF

 

Dacă nu există gardă cu specialişti

OG, aceştia pot fi solicitaţi

de la domiciliu?                                                                    DA/NU

 • Dacă DA, se utilizează această

practică în mod curent                                                    DA/NU

 

 • în unitatea dvs. există parturiente care

nu au fost examinate  în cursul anului trecut

de către medicul OG, din momentul internării,

pană    la expulzie                                                                     DA/NU

 

* dacă DA- apreciaţi  numărul acestora                                …………

 

 

 1. Există gardă pentru ATI          DA/NU
 • dacă NU

– serviciul ATI poate fi solicitat

la domiciliu în caz de necesitate?                                                          DA/NU

 

 

 1. Garda pt. nou-născuţi

– Există serviciu de gardă pt. nou-născuţi                                              DA/NU

 • dacă DA

– câte linii de gardă funcţionează

(numai linii plătite)                                                                             –––––

– garda este organizată:

* numai cu medicii secţiei                                                                  DA/NU

 

* cu medici din alte secţii ale unităţii sanitare in cauză                        DA/NU

– garda este organizată cu medici din specialitatea               –––––

 

* cu medici din afara unităţii sanitare                                      DA/NU

– bifaţi

 neonatologi

 pediatri

 şcolari

 MG/MF

 alte                                                                                                   specialităţi

 • dacă NU:

– garda este comună cu pediatria                                                           DA/NU

 

–  este unică pe spital                                                                  DA/NU

 

–    în caz de necesitate, se solicită

medicul neonatolog/pediatru,de

la domiciliu?                                                                         DA/NU

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR 7

 

Nivelul ________

 

Judeţul……………….

 

Spitalul……………….

 

 

Evaluarea accesului la investigaţii de laborator/paraclinice

 

 1. Există posibilitatea efectuării în mod curent a următoarelor investigaţii/ex. paraclinice (bifaţi căsuţa corespunzătoare răspunsului):

 

  Tura I Tura II Tura III Sărbători legale
DA NU DA NU DA NU DA NU
-echilibru acido-bazic şi gaze

sanguine

               
– hemoglobină                
-glicemia                
-calcemia                
-bilibirubină                
-uree,creatinină                
-echografie                
-ex.radiologic                
– ionograma                
-grup sanguin/Rh                
– probe bacteriologice                
– anticorpi grup Rh                

 

Precizaţi aspectele specifice dacă este cazul:

 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 1. Puteţi efectua transfuzii:

– zile lucrătoare                                        – tura I

– tura II

– tura III

– sărbători legale                                 – tura I

– tura II

–  tura III

 

 1. . Evaluarea accesului la transportul/transferul nou-născuţilor către alte unităţi de specialitate

 

–    ambulanţele folosite în mod curent de         DA        NU       câteodata

către dvs. pt. transportul nou-născuţilor

utilizează incubator de transport în

mod curent?

 

–  ambulanţele utilizate au capacitatea                 DA      NU       câteodata

tehnică de a asigura branşarea incubatorului

la sursa de energie electrică şi  oxigen

 

–  personalul ambulanţei are cunoştinţele

necesare pentru a asista, pe timpul

transportului , funcţiile vitale ale

nou-născutului                                                        în suficientă măsură                                                            numai îngrijiri de bază

 nu au cunoştinţele necesare

– acceptul pt.transportul nou-

născutului către unităţile de

specialitate este obţinut:              către alte secţii de nou-născuţi:

 dificil

 nu este dificil

 nu este cazul, nu transportăm

către secţii de chirurgie

infantilă/neurochirurgie/etc

 dificil

 nu este dificil

 • alte aspecte specifice (menţionaţi)––––––––––––––-

 

…………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FORMULAR 8

Nivelul________

Judeţul……………

Spitalul……………

 

 1. Evaluarea dotării cu echipamente medicale

(se va nota numărul de echipamente, dacă echipamentul listat nu există notaţi 0 în căsuţa respectivă)

 

        Echipamentul Nr.

echipa

mente

Folosit Folosit intermitent                     Nefolosit Solicitat

Precizaţi numărul

Se defectează

frec-

vent

Lipsă reac-

tivi

Defect Lipsă piese

schimb/

reactivi

Nu este necesar
A. Pt.Nou-născuţi                
Ventilator

 

               
Incubator:                
-din Programul Băncii Mondiale              
–noi, procurate în ultimii 5 ani

 

             
-din producţie românească              
-din donaţii              
-alte situaţii              
Incubator cu reglare automa-tă,umidificare, tem

peratură,oxigen

               
Incubator transport                
Pulsoximetru                
Monitoare funcţii vitale                
Pompe perfuzie volumetrica                
Injectomat cu seringă                
Masă resuscitare numai cu sursă de încălzire şi lumină

 

 

               
        Echipamentul Nr.

echipa

mente

Folosit Folosit intermittent Nefolosit   Solicitat

Precizaţi numărul

Se defectează

frec-vent

Lipsă reac-

tivi

Defect Lipsă piese

schimb/reactivi

Nu este necesar
 Masă TI cu sistem de monitorizare incorporat

 

               
Aspirator mobil                
Echograf                
– al secţiei                
-al spitalului                
Balon resuscitare cu mască pt.nou-născuţi                
Laringoscop cu lame pt.nou-născuţi                
CPAP nazal cu control electronic                
CPAP nazal cu control hydrostatic                
Lampă fototerapie                
Pompe electrice –muls lapte.                
Paturi nou-născuţi, cu poziţionare hydraulică                
Corturi cefalice                
Analizator gaze sanguine                
– al secţiei                
– al spitalului                
Analizator pt.ioni                
-al secţiei                
-al spitalului                
Analizator pt.glucoză                
– al secţiei                
– al spitalului                
Aparat pt.detectarea surdităţii la nou-născuţi                
        Echipamentul Nr.

echipa

mente

Folosit Folosit intermittent Nefolosit   Solicitat

Precizaţi numărul

Se defectează

frec-vent

Lipsă reac-

tivi

Defect Lipsă piese

schimb/reactivi

Nu este necesar
Hotă cu flux de aer pt . preparat soluţii sterile                
B. Pt.obstetrică-ginecologie                
Cardiotocograf                
Aparat anestezie (pt.sala cezariene)                
Monitor funcţii vitale                
Pompe perfuzii                
Masă de naştere electrică/electro- hidraulică cu înălţime variabilă                
Masă naştere clasică                
Alte echipamente                
                 
                 
                 
                 
                 
                 

 

 1. Evaluare gaze medicale
Sursă de oxigen    
– centrală cu butelii DA NU
– centrală cu stocator DA NU
– de la butelie la patul bolnavului DA NU

Sursă aspiraţie centrală                                              DA/NU

Sursă centrală aer comprimat                                    DA/NU

 

 1. Evaluare sterilizare

– Staţia  sterilizare funcţionează

– optim                                             …………………………………………

– satisfăcător               

– nesatisfăcător           

Precizaţi tipul de echipamente necesare şi capacitatea

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………