Raport privind calitatea apei potabile in jud. Caras-Severin in anul 2014

În anul 2014, Direcţia de Sănătate Publică Caraş Severin prin Departamentul Supravegherea Factorilor de Risc din Mediu, a efectuat monitorizarea calităţii apei potabile furnizate locuitorilor judeţului Caraş Severin în conformitate cu legislaţia naţională:

Legea nr. 458/2002 republicată, privind calitatea apei potabile;

H.G.nr.974/2004 pentru aprobarea Normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a Procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile;

Ord M.S. 342/2013 privind modificarea si completarea H.G. nr. 974/2004.

Legislaţia de mai sus transpune prevederile şi normele directivei europene care face referire la apa potabilă.

Monitorizarea calităţii apei potabile se asigură de către producător, distribuitor şi de către Direcţia de Sănătate Publică judeţeană, conform prevederilor Legii nr. 458/2002 a apei potabile, republicată şi HG nr. 974/2004, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aprobarea normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile şi a procedurii de autorizare sanitară a producţiei şi distribuţiei apei potabile.

Producătorii şi / sau distribuitorii de apă potabilă, prin sistem public colectiv ori individual sunt obligaţi să asigure monitorizarea curentă, de control a apei potabile, conform unui program care trebuie să cuprindă cel puţin controlul eficienţei tehnologiei de tratare, îndeosebi a dezinfecţiei şi a calităţii apei potabile produse, distribuite şi utilizate.

Monitorizarea de control

Scopul acestei monitorizări este de a furniza periodic informaţii despre calitatea organoleptică şi microbiologică a apei potabile, produsă şi distribuită, despre eficienţa tehnologiilor de tratare, cu accent pe tehnologia de dezinfecţie, în scopul determinării dacă apa potabilă este corespunzătoare sau nu, din punct de vedere al valorilor parametrilor relevanţi stabiliţi prin lege.

Monitorizarea de audit

Scopul monitorizării de audit este de a oferi informaţia necesară pentru a se determina dacă pentru toţi parametrii stabiliţi prin lege, valorile sunt sau nu conforme. Pentru monitorizarea de audit este obligatoriu să fie monitorizaţi toţi parametrii prevăzuţi în legislaţie, de către Direcţia de Sănătate Publică, conform normelor de supraveghere, inspecţie sanitară şi monitorizare a calităţii apei potabile.

În conformitate cu Ord M.S. 1030/2009, Sistemele Centralizate de apă potabilă trebuie autorizate sanitar.

În mediul urban, în cele 8 oraşe ale judeţului Caras Severin, furnizorul şi distribuitorul de apă potabilă către populaţie este SC AQUA CARAŞ SA.

Populaţia din mediul urban racordată la sistemul centralizat de alimentare cu apă potabilă:

Localitatea Sursa de apă

Populaţia existentă

Populaţia cu racord la apă

Reşiţa apă de suprafaţă

89862

71226

Caransebeş apă de suprafaţă

30803

24000

Băile Herculane apă de suprafaţă

5284

5800

Otelu Roşu apă de suprafaţă

12859

10900

Bocşa apă de profunzime

19170

12000

Moldova Nouă apă de profunzime

13806

10500

Anina apă de suprafaţă

apă de profunzime

9429

7050

Oraviţa apă de profunzime

13604

6950

Sursa de apă de suprafaţă, de regulă pentru a ajunge la parametrii de potabilitate, necesită mai multe trepte de tratare, care trebuie să funcţioneze la parametrii optimi, tot timpul anului.

În conformitate cu Legea nr. 458/2002 republicată şi de H.G nr. 974/2004, completată şi modificată cu H.G. nr. 342/2013 Direcţia de Sănătate Publică Caraş Severin, a efectuat monitorizarea de audit a calitatii apei la toate sursele ce aprovizionează aceste oraşe, urmărind indicatorii de potabilitate, indicatorii fizico-chimici, microbiologici şi de radioactivitate, impuşi de legislaţia în vigoare. Totodată SC AQUACARAŞ efectuează monitorizarea de control a apei într-un ritm impus de legislaţie, în propriul laborator uzinal, care trebuie corelaţi cu cei obţinuţi prin monitorizarea de audit efectuată de către Laboratorul de diagnostic şi investigare în sănătate publică al DSP Caraş Severin.

DSP Caraş Severin prin laboratoarele de microbiologie, chimie şi de radiaţii, a monitorizat în cursul anului 2014, toate uzinele de apă din mediul urban. Datele centralizate a indicatorilor obţinuţi prin monitorizarea de audit şi de control se raportează Institutului de Sănătate Publică Bucureşti.

Direcţia de Sănătate Publică Caraş Severin, în activitatea de monitorizare urmăreşte diverşi parametri conform legislaţiei în vigoare, la ieşirea din staţia de tratare cât şi la consumator.

În cursul anului 2014 în cadrul monitărizării de audit şi de control au fost efectuate la zonele de aprovizionare cu apă din localităţile urbane un număr de 21128 de determinări fizico-chimice, microbiologice şi de radioactivitate, dintre care 291 determinări necorespunzătoare.

Cei mai importanţi sunt parametrii microbiologici, pentru o apă potabilă trebuie să fie ca număr, egali cu zero, pentru că orice creştere a acestor parametrii, poate duce la apariţia bolilor hidrice.

În anul 2014 nu au fost cazuri de îmbolnăvire prin apă, nu au existat epidemii hidrice.

În mediul rural din totalul populaţiei de apoximativ 137450, doar o parte beneficiază de apă potabilă în sistem centralizat prin cişmele stradale şi foarte puţini locatari prin racord al imobilului, pentru că în general sistemele de aprovizionare cu apa, până în anul 2014 în mediul rural, au fost realizate fără staţii de epurare şi sisteme de canalizare, ceea ce nu a permis racordul cetăţeanului la reţeaua de apă a comunei.

Localităţile care nu dispun de apă în sistem centralizat, se alimentează cu apă din fântâni publice sau alte surse individuale. Administraţiile locale, conform Legii nr.458/2002 republicată şi HG 974/2004 completată şi modificată de HG 342/2013 indiferent de sursa de apă (centrală sau fântâni publice), trebuie să gestioneze în mod corect aceste surse, să monitorizeze calitatea apei.

Alimentarea cu apă din fântâni, la care nu se monitorizează calitatea apei, poate pune în pericol sănătatea consumatorului şi în special al sugarului cu vârsta 0-12 luni, care se poate îmbolnăvii de methemoglobinemie acută sau intoxicaţie cu nitriţi.

La început de an s-a solicitat primăriilor din mediul rural şi urban prin adrese scrise să ne informeze în scris situaţia fântânilor şi izvoarelor publice, precum şi asigurarea monitorizării curente de control a apei.

În cursul acestui an s-au înregistrat 3 cazuri de intoxicaţie cu nitriţi (1 caz în comuna Grădinari, 1 caz în satul Comorîşte şi 1 caz în oraşul Bocşa ), au fost prelevate 4 probe apă de la fântâni publice, cu 24 determinări fizico-chimice şi microbiologice, probe necorespunzătoare. Au fost trimise adrese scrise la administraţia locală respectivă, cu recomandarea de a nu fi folosită sursa respectivă, de a se avertiza populaţia cu tăbliţe avertizoare că apa este nepotabilă şi de a se găsi o sursă alternativă de apă pentru populaţia respectivă.

În luna august, urmare a precipitaţiilor abundente, s-au produs inundatii, care au afectat şi calitatea apei din fantâni, în localităţile: Brădişorul de Jos, Cîrnecea, Secăşeni, Ticvaniu Mic, Secăşeni, Surduc, Forotic, Comorîşte, Grădinari – s-au dezinfectat 46 de făntăni publice şi particulare.

În anul 2014 s-au mai efectuat 4 acţiunii la două surse de apă, conform sintezei din cadrul PN II „Supravegherea calităţii apei potabile distribuite în sistem centralizat în zonele de aprovizionare mici”- probe ce au fost trimise la Centrul Regional de Sănătate Publică Timişoara.

DIRECTOR EXECUTIV,

DR. LUCA DRAGOŞ