Saloanele de bronzat – obligate să dețină autorizație sanitară. Consultați aici Ordinul MS 291/2016

ORDIN Nr. 291/2016 din 10 martie 2016
privind aprobarea Normelor de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare
EMITENT: MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 203 din 18 martie 2016
Văzând Referatul de aprobare al Direcţiei generale de asistenţă medicală şi
sănătate publică nr. ACP 2.423/2016 din cadrul Ministerului Sănătăţii,
având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a), art. 5 lit. f) şi g) şi art. 6 lit. e)
pct. 3 din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu
modificările ulterioare,
în temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi
completările ulterioare,
ministrul sănătăţii emite următorul ordin:
ART. 1
Se aprobă Normele de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare, prevăzute în
anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
ART. 2
Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică şi Inspecţia sanitară
de stat din cadrul Ministerului Sănătăţii, direcţiile de sănătate publică judeţene şi a
municipiului Bucureşti, ministerele şi instituţiile cu reţea sanitară proprie, unităţile
publice şi private din domeniu vor duce la îndeplinire dispoziţiile prezentului
ordin.
ART. 3
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în
vigoare în termen de 180 de zile de la publicare, cu excepţia prevederilor de la art.
7 – 9 şi 17 – 19 din anexă, care intră în vigoare în termen de 60 de zile de la
publicare.
p. Ministrul sănătăţii,
Victor Dan Eugen Strâmbu,
secretar de stat
Bucureşti, 10 martie 2016.
Nr. 291.
ANEXĂ
NORME DE IGIENĂ
pentru saloanele/centrele de bronzare
CAPITOLUL I
Prevederi generale
ART. 1
Obiectivul prezentelor norme îl reprezintă protecţia utilizatorilor aparatelor de
bronzat în scopuri cosmetice faţă de efectele nocive ale radiaţiei ultraviolete
artificiale.
ART. 2
Prezentele norme se aplică unităţilor care utilizează aparate de bronzat, denumite
şi solare, care sunt folosite de populaţie în scopuri cosmetice.
ART. 3
În înţelesul prezentelor norme, termenii de mai jos se definesc astfel:
a) emiţător de ultraviolete, denumit în continuare emiţător UV – sursă de radiaţie
concepută pentru a emite energie electromagnetică neionizantă cu lungimi de undă
între 250 nm şi 400 nm. Radiaţia UV este de tipul UVA şi UVB;
b) aparat de bronzat/solar – sistem care constă din una sau mai multe emiţătoare
de UV folosite în scopul efectuării unui tratament cosmetic individual de bronzare;
c) salon/centru de bronzare – spaţiu amenajat dotat cu unul sau mai multe solare
destinate utilizatorilor/clienţilor;
d) expunere accidentală – radiaţie în exces la care este expusă o persoană în
condiţiile în care solarul este corect instalat, întreţinut şi utilizat;
e) aparat UV tip 1 – aparat care conţine un emiţător UV, astfel încât efectul
biologic este cauzat de radiaţiile cu lungimi de undă mai mari de 320 nm şi
caracterizat printr-o iradianţă relativ ridicată în domeniul cuprins între 320 nm şi
400 nm;
f) aparat UV tip 2 – aparat care conţine un emiţător UV, astfel încât efectul
biologic este cauzat de radiaţiile cu lungimi de undă mai mici sau mai mari de 320
nm şi caracterizat printr-o iradianţă relativ ridicată în domeniul cuprins între 320
nm şi 400 nm;
g) aparat UV tip 3 – aparat care conţine un emiţător UV, astfel încât efectul
biologic este cauzat de radiaţiile cu lungimi de undă mai mici sau mai mari de 320
nm şi caracterizat printr-o iradianţă limitată pe toată banda de radiaţii UV;
h) aparat UV tip 4 – aparat care conţine un emiţător UV, astfel încât efectul
biologic este cauzat în principal de radiaţiile cu lungimi de undă mai mici de 320
nm;
i) utilizator/client – persoană care solicită servicii de bronzare artificială;
j) iradianţa efectivă totală a radiaţiei UV – însumarea iradianţelor (doza de
radiaţie raportată la suprafaţă) ponderate pe întreg spectrul UV;
k) personal specializat – personal care a absolvit cursuri în domeniu şi a obţinut
un certificat de instruire;
l) reacţii secundare – reacţiile de tip cutanat şi/sau ocular ce pot apărea ca efect
nedorit în timpul procesului de expunere la radiaţii ultraviolete sau ulterior
procesului de bronzare;
m) plan de dozare specific – o succesiune de şedinţe de bronzare adaptată
fiecărui client care include obligatoriu o şedinţă iniţială şi o şedinţă finală, stabilite
de comun acord între client şi personalul specializat.
CAPITOLUL II
Caracteristici tehnice pe care trebuie să le îndeplinească aparatura utilizată
în saloanele/centrele de bronzare
ART. 4
În scopul evitării posibilului impact negativ asupra sănătăţii populaţiei, titularul
aparatului de bronzat/solarului trebuie să se asigure că sunt îndeplinite următoarele
condiţii:
a) iradianţa efectivă totală nu trebuie să depăşească 0,3 W/m2;
b) solarul/aparatul de bronzat trebuie să fie marcat cu tipul de UV: UV x, unde x
este 1, 2 sau 3. Aparatele care conţin emiţătoare UV înlocuibile trebuie să aibă o
indicaţie referitoare la tipul de emiţătoare recomandate pentru utilizare;
c) în saloanele/centrele de bronzare nu sunt permise solarele de tip UV 4;
d) aparatul de bronzat/solarul trebuie să fie prevăzut cu o carte tehnică în care să
fie descris modul de folosire a aparatului, programele de expunere recomandate, să
fie specificate duratele şi intervalele şedinţelor de expunere, numărul maxim de
expuneri recomandate în cursul unui an;
e) componentele de schimb (tuburi UV, filtre, reflectoare etc.) se vor înlocui
numai cu tipurile recomandate de producător;
f) dacă tipul de solar permite o distanţă variabilă a persoanei iradiate faţă de
aparat, trebuie respectată distanţa minimă necesară; aceasta poate fi garantată
printr-un marcaj sau prin modul de construcţie a aparatului;
g) aparatul trebuie să poată fi decuplat printr-un comutator de urgenţă care
opreşte imediat expunerea şi poate fi atins cu uşurinţă de către utilizator;
h) aparatele destinate să fie utilizate de o persoană în poziţia culcat trebuie să fie
construite astfel încât emisia de radiaţii UV să se oprească automat dacă
cronometrul se defectează;
i) aparatul nu trebuie să fie utilizat dacă cronometrul este defect sau dacă filtrul
este spart sau ridicat;
j) reglajul maxim al cronometrului trebuie să fie limitat la 60 de minute.
Marcajele cronometrului trebuie să fie compatibile cu duratele specificate în
programul de expunere recomandat;
k) solarele/aparatele de bronzat trebuie să fie poziţionate astfel încât nicio
persoană să nu fie expusă accidental la radiaţiile UV;
l) titularul aparatului de bronzat are obligaţia să completeze Registrul aparatului
şi Registrul de exploatare, conform specificaţiilor din anexa nr. 1 la prezentele
norme.
ART. 5
(1) În saloanele/centrele de bronzare în care există personal specializat sunt
permise tipurile 1, 2 şi 3 de aparate UV.
(2) În saloanele/centrele de bronzare în care nu există personal specializat este
permis doar tipul 3 de aparate UV.
(3) În saloanele/centrele de bronzare informarea clientului se va face la începutul
fiecărui plan de dozare specific; dacă clientul revine după un anumit interval de
timp de la terminarea acestor şedinţe sau nu respectă acest plan de dozare,
formalităţile de informare şi completare a declaraţiei pe propria răspundere se
reiau.
ART. 6
Salonul/centrul de bronzare trebuie să aibă incinte separate pentru fiecare dintre
următoarele activităţi:
a) accesul, înregistrarea şi aşteptarea clienţilor;
b) desfăşurarea procedurilor;
c) păstrarea echipamentului şi a articolelor curate şi dezinfectate în dulapuri
separate şi închise, în spaţii lipsite de praf şi umiditate, la care au acces numai
persoanele autorizate;
d) depozitarea echipamentelor şi materialelor utilizate pentru curăţenie.
ART. 7
(1) Se acceptă amenajarea cel puţin a unui spaţiu pentru curăţarea, dezinfecţia
materialelor refolosibile (halate, prosoape) în camera de desfăşurare a şedinţelor de
bronzare.
(2) Pereţii, podelele şi tavanele din fiecare cameră trebuie să fie bine întreţinute,
netede, lavabile, confecţionate din materiale neabsorbante, care să poată fi uşor
spălate şi curăţate, iar culorile acestor suprafeţe trebuie să fie deschise; în cazul
finisajelor nelavabile, curăţarea se face prin aspirare.
(3) Incintele trebuie să fie adecvat luminate cu lumină artificială şi naturală.
(4) Incintele trebuie să fie bine ventilate.
(5) Salonul/centrul de bronzare trebuie să fie dotat cu grup sanitar, întreţinut
corespunzător din punct de vedere igienico-sanitar şi bine ventilat.
(6) Este obligatoriu să existe chiuvetă pentru spălarea mâinilor, situată într-un
spaţiu special amenajat, cu acces facil pentru clienţi; se asigură obligatoriu apă
potabilă curentă rece şi caldă, în cantităţi suficiente, săpun antibacterian, prosop de
hârtie de unică folosinţă sau dispozitive pentru uscarea mâinilor.
(7) Numărul optim de dotări sanitare se va stabili conform normelor de
proiectare, în funcţie de numărul personalului şi de numărul de clienţi ai unităţii.
(8) Toate suprafeţele în contact cu utilizatorul trebuie menţinute în perfectă stare
de curăţenie şi întreţinere.
(9) Salonul/centrul de bronzare trebuie să fie dotat cu mijloace pentru colectarea
deşeurilor menajere: recipient cu capac şi saci colectori de unică folosinţă;
colectarea, depozitarea, transportul deşeurilor se fac conform prevederilor legale în
vigoare.
(10) Dezinsecţia periodică se face la 3 luni, iar deratizarea periodică se face la
intervale de maximum 6 luni sau ori de câte ori este nevoie; între operaţiunile
periodice se vor aplica proceduri de dezinsecţie şi deratizare curente, de întreţinere,
în funcţie de prezenţa vectorilor.
(11) Se interzic fumatul, consumul de băuturi alcoolice, de substanţe stupefiante,
precum şi accesul animalelor în salon; este obligatorie afişarea acestor interdicţii la
loc vizibil.
(12) La amenajarea salonului este obligatoriu să se ia măsuri de protecţie a
locaţiei împotriva insectelor şi rozătoarelor.
(13) Salonul/centrul de bronzare trebuie să fie dotat cu trusă sanitară de prim
ajutor, uşor accesibilă, conform prevederilor legale în vigoare.
(14) Fiecare salon/centru de bronzare trebuie să menţină înregistrările privind
dezinfecţia şi deratizarea, pentru a fi puse la dispoziţie organelor de inspecţie, şi
acestea trebuie să cuprindă următoarele:
a) date despre produsul biocid folosit (denumire comercială, aviz sanitar, fişa de
securitate);
b) domeniul pentru care produsul biocid este folosit;
c) data, frecvenţa dezinfecţiei;
d) numele persoanelor care sunt responsabile cu dezinfecţia.
ART. 8
(1) Curăţenia trebuie efectuată la sfârşitul sau la începutul programului de lucru,
precum şi ori de câte ori este necesar, de către personal calificat.
(2) Dezinfecţia suprafeţelor solarului care vin în contact cu corpul se efectuează
cu produse biocide autorizate, după fiecare utilizator.
ART. 9
Temperatura din camera de lucru trebuie să fie confortabilă şi să nu se situeze
sub 22°C.
ART. 10
(1) Saloanele/centrele de bronzare vor fi autorizate sanitar de către direcţiile de
sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, pe baza declaraţiei
pe propria răspundere, pentru situaţia descrisă la art. 5 din Ordinul ministrului
sănătăţii nr. 1.030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară
pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea
obiectivelor ce desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei,
cu modificările şi completările ulterioare; pentru celelalte situaţii, saloanele de
bronzare înfiinţate ulterior publicării prezentei norme vor fi incluse în baza de date
a direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti în vederea
efectuării inspecţiei sanitare.
(2) În situaţia în care un aparat de bronzat nu mai funcţionează, se casează sau
este vândut, titularul acestuia trebuie să informeze direcţia de sănătate publică
judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti.
CAPITOLUL III
Cerinţe care trebuie îndeplinite de angajator şi de personalul angajat din
cadrul saloanelor/centrelor de bronzare
ART. 11
Angajatorul trebuie să asigure personalului următoarele cursuri de instruire în
vederea specializării:
a) curs de noţiuni fundamentale de igienă;
b) instruire de specialitate.
ART. 12
Instruirea de specialitate este asigurată de către specialiştii Institutului Naţional
de Sănătate Publică, denumit în continuare INSP, prin Centrul Naţional de
Monitorizare a Riscurilor din Mediul Comunitar, în urma depunerii, la secretariatul
INSP, a unei cereri, conform anexei nr. 5 la prezentele norme, la care se anexează
dovada efectuării primului curs şi chitanţa aferentă participării la instruire.
Instruirea este efectuată de specialişti ai INSP după o metodologie aprobată de
Ministerul Sănătăţii, în termen de 60 de zile de la publicarea ordinului în Monitorul
Oficial al României.
ART. 13
În urma instruirii, INSP – Centrul Naţional de Monitorizare a Riscurilor din
Mediul Comunitar eliberează certificate de instruire, care au o valabilitate de 3 ani.
ART. 14
Certificatul de instruire trebuie afişat pe pereţii salonului, în locuri vizibile
pentru utilizatori.
ART. 15
Personalul angajat trebuie să cunoască toate reglementările în domeniul său de
activitate.
ART. 16
(1) Angajatorul are obligaţia de a asigura efectuarea controalelor medicale la
angajare şi a controalelor medicale periodice, pentru personalul angajat, conform
prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006, cu modificările
ulterioare, şi Hotărârii Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sănătăţii
lucrătorilor, cu modificările şi completările ulterioare.
(2) Documentele care dovedesc efectuarea acestor controale medicale de către
angajaţi se pun la dispoziţia organelor împuternicite pentru control, în timpul
acţiunilor de inspecţie.
CAPITOLUL IV
Cerinţe care trebuie îndeplinite de saloanele/centrele de bronzare pentru
protecţia utilizatorilor
ART. 17
Titularul salonului/centrului de bronzare are obligaţia să pună la dispoziţia
clientului ochelari adecvaţi de protecţie împotriva radiaţiei UV. Ochelarii trebuie
să îndeplinească caracteristicile din standardul SR EN 60335-2-27:2004, Aparate
electrice pentru uz casnic şi scopuri similare. Securitate. Partea 2-27: Prescripţii
particulare pentru aparate de expunere a pielii la radiaţii ultraviolete şi infraroşii.
Ochelarii sunt de unică folosinţă sau, în caz contrar, trebuie să existe un protocol
de curăţare şi dezinfectare a acestora după fiecare folosire.
ART. 18
Titularul salonului/centrului de bronzare are obligaţia să afişeze informaţiile
pentru utilizatori referitoare la protecţia sănătăţii, conform anexei nr. 2 la
prezentele norme. Acestea trebuie să fie vizibile şi lizibile pentru utilizatori,
înaintea expunerii la radiaţii UV.
ART. 19
Este interzisă folosirea solarului de către tineri cu vârsta sub 18 ani. Vârsta
persoanei trebuie verificată în baza actului de identitate.
ART. 20
În vederea informării utilizatorului şi pentru buna desfăşurare a şedinţei de
bronzare, personalul specializat care exploatează aparatele de bronzat trebuie să
ţină cont de instrucţiunile prevăzute în anexa nr. 3 la prezentele norme.
ART. 21
La nivelul unităţii care utilizează aparatele de bronzat/solarul trebuie să existe un
registru, care să cuprindă fişele personale ale clienţilor, cu următoarele date:
a) data la care s-a efectuat şedinţa de bronzare;
b) date despre client: nume, prenume şi număr de telefon;
c) programul de bronzare ales;
d) situaţii în care au intervenit evenimente neplăcute cauzate de şedinţa de
bronzare.
ART. 22
Înainte de începerea şedinţei de bronzare clientul este informat asupra
posibilelor riscuri generate de procedură şi asupra măsurilor de igienă pe care
trebuie să le ia în urma efectuării procedurii.
ART. 23
(1) Fiecare client trebuie să completeze şi să semneze o declaraţie pe propria
răspundere, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentele norme.
(2) Personalul salonului/centrului de bronzare verifică conformitatea datelor
completate de client cu datele din cartea de identitate.
(3) Declaraţia pe propria răspundere şi fişa personală a clientului trebuie păstrate
la nivelul unităţii care utilizează aparatele de bronzat pe o durată de minimum 3
ani.
ART. 24
(1) Înainte de începerea şedinţei de bronzare, personalul specializat din cadrul
saloanelor/centrelor de bronzare efectuează evaluarea stării pielii; dacă utilizatorul
prezintă leziuni deschise, infecţii, inflamaţii sau boli dermatologice, şedinţa de
bronzare se amână până la vindecarea acestora.
(2) În situaţia în care există suspiciuni cu privire la existenţa unor afecţiuni sau
boli relevante care pot pune în pericol sănătatea clientului sau a celorlalţi clienţi în
urma efectuării şedinţei de bronzare, personalul din cadrul unităţii ce utilizează
aparate de bronzat/solare poate solicita clientului o adeverinţă medicală emisă de
medicul de familie, care să ateste starea de sănătate a acestuia.
(3) Evaluarea stării pielii înainte de începerea şedinţei de bronzare este necesară
la stabilirea planului de dozare specific şi în cazul în care utilizatorul se prezintă la
salon cu un bilet de evaluare emis de un medic dermatolog.
(4) Personalul specializat din cadrul unităţii are obligaţia de a nu efectua
procedurile specifice la aparatul de bronzat/solar următoarelor categorii de
persoane:
a) persoane aflate în stare de ebrietate sau care dovedesc o incapacitate de
decizie datorată utilizării alcoolului sau a medicamentelor;
b) persoane care prezintă semne de injectare intravenoasă a drogurilor;
c) persoane care prezintă arsuri solare;
d) persoane care au afecţiuni dermatologice, inflamaţii sau infecţii.
(5) În cazul în care utilizatorul suferă de afecţiuni precum boli autoimune,
neoplazice sau preneoplazice, cu determinare cutanată, admiterea la şedinţele de
bronzare se face pe baza avizului eliberat de medicul de familie.
ART. 25
(1) În cazul apariţiei reacţiilor secundare, titularii saloanelor/centrelor de
bronzare au obligaţia să întocmească rapoarte scrise către Direcţia de sănătate
publică judeţeană din raza teritorială în care îşi desfăşoară activitatea sau a
municipiului Bucureşti.
(2) Raportul se face în 72 de ore în cazul apariţiei reacţiilor secundare şi trebuie
să cuprindă următoarele:
a) numele clientului care a suferit reacţia;
b) numele şi adresa salonului/centrului în care a avut loc şedinţa de bronzare;
c) numele executantului/operatorului;
d) data efectuării şedinţei de bronzare;
e) programul de bronzare folosit;
f) alte informaţii considerate relevante asupra factorilor care au contribuit la
agravarea stării de sănătate.
(3) Accidentele grave ori spitalizarea unui client ca urmare a serviciilor prestate
de operator trebuie raportate imediat după depistare.
ART. 26
Anexele nr. 1 – 5 fac parte integrantă din prezentele norme.
ANEXA 1
la norme
Registrul aparatului
Se completează de către angajator şi conţine următoarele informaţii:
______________________________________________________________________
________
| Producătorul |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Importatorul/Firma/Persoana care a introdus produsul în |
|
| circulaţie |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Tipul/Modelul |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Anul de fabricaţie |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Nr. de serie al lămpilor UV |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Filtrul |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Reflectoare |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Dispozitive de precuplare |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Suprafaţa de acoperire transparentă |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Cea mai mică distanţă admisibilă faţă de expunere impusă |
|
| prin tipul constructiv al aparatului |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Iradianţa efectivă totală la cea mai mică distanţă |
|
| admisibilă de expunere (maximum 0,3 W/m2) |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Indicarea procedurii de măsurare |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Cea mai lungă durată de expunere la cea mai mică distanţă |
|
| admisibilă |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Temporizator de decuplare sau dispozitiv de comandă |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Producătorul |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Tipul/modelul |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
| Durata maximă până la decuplare a temporizatorului |
|
|_____________________________________________________________|_______
_________|
Intervalul de întreţinere a aparatului:
______________________________________________________________________
________
| La fiecare ……… ore de exploatare sau cel puţin la fiecare
……. ani |
| se face întreţinerea aparatului
|
|_____________________________________________________________________
_________|
| Înlocuirea lămpilor: la fiecare ………. ore de exploatare,
lămpile se |
| înlocuiesc cu tipul specificat în cartea tehnică a aparatului
|
|_____________________________________________________________________
_________|
| Contract de service din data: ……… |
|
| cu firma ………. |
|
|__________________________________________|__________________________
_________|
| Data: |
|
|__________________________________________|__________________________
_________|
| Semnătura şi ştampila angajatorului |
|
|__________________________________________|__________________________
_________|
Registrul de exploatare
În acest registru completările se fac de către angajator sau de către împuterniciţii
acestuia şi conţine:
– toate lucrările de întreţinere;
– lucrările de reparaţie;
– înlocuiri de lămpi şi filtre etc.;
– verificări proprii de exploatare/verificări efectuate de terţi;
– certificate şi declaraţii;
– informaţii cu privire la starea şi funcţionalitatea aparatului.
ANEXA 2
la norme
Informaţii pentru utilizatori
Dimensiuni de afişare: fiecare informaţie încadrată trebuie scrisă pe format A4.
______________________________________________________________________
________
| • Atenţionare:
|
| Radiaţiile UV pot afecta ochii şi pielea; pot provoca îmbătrânirea
pielii şi |
| chiar cancerul de piele. Expunerea excesivă la radiaţiile
ultraviolete |
| alterează direct pielea. Citiţi cu atenţie instrucţiunile.
|
| Dacă doriţi informaţii în plus, personalul nostru specializat vă stă
la |
| dispoziţie.
|
|_____________________________________________________________________
_________|
______________________________________________________________________
________
| Se interzic:
|
| • utilizarea aparatelor de bronzat pentru persoane cu vârsta sub 18
ani; |
| • utilizarea aparatelor de bronzat pentru persoane cu fototip
cutanat 1 şi 2.|
|_____________________________________________________________________
_________|
______________________________________________________________________
________
| • Întotdeauna purtaţi ochelari de protecţie UV la o şedinţă de
bronzare! |
|_____________________________________________________________________
_________|
Dimensiuni de afişare: format A3
______________________________________________________________________
________
| Nu trebuie să utilizaţi un aparat de bronzat dacă:
|
| – sunteţi însărcinată;
|
| – alăptaţi;
|
| – aveţi un număr mare de nevi pigmentari (melanocitari), cu mai mult
de 50 de|
| aluniţe;
|
| – aţi suferit de cancer de piele în trecut;
|
| – aveţi un membru al familiei care a suferit de cancer de piele;
|
| – aveţi pielea albă sau sensibilă;
|
| – vă ardeţi uşor la lumina soarelui;
|
| – aveţi antecedente de ardere a pielii, în special în copilărie;
|
| – aveţi mulţi pistrui şi/sau părul roşcat;
|
| – aveţi multe aluniţe;
|
| – suferiţi de boli de piele;
|
| – starea dumneavoastră de sănătate se înrăutăţeşte când vă expuneţi
la lumina|
| soarelui;
|
| – aveţi în prezent arsură de piele;
|
| – luaţi medicamente sau folosiţi creme care vă fac pielea mai
sensibilă la |
| lumina soarelui;
|
| – aţi consumat substanţe care influenţează capacitatea decizională,
conform |
| prospectului producătorului de medicamente;
|
| – aveţi un sistem imunitar slăbit.
|
|_____________________________________________________________________
_________|
______________________________________________________________________
________
| • Nu se vor folosi produse cosmetice înaintea şedinţei de bronzare.
Unele |
| dintre acestea pot creşte sensibilitatea pielii la radiaţii
ultraviolete |
| (UV). Excepţie fac produsele care includ recomandarea producătorului
de |
| utilizare înainte de şedinţele de solar.
|
| • Îndepărtaţi cosmeticele de pe piele cu câteva ore înainte de
şedinţa de |
| bronzare.
|
| • Trebuie să respectaţi o anumită distanţă recomandată faţă de
solar. |
| • Nu utilizaţi solarul dacă se constată defecţiuni ale aparatului.
|
| • Respectaţi timpii de expunere recomandaţi şi pauzele din planul de
dozare |
| elaborat pentru dumneavoastră. Planul de dozare recomandat este
valabil numai|
| pentru solarul ales şi este adaptat tipului dumneavoastră de piele.
|
| • Se va evita soarele dacă s-a folosit solarul. Nu este
recomandabilă |
| bronzarea artificială înaintea vacanţei, deoarece se va realiza o
|
| supraexpunere, cu posibilitatea apariţiei arsurilor şi creşterea
riscului |
| individual de cancer cutanat.
|
| • Se utilizează solarul cel mult o dată pe zi.
|
| • În cazul în care apare o arsură (înroşirea pielii sau formarea de
|
| vezicule), întrerupeţi orice expunere suplimentară până la
vindecarea |
| completă a arsurii. Consultaţi medicul în cazul în care doriţi să
reîncepeţi |
| şedinţele de bronzare.
|
| • Se va observa orice modificare a vreunei leziuni pigmentare
cutanate. |
| • În cazul în care, în termen de 48 de ore după şedinţa de bronzare,
apar |
| efecte neaşteptate, cum ar fi senzaţie de mâncărime a pielii,
senzaţie de |
| arsură sau tensionarea pielii, consultaţi medicul dacă doriţi
continuarea |
| şedinţelor.
|
| • După şedinţa de expunere folosiţi creme hidratante şi
antioxidanţi. |
|_____________________________________________________________________
_________|
ANEXA 3
la norme
Instrucţiuni pentru personalul care exploatează aparatul de bronzat/solarul
• Pentru aparatele prevăzute cu un capac care trebuie deschis în utilizarea
curentă, trebuie să se precizeze prin afişare că aparatul nu poate fi pus sub tensiune
cu capacul în poziţie închis şi trebuie deconectat de la alimentare şi lăsat să se
răcească înainte de închiderea capacului pentru depozitare.
• Aparatele concepute pentru a fi utilizate deasupra unei persoane trebuie să aibă
dispozitive de fixare care să protejeze împotriva desfacerii acestora.
• Personalul trebuie să asigure igiena suprafeţelor în contact cu utilizatorul şi să
verifice ca acestea să nu fie deteriorate.
• Persoana care exploatează aparatul trebuie să se asigure că are la dispoziţie
ochelari de protecţie împotriva radiaţiilor UV, pe care să-i ofere fiecărui
consumator înaintea utilizării aparatului.
• Cel puţin o persoană specializată este prezentă în timpul sesiunilor de
exploatare a solarelor pentru asigurarea relaţiei cu utilizatorii şi pentru verificarea
aparatelor UV.
• Personalul specializat trebuie:
– să completeze pentru fiecare utilizator o fişă personală (nume, vârstă) în care
să fie trecute toate procedurile efectuate, data efectuării acestora şi observaţii, dacă
este cazul;
– să ofere consumatorilor consiliere şi instrucţiuni privind utilizarea sigură a
solarului, inclusiv decuplarea de urgenţă;
– să realizeze o determinare a tipului de piele a utilizatorului şi să aleagă planul
de dozare specific pentru persoana respectivă;
– să facă dovada că utilizatorul serviciilor de bronzare a luat cunoştinţă de
atenţionările şi recomandările afişate pe pereţii salonului de bronzare, prin
înmânarea acestuia a declaraţiei pe propria răspundere conform anexei nr. 4 la
Normele de igienă pentru saloanele/centrele de bronzare, aprobate prin Ordinul
ministrului sănătăţii nr. 291/2016.
ANEXA 4
la norme
Declaraţie pe propria răspundere
M_/F_/
Subsemnatul:
Numele ……………….. prenumele ……………….., născut la data de ……………., în
localitatea ………………, judeţul ………………….., cu domiciliul stabil în localitatea
…………………………., str. ……………………………… nr. ……, bl. ……, sc. ………., ap.
…….., et. ……, judeţul …………………….., cod …………….., cu domiciliul flotant în
localitatea ……………………………, str. ………………………….. nr. ……, bl. ….., sc. …….,
ap. ……, et. ….., judeţul ……………………, cod …………………., telefon ……………,
declar că am luat cunoştinţă de toate atenţionările şi recomandările afişate în
salonul de bronzare.
Declar pe propria răspundere că nu am consumat băuturi alcoolice şi/sau alte
substanţe care să influenţeze capacitatea decizională*) înainte de efectuarea
şedinţei de bronzare, nu sufăr de afecţiuni dermatologice, afecţiuni
psihice/neurologice (epilepsie) şi nu sunt însărcinată.
Semnătura ……………………….
––––
*) Substanţe care influenţează capacitatea decizională, conform prospectului
producătorului de medicamente.
ANEXA 5
la norme
Cerere de înscriere la instruire de specialitate
Către,
INSTITUTUL NAŢIONAL DE SĂNĂTATE PUBLICĂ
Subsemnatul:
Numele ……………….. prenumele ……………….., născut la data de ……………., în
localitatea ………………, judeţul ………………….., cu domiciliul stabil în localitatea
……………………………, str. ………………………………. nr. ……, bl. ……, sc. ………., ap.
…….., et. ……, judeţul ……………………., cod …………….., cu domiciliul flotant în
localitatea ………………………….., str. …………………………… nr. ……, bl. ….., sc. …….,
ap. ……, et. ….., judeţul ……………………., cod …………………., posesor al B.I./C.I.
seria ……. nr. ………………., eliberat/eliberată la data de …………………………. de
……….., C.N.P. __/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/, telefon ……………,
angajat la:
(unitatea angajatoare) ………………………………………………………,
cu sediul social ……………………………………………………….,
având punctul de lucru la adresa: ………………………………
Date de identificare fiscală: CUI …………………… J…………..,
înregistrat la registrul comerţului ……………………………….,
solicit înscrierea la instruire de specialitate „Noţiuni fundamentale de utilizare a
aparatelor de bronzat şi efectele asupra sănătăţii generate de expunerea la radiaţiile
UV artificiale”.
–––––