Venituri nete salariale realizate in luna Iunie 2010

CHIRURGIE GENERALA
Venit net
1
MEDIC PRIMAR
6965
2
MEDIC PRIMAR
4907
3
MEDIC PRIMAR
5264
4
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2030
5
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1345
6
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1363
7
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1647
8
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1951
9
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1383
10
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1149
11
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1341
12
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1385
13
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1690
14
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1723
15
ASISTENT MEDICAL PL.
981
16
ASISTENT MEDICAL PL.
1199
17
ASISTENT MEDICAL PL.
953
18
STATISTICIAN MEDICAL
812
19
INFIRMIER
830
20
INFIRMIER
865
21
INFIRMIER
893
22
INFIRMIER
844
23
INFIRMIER
875
24
INFIRMIER
843
25
INFIRMIER
1332
26
INGRIJITOARE
785
27
INGRIJITOARE
742
28
INGRIJITOARE
825
29
BRANCARDIER
744
30
BRANCARDIER
791
STERILIZARE
31
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1853
32
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1514
33
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1234
34
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1348
35
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1474
36
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1339
37
ASISTENT MEDICAL PL.
812
38
TEHNICIAN AP. MED. PR. PL.
1541
39
INGRIJITOARE
747
40
INGRIJITOARE
724
ANESTEZIE SI TERAPIE INTENSIVA (ATI)
41
MEDIC PRIMAR
6657
42
MEDIC PRIMAR
6773
43
MEDIC PRIMAR
6106
44
MEDIC SPECIALIST
3561
45
MEDIC SPECIALIST
4047
46
MEDIC SPECIALIST
4282
47
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
3132
48
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1952
49
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1970
50
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1562
51
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1991
52
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1999
53
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1683
54
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2274
55
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1641
56
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1638
57
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1963
58
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1977
59
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1730
60
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1739
61
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1731
62
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1955
63
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1374
64
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1629
65
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1665
66
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2265
67
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1377
68
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1993
69
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2229
70
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2294
71
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1782
72
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1512
73
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1453
74
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1637
75
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1993
76
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1912
77
ASISTENT MEDICAL PL.
1116
78
ASISTENT MEDICAL PL.
1575
79
ASISTENT MEDICAL PL.
1286
80
ASISTENT MEDICAL PL.
1418
81
ASISTENT MEDICAL PL.
1315
82
ASISTENT MEDICAL PL.
1288
83
ASISTENT MEDICAL PL.
1259
84
ASISTENT MEDICAL PL.
1267
85
ASISTENT MEDICAL PL.
1218
86
ASISTENT MEDICAL PL.
1327
87
ASISTENT MEDICAL PL.
1418
88
ASISTENT MEDICAL PL.
1305
89
INFIRMIER
1175
90
INFIRMIER
1168
91
INFIRMIER
1151
92
INFIRMIER
1125
93
INFIRMIER
1140
94
INFIRMIER
1112
95
INFIRMIER
1102
96
INFIRMIER
1135
97
INFIRMIER
1122
98
INFIRMIER
1141
99
INFIRMIER
1105
100
INFIRMIER
1193
101
INFIRMIER
1190
102
INFIRMIER
1134
103
INFIRMIER
1134
104
INFIRMIER
1152
105
INFIRMIER
1089
106
INFIRMIER
1089
107
INFIRMIER
1160
108
INFIRMIER
1095
109
INFIRMIER
3007
110
INGRIJITOARE
1030
111
INGRIJITOARE
1062
112
INGRIJITOARE
1094
113
INGRIJITOARE
1057
114
BRANCARDIER
1064
115
BRANCARDIER
1086
116
BRANCARDIER
1140
117
BRANCARDIER
1108
ORTOPEDIE SI TRAUMATOLOGIE
118
MEDIC PRIMAR
4384
119
MEDIC PRIMAR
3610
120
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1431
121
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1091
122
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1488
123
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1233
124
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1384
125
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1364
126
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1047
127
INFIRMIER
890
128
INFIRMIER
891
129
INFIRMIER
846
130
INFIRMIER
943
131
INFIRMIER
946
132
INGRIJITOARE
746
UROLOGIE
133
MEDIC PRIMAR
3064
134
MEDIC PRIMAR
2468
135
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1367
136
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1520
137
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1282
138
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1572
139
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1873
140
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1464
141
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1443
142
ASISTENT MEDICAL PL.
1060
143
INFIRMIER
860
144
INFIRMIER
889
145
INFIRMIER
889
146
INFIRMIER
909
147
INFIRMIER
886
148
INFIRMIER DEBUTANT
821
149
INGRIJITOARE
999
HEMODIALIZA
150
MEDIC PRIMAR
2753
151
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1389
152
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1816
153
ASISTENT MEDICAL PL.
1351
154
ASISTENT MEDICAL PL.
1228
155
TEHNICIAN AP. MED. PR. M
1518
156
STATISTICIAN MEDICAL
1135
157
INGRIJITOARE
1030
158
INGRIJITOARE
1027
159
INGRIJITOARE
1053
160
INGINER SPECIALIST IA
2173
161
SUBINGINER I
1576
162
MUNCITOR NECAL.
911
163
MUNCITOR NECAL.
925
DIALIZA PERITONEALA
164
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1458
ENDOSCOPIE
165
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1290
166
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1305
167
ASISTENT MEDICAL PL.
1184
ONCOLOGIE MEDICALA
168
MEDIC PRIMAR
4515
169
MEDIC PRIMAR
3628
170
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1973
171
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
954
172
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1533
173
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1386
174
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1306
175
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1281
176
SORA MEDICALA PRINC.
1191
177
INFIRMIER
887
178
INFIRMIER
718
179
INFIRMIER
896
180
INFIRMIER
927
181
INGRIJITOARE
863
182
INGRIJITOARE
865
183
BRANCARDIER
954
184
BRANCARDIER
802
185
BRANCARDIER
818
186
BRANCARDIER
799
DIABET ZAHARAT, NUTRITIE SI BOLI METABOLICE
187
MEDIC PRIMAR
4406
188
MEDIC SPECIALIST
2909
189
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1007
190
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1387
191
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1287
192
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1278
193
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1520
194
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1329
195
ASISTENT MEDICAL PL.
771
196
INFIRMIER
822
197
INFIRMIER DEBUTANT
821
198
INGRIJITOARE
763
199
INGRIJITOARE
692
200
BRANCARDIER
763
PSIHIATRIE ACUTI
201
MEDIC PRIMAR
4856
202
MEDIC SPECIALIST
4413
203
MEDIC SPECIALIST
3457
204
PSIHOLOG DEBUTANT
1005
205
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2367
206
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1687
207
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1834
208
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1622
209
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1817
210
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1958
211
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1461
212
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1958
213
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1923
214
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1816
215
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1924
216
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1587
217
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1501
218
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1580
219
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1778
220
ASISTENT MEDICAL PL.
1244
221
SORA MEDICALA
1504
222
INFIRMIER
1072
223
INFIRMIER
1315
224
INFIRMIER
1099
225
INFIRMIER
1106
226
INFIRMIER
1138
227
INFIRMIER
1014
228
INFIRMIER
1156
229
INGRIJITOARE
1091
230
INGRIJITOARE
1073
231
BRANCARDIER
931
232
BRANCARDIER
891
PROGRAME DE SANATATE
233
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1425
234
ASISTENT MEDICAL PL.
1310
235
STATISTICIAN MEDICAL
1515
236
STATISTICIAN MEDICAL
673
237
STATISTICIAN MEDICAL
791
OTORINOLARINGOLOGIE (ORL)
238
MEDIC PRIMAR
3068
239
MEDIC SPECIALIST
2400
240
MEDIC SPECIALIST
2134
241
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1099
242
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
927
243
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1415
244
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1453
245
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1520
246
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1269
247
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1454
248
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1277
249
INFIRMIER
738
250
INFIRMIER
775
251
INFIRMIER
734
252
INFIRMIER
740
253
INGRIJITOARE
805
254
INGRIJITOARE
699
NEUROLOGIE
255
MEDIC PRIMAR
3360
256
MEDIC PRIMAR
5395
257
MEDIC SPECIALIST
3076
258
MEDIC SPECIALIST
3284
259
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2567
260
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1617
261
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1489
262
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1128
263
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1097
264
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1085
265
ASISTENT MEDICAL PL.
1124
266
ASISTENT MEDICAL PL.
1042
267
ASISTENT MEDICAL PL.
1005
268
ASISTENT MEDICAL PL.
942
269
ASISTENT MEDICAL PL.
954
270
ASISTENT MEDICAL PL.
1014
271
REGISTRATOR MEDICAL
923
272
INFIRMIER
906
273
INFIRMIER
825
274
INFIRMIER
880
275
INFIRMIER
885
276
INFIRMIER
918
277
INFIRMIER
781
278
INFIRMIER
825
279
INFIRMIER
843
280
INFIRMIER
817
281
INFIRMIER
825
282
INFIRMIER
2341
283
INFIRMIER DEBUTANT
803
284
INGRIJITOARE
801
285
INGRIJITOARE
785
286
INGRIJITOARE
801
287
BRANCARDIER
765
288
BRANCARDIER
810
289
BRANCARDIER
825
OFTALMOLOGIE
290
MEDIC PRIMAR
3495
291
MEDIC PRIMAR
2625
292
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1315
293
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1467
294
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1392
295
ASISTENT MEDICAL PL.
1003
296
ASISTENT MEDICAL PL.
1176
297
ASISTENT MEDICAL PL.
962
298
REGISTRATOR MEDICAL
896
299
INFIRMIER
839
300
INFIRMIER
810
301
INFIRMIER
811
302
INFIRMIER
764
303
INGRIJITOARE
807
304
INGRIJITOARE
785
PEDIATRIE
305
MEDIC PRIMAR
5414
306
MEDIC PRIMAR
5414
307
MEDIC PRIMAR
5183
308
MEDIC SPECIALIST
4742
309
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2013
310
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1509
311
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1414
312
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1488
313
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1380
314
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1520
315
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1463
316
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1384
317
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1297
318
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1401
319
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1175
320
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1528
321
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1423
322
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1348
323
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1488
324
ASISTENT MEDICAL PL.
1016
325
ASISTENT MEDICAL PL.
1015
326
ASISTENT MEDICAL PL.
903
327
ASISTENT MEDICAL PL.
1018
328
STATISTICIAN MEDICAL
851
329
INFIRMIER
2003
330
INFIRMIER
967
331
INFIRMIER
800
332
INFIRMIER
897
333
INFIRMIER
882
334
INFIRMIER
836
335
INFIRMIER
873
336
INFIRMIER
933
337
INGRIJITOARE
803
338
INGRIJITOARE
621
339
INGRIJITOARE
830
BLOC OPERATOR
340
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2048
341
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2397
342
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2160
343
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2282
344
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1849
345
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1539
346
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1780
347
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1459
348
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1670
349
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2240
350
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1877
351
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1550
352
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1900
353
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2346
354
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1459
355
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1524
356
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1283
357
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1807
358
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1741
359
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1910
360
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1848
361
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1937
362
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1401
363
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1532
364
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2057
365
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1425
366
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2097
367
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2841
368
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2015
369
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1750
370
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1849
371
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1745
372
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1799
373
ASISTENT MEDICAL PL.
1218
374
ASISTENT MEDICAL PL.
1242
375
ASISTENT MEDICAL PL.
1448
376
ASISTENT MEDICAL PL.
1172
377
ASISTENT MEDICAL PL.
1203
378
ASISTENT MEDICAL PL.
1200
379
MOASA PRINCIPALA
3158
380
MOASA PRINCIPALA
2537
381
SORA MEDICALA PRINC.
1264
382
INFIRMIER
955
383
INFIRMIER
968
384
INFIRMIER
866
385
INFIRMIER
1052
386
INFIRMIER
984
387
INFIRMIER
1051
388
INFIRMIER
913
389
INFIRMIER
869
390
INFIRMIER
928
391
INFIRMIER
998
392
INFIRMIER
1064
393
INFIRMIER
1044
394
INFIRMIER
1053
395
INGRIJITOARE
849
396
INGRIJITOARE
923
397
INGRIJITOARE
908
398
INGRIJITOARE
1022
NEONATOLOGIE NOU-NASCUTI
399
MEDIC PRIMAR
6991
400
MEDIC PRIMAR
3527
401
MEDIC SPECIALIST
3381
402
MEDIC SPECIALIST
4190
403
ASISTENT SOCIAL
1331
404
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2684
405
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1033
406
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1714
407
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2063
408
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
609
409
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1795
410
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1737
411
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2027
412
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1238
413
ASISTENT MEDICAL PL.
1075
414
ASISTENT MEDICAL PL.
1210
415
INFIRMIER
899
416
INFIRMIER
884
417
INFIRMIER
884
418
INFIRMIER
962
419
INFIRMIER
1407
420
INGRIJITOARE
772
421
INGRIJITOARE
813
422
INGRIJITOARE
823
NEONATOLOGIE PREMATURI
423
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1253
424
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1562
LABORATOR DE SANATATE MINTALA
425
MEDIC SPECIALIST
2057
426
PSIHOLOG PRINC.
1921
427
ASISTENT SOCIAL
1408
428
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1834
429
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1844
430
INSTRUCTOR ERGOTERAPIE
1208
431
INGRIJITOARE
788
MEDICINA SPORTIVA
432
MEDIC SPECIALIST
2443
433
PROFESOR CFM PRINC.
4430
434
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1574
435
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1567
436
ASISTENT MEDICAL PL.
884
DISPENSAR T.B.C.
437
MEDIC PRIMAR
4371
438
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2675
439
ASISTENT MEDICAL PL.
1638
DERMATOVENEROLOGIE
440
MEDIC PRIMAR
6166
441
MEDIC SPECIALIST
1996
442
MEDIC SPECIALIST
3118
443
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1279
444
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1430
445
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1411
446
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1161
447
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1103
448
ASISTENT MEDICAL PL.
950
449
INFIRMIER
815
450
INFIRMIER
857
451
INFIRMIER
876
452
INFIRMIER
950
BOLI INFECTIOASE
453
MEDIC PRIMAR
5409
454
MEDIC SPECIALIST
2676
455
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1780
456
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1068
457
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1455
458
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1166
459
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1313
460
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1792
461
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1483
462
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1575
463
ASISTENT MEDICAL PL.
1032
464
SORA MEDICALA PRINC.
1283
465
INFIRMIER
915
466
INFIRMIER
929
467
INFIRMIER
927
468
INFIRMIER
971
469
INFIRMIER DEBUTANT
846
470
INGRIJITOARE
921
471
INGRIJITOARE
918
HIV\SIDA
472
MEDIC PRIMAR
4767
473
PSIHOLOG
2124
474
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2106
475
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1902
476
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1885
477
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1982
478
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
3597
479
INFIRMIER
1325
480
INFIRMIER
1286
481
INFIRMIER DEBUTANT
1264
482
INGRIJITOARE
1234
483
INGRIJITOARE
1076
PNEUMOFTIZIOLOGIE
484
MEDIC PRIMAR
7052
485
MEDIC PRIMAR
4403
486
MEDIC PRIMAR
5824
487
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2954
488
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1996
489
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1722
490
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1984
491
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1587
492
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1728
493
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1498
494
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2093
495
ASISTENT MEDICAL PL.
1339
496
STATISTICIAN MEDICAL
1386
497
STATISTICIAN MEDICAL
1415
498
INFIRMIER
1267
499
INFIRMIER
1237
500
INFIRMIER
1177
501
INFIRMIER
1257
502
INFIRMIER
1282
503
INFIRMIER
1183
504
INFIRMIER
1247
505
INGRIJITOARE
1249
506
INGRIJITOARE
1220
PNEUMOLOGIE
507
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1902
508
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1802
509
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1779
510
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1854
511
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2141
512
INFIRMIER
1259
513
INFIRMIER
59
CABINETE DE SPECIALITATE AMBULATOR
INTERNE
514
MEDIC PRIMAR
3422
515
ASISTENT MEDICAL PL.
957
CHIRURGIE
516
MEDIC PRIMAR
4910
517
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1240
518
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1443
ORTOPEDIE
519
MEDIC SPECIALIST
2057
520
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1120
UROLOGIE
521
MEDIC SPECIALIST
1832
522
MEDIC SPECIALIST
1781
523
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
862
524
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
5097
OBSTETRICA-GINECOLOGIE
525
MEDIC SPECIALIST
3200
526
MEDIC SPECIALIST
2993
527
ASISTENT MEDICAL PL.
850
OFTALMOLOGIE
528
MEDIC SPECIALIST
1756
529
ASISTENT MEDICAL PL.
744
NEUROLOGIE
530
MEDIC PRIMAR
4127
531
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
875
RADIOLOGIE ST.I
532
MEDIC SPECIALIST
3301
533
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
902
534
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1339
535
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1043
GASTROENTEROLOGIE
536
MEDIC SPECIALIST
1888
537
ASISTENT MEDICAL PL.
854
RADIOLOGIE ST.III
538
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1365
HEMATOLOGIE
539
MEDIC PRIMAR
3821
540
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1332
541
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1373
542
ASISTENT MEDICAL PL.
1039
543
ASISTENT MEDICAL PL.
1051
544
ASISTENT MEDICAL PL.
1014
545
INFIRMIER
874
546
INFIRMIER
209
547
INFIRMIER
938
548
INFIRMIER
820
549
INFIRMIER
822
550
INGRIJITOARE
905
URGENTE (UPU)
551
MEDIC PRIMAR
7700
552
MEDIC PRIMAR
6003
553
MEDIC PRIMAR
6566
554
MEDIC SPECIALIST
1424
555
MEDIC SPECIALIST
4922
556
MEDIC SPECIALIST
4871
557
MEDIC SPECIALIST
4427
558
MEDIC
4265
559
ASISTENT SOCIAL
1918
560
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2127
561
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2509
562
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2509
563
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2506
564
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2313
565
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2503
566
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2464
567
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2307
568
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2503
569
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2509
570
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1704
571
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1652
572
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2660
573
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2665
574
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1913
575
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2761
576
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2410
577
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2326
578
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2464
579
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2360
580
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2503
581
ASISTENT MEDICAL PL.
2083
582
ASISTENT MEDICAL PL.
1267
583
ASISTENT MEDICAL PL.
1266
584
ASISTENT MEDICAL PL.
1218
585
ASISTENT MEDICAL PL.
836
586
ASISTENT MEDICAL PL.
2109
587
ASISTENT MEDICAL PL.
1341
588
ASISTENT MEDICAL PL.
2239
589
REGISTRATOR MEDICAL
1234
590
REGISTRATOR MEDICAL
1288
591
REGISTRATOR MEDICAL
1236
592
REGISTRATOR MEDICAL
1358
593
REGISTRATOR MEDICAL
1353
594
INFIRMIER
1179
595
INFIRMIER
1160
596
INFIRMIER
1100
597
INFIRMIER
1019
598
INFIRMIER
1126
599
INFIRMIER
1145
600
INFIRMIER
1080
601
INFIRMIER
1170
602
INFIRMIER
1169
603
INFIRMIER
1090
604
INFIRMIER
1134
605
INFIRMIER
1132
606
INFIRMIER
588
607
INFIRMIER
1185
608
INFIRMIER
1034
609
INGRIJITOARE
1001
610
INGRIJITOARE
940
611
INGRIJITOARE
1026
612
INGRIJITOARE
1075
613
INGRIJITOARE
1063
614
INGRIJITOARE
1042
615
BRANCARDIER
1128
616
BRANCARDIER
1050
617
BRANCARDIER
1069
618
BRANCARDIER
1029
619
BRANCARDIER
1050
620
BRANCARDIER
1101
621
BRANCARDIER
1130
622
BRANCARDIER
1048
623
BRANCARDIER
1141
624
BRANCARDIER
1048
625
BRANCARDIER
1118
626
BRANCARDIER
1082
627
BRANCARDIER
1088
628
BRANCARDIER
1048
629
BRANCARDIER
1050
630
BRANCARDIER
931
631
BRANCARDIER
1061
632
BRANCARDIER
1237
633
BRANCARDIER
1166
634
ANALIST IA
2334
SERVICIUL DE PRIMIRE SI EXTERNARE BOLNAVI
635
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1542
636
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1457
637
ASISTENT MEDICAL PL.
892
638
ASISTENT MEDICAL PL.
1029
639
ASISTENT MEDICAL PL.
956
CARDIOLOGIE
640
MEDIC PRIMAR
3617
641
MEDIC PRIMAR
3625
642
MEDIC SPECIALIST
3113
643
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1189
644
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1477
645
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1321
646
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1022
647
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1276
648
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1283
649
ASISTENT MEDICAL PL.
855
650
ASISTENT MEDICAL PL.
930
651
ASISTENT MEDICAL PL.
1067
652
ASISTENT MEDICAL PL.
882
653
ASISTENT MEDICAL PL.
1065
654
INFIRMIER
860
655
INFIRMIER
869
656
INFIRMIER
905
657
INFIRMIER
901
658
INFIRMIER
865
659
INFIRMIER DEBUTANT
853
660
INGRIJITOARE
705
661
INGRIJITOARE
1023
ANATOMIE PATOLOGICA
662
MEDIC PRIMAR APML
11449
663
MEDIC PRIMAR APML
8754
664
MEDIC SPECIALIST APML
6606
665
MEDIC SPECIALIST APML
7415
666
MEDIC SPECIALIST APML
6063
667
ASISTENT MEDICAL PR. APML. PL.
3374
668
ASISTENT MEDICAL PR. APML. PL.
2061
669
ASISTENT MEDICAL PR. APML. PL.
3750
670
ASISTENT MEDICAL PR. APML. PL.
2910
671
ASISTENT MEDICAL PR. APML. PL.
2454
672
ASISTENT MEDICAL PR. APML. PL.
3445
673
ASISTENT MEDICAL PR. APML. PL.
5308
674
ASISTENT MEDICAL PR. APML. PL.
3980
675
ASISTENT MEDICAL APML. PL.
2146
676
INGRIJITOARE APML
1948
TERAPIE INTENSIVA CORONARIENI (UTIC)
677
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2709
678
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1790
679
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2448
680
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1445
681
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1917
682
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1821
683
INFIRMIER
1203
684
INFIRMIER
1168
685
INFIRMIER
1205
ECOGRAFIE
686
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1262
LABORATOR ANALIZE MEDICALE
687
MEDIC PRIMAR
5162
688
MEDIC PRIMAR
3916
689
MEDIC PRIMAR
4565
690
MEDIC PRIMAR
4484
691
BIOLOG PRINC.
3029
692
BIOLOG PRINC.
2643
693
BIOLOG PRINC.
3057
694
BIOLOG PRINC.
2765
695
BIOLOG PRINC.
2864
696
BIOLOG PRINC.
3146
697
BIOLOG PRINC.
2736
698
CHIMIST
1933
699
CHIMIST PRINCIPAL
2760
700
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2326
701
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1480
702
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1736
703
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1501
704
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1671
705
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1683
706
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2350
707
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1659
708
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1492
709
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1742
710
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1671
711
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1224
712
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1364
713
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1587
714
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1785
715
ASISTENT MEDICAL PL.
1147
716
ASISTENT MEDICAL PL.
1312
717
TEHNICIAN DE LAB. CLINIC
978
718
REGISTRATOR MEDICAL
1095
719
INGRIJITOARE
891
720
INGRIJITOARE
876
721
INGRIJITOARE
876
722
INGRIJITOARE
1069
LABORATOR DE PREV. SI CTRL INFECTII NOZOCOM
723
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1380
724
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1760
725
ASISTENT MEDICAL PL.
798
726
INGRIJITOARE
688
CONDUCERE SI SECRETARIAT GENERAL
727
MANAGER
9176
728
DIRECTOR MEDICAL
7043
729
DIRECTOR INGRIJIRI
3614
730
DIRECTOR ADMINISTRATIV
4459
731
DIRECTOR FIN. CONTABIL
5612
SERVICIUL RESURSE UMANE
732
STATISTICIAN MEDICAL
773
733
ECONOMIST SPEC. IA
1947
734
REFERENT II CU ST. SUP.
1321
735
ECONOMIST I
1955
736
ECONOMIST I
1517
737
ECONOMIST I
1327
738
CONSILIER JURIDIC I A
1754
739
CONSILIER JURIDIC I
1534
740
REFERENT IA
1202
741
REFERENT IA
1065
742
REFERENT IA
1086
STAT.SI.REG.MED.INF.DRG.(INCL.INERNARI, ARH )
743
MEDIC SPECIALIST
2319
744
MEDIC
1630
745
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
897
746
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1055
747
ASISTENT MEDICAL PL.
799
748
ASISTENT MEDICAL PL.
752
749
REGISTRATOR MEDICAL PR.
1101
750
REGISTRATOR MEDICAL PR.
1221
751
STATISTICIAN MEDICAL PR.
966
752
STATISTICIAN MEDICAL
800
753
STATISTICIAN MEDICAL
930
754
STATISTICIAN MEDICAL
807
755
STATISTICIAN MEDICAL
834
756
ECONOMIST II
1087
757
ANALIST IV
1219
758
OPERATOR DATE II
951
759
OPERATOR DATE I
1126
760
OPERATOR DATE IV
825
761
OPERATOR DATE III
1001
762
OPERATOR DATE III
911
763
ARHIVAR 1
866
SERVICIUL APROVIZIONARE(MAGAZII, TRANSPORT)
764
ECONOMIST SPEC. IA
2126
765
ECONOMIST SPEC. IA
1655
766
ECONOMIST SPEC. IA
1547
767
ECONOMIST SPEC. IA
1706
768
ECONOMIST II
1142
769
FUNCTIONAR I
398
770
MAGAZIONER I
1103
771
MERCEOLOG I A
974
772
MERCEOLOG I A
1237
773
SOFER AUTOSANITARA II
783
774
SOFER AUTOSANITARA II
780
775
MUNCITOR VI
752
776
MUNCITOR VI
582
777
MUNCITOR NECAL.
862
778
MUNCITOR NECAL.
738
779
MUNCITOR NECAL.
760
780
SOFER II
753
781
SOFER II
1521
SERVICIUL FINANCIAR CONTABIL
782
ECONOMIST SPEC. IA
2266
783
ECONOMIST SPEC. IA
2302
784
ECONOMIST SPEC. IA
1700
785
ECONOMIST SPEC. IA
1896
786
ECONOMIST SPEC. IA
1502
787
ECONOMIST SPEC. IA
1505
788
ECONOMIST SPEC. IA
1893
789
ECONOMIST SPEC. IA
1497
790
ECONOMIST II
1241
791
CONTABIL IA
1082
792
CONTABIL IA
1044
793
REFERENT IA
1081
ALTE (PAZA, CENTR. TERM., GRUP ELECTRO.)
794
INGRIJITOARE II
831
795
INGRIJITOARE II
854
796
INGRIJITOARE II
701
797
SUBINGINER I
1161
798
PREOT II
1324
799
SECRETAR DACTILOGRAF I
945
800
SECRETAR DACTILOGRAF I
948
801
REFERENT IA
1165
802
REFERENT IA
1225
803
BIBLIOTECAR I
1059
804
MUNCITOR V
829
805
MUNCITOR V
1082
806
MUNCITOR I
1415
807
MUNCITOR I
952
808
MUNCITOR I
988
809
MUNCITOR I
1456
810
MUNCITOR I
1027
811
MUNCITOR I
1020
812
MUNCITOR I
951
813
MUNCITOR I
1073
814
MUNCITOR I
984
815
MUNCITOR I
1407
816
MUNCITOR I
873
817
MUNCITOR I
1072
818
MUNCITOR I
1651
819
MUNCITOR I
988
820
MUNCITOR I
1051
821
MUNCITOR I
1266
822
MUNCITOR I
1090
823
MUNCITOR I
893
824
MUNCITOR I
1031
825
MUNCITOR I
887
826
MUNCITOR I
875
827
MUNCITOR I
939
828
MUNCITOR I
1251
829
MUNCITOR I
1026
830
MUNCITOR I
1077
831
MUNCITOR I
1073
832
MUNCITOR I
981
833
MUNCITOR I
183
834
MUNCITOR II
971
835
MUNCITOR III
1193
836
MUNCITOR III
1056
837
MUNCITOR III
1056
838
MUNCITOR III
778
839
MUNCITOR III
1216
840
MUNCITOR III
1056
841
MUNCITOR III
1027
842
MUNCITOR IV
825
843
MUNCITOR VI
1012
844
MUNCITOR VI
1309
845
MUNCITOR VI
802
846
MUNCITOR VI
890
847
MUNCITOR VI
907
848
MUNCITOR NECAL.
863
849
MUNCITOR NECAL.
721
850
MUNCITOR I 1/2
453
851
CURIER I
752
852
PORTAR I
1004
853
PORTAR I
1004
854
PORTAR I
884
855
PORTAR I
280
856
PORTAR I
984
857
PORTAR I
1041
858
PORTAR I
961
859
PORTAR I
823
860
PORTAR I
960
861
PAZNIC I
848
862
PORTAR II
944
863
PORTAR II
832
864
PORTAR II
730
DIETETICA
865
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
852
866
ASISTENT MEDICAL PL.
815
867
ASISTENT MEDICAL PL.
760
LENJERIE
868
MUNCITOR I
925
869
MUNCITOR I
911
870
MUNCITOR I
2991
871
MUNCITOR VI
720
INTRETINERE SI REP ECHIPAM.
872
TEHNICIAN AP. MED. PR. PL.
1296
873
TEHNICIAN AP. MED. PR. PL.
1146
874
TEHNICIAN AP. MED. PR. PL.
1693
875
TEHNICIAN AP. MED. PR. M
1584
876
TEHNICIAN AP. MED. PR. M
1308
GARDEROBA
877
GARDEROBIER
855
878
GARDEROBIER
833
879
GARDEROBIER
1015
880
GARDEROBIER
763
881
GARDEROBIER
802
882
GARDEROBIER
806
REZIDENTI
883
MEDIC REZIDENT I
1052
884
MEDIC REZIDENT I
995
885
MEDIC REZIDENT I
995
886
MEDIC REZIDENT I
1028
887
MEDIC REZIDENT I
1085
888
MEDIC REZIDENT I
1503
889
MEDIC REZIDENT I
1076
890
MEDIC REZIDENT I
1098
891
MEDIC REZIDENT I
1029
892
MEDIC REZIDENT I
995
893
MEDIC REZIDENT II
1761
894
MEDIC REZIDENT II
1761
895
MEDIC REZIDENT II
2675
896
MEDIC REZIDENT II
1934
897
MEDIC REZIDENT II
1801
898
MEDIC REZIDENT II
1228
899
MEDIC REZIDENT II
1761
900
MEDIC REZIDENT II
2592
901
MEDIC REZIDENT II
1761
902
MEDIC REZIDENT III
1276
FARMACIE SPITAL
903
FARMACIST PRIMAR
3452
904
FARMACIST PRIMAR
2682
905
FARMACIST PRIMAR
3060
906
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1603
907
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1069
908
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1266
909
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1357
910
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1959
911
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1193
912
ASISTENT MEDICAL PL.
706
913
ASISTENT MEDICAL PL.
946
914
ASISTENT MEDICAL PL.
853
915
ASISTENT MEDICAL PL.
991
916
ASISTENT MEDICAL PL.
928
917
ASISTENT MEDICAL PL.
926
918
ASISTENT MEDICAL PL.
736
919
ASISTENT MEDICAL PL.
1154
920
STATISTICIAN MEDICAL
805
921
INGRIJITOARE
598
922
INGRIJITOARE
2432
923
INGRIJITOARE
686
RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE
924
MEDIC PRIMAR
3620
925
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1516
926
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1447
927
ASISTENT MEDICAL PL.
747
928
ASISTENT MEDICAL PL.
1111
929
ASISTENT MEDICAL PL.
1111
930
TEHNICIAN AP. MED. PR. PL.
1214
931
SORA MEDICALA PRINC.
969
932
SORA MEDICALA PRINC.
1251
933
INFIRMIER
831
934
INFIRMIER
860
935
INGRIJITOARE
906
MEDICINA LEGALA
936
MEDIC PRIMAR APML
16528
937
MEDIC PRIMAR APML
12302
938
MEDIC SPECIALIST APML
9074
939
CHIMIST SPECIALIST APML
4016
940
ASISTENT MEDICAL PR. APML. PL.
4373
941
ASISTENT MEDICAL PR. APML. PL.
4558
942
ASISTENT MEDICAL APML. PL.
3991
943
SECRETAR DACTILOGRAF I
1208
944
SOFER I
1105
MEDICINA INTERNA
MEDICINA INTERNA II
945
MEDIC PRIMAR
3574
946
MEDIC PRIMAR
4585
947
MEDIC PRIMAR
3745
948
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2059
949
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1428
950
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1112
951
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1243
952
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1251
953
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1345
954
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1398
955
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1538
956
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1074
957
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1394
958
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1090
959
ASISTENT MEDICAL PL.
1116
960
INFIRMIER
902
961
INFIRMIER
850
962
INFIRMIER
909
963
INFIRMIER
826
964
INFIRMIER
847
965
INFIRMIER
909
966
INFIRMIER
843
967
INGRIJITOARE
850
968
INGRIJITOARE
880
969
INGRIJITOARE
785
MEDICINA INTERNA I
970
MEDIC PRIMAR
4315
971
MEDIC PRIMAR
3234
972
MEDIC PRIMAR
3517
973
MEDIC PRIMAR
4203
974
MEDIC PRIMAR
3421
975
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2061
976
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1241
977
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1780
978
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1218
979
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1208
980
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1474
981
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1393
982
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1446
983
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1223
984
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1044
985
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1242
986
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1358
987
ASISTENT MEDICAL PL.
1066
988
ASISTENT MEDICAL PL.
1036
989
ASISTENT MEDICAL PL.
943
990
ASISTENT MEDICAL PL.
934
991
ASISTENT MEDICAL PL.
979
992
SORA MEDICALA PRINC.
1189
993
INFIRMIER
851
994
INFIRMIER
909
995
INFIRMIER
916
996
INFIRMIER
874
997
INFIRMIER
800
998
INFIRMIER DEBUTANT
879
999
INGRIJITOARE
843
1000
INGRIJITOARE
832
1001
INGRIJITOARE
1047
1002
INGRIJITOARE
879
OBSTETRICA GINECOLOGIE
OBSTETRICA GINECOLOGIE I
1003
MEDIC PRIMAR
4653
1004
MEDIC PRIMAR
4000
1005
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2015
1006
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1684
1007
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1514
1008
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1479
1009
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1365
1010
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2945
1011
ASISTENT MEDICAL PL.
921
1012
SORA MEDICALA PRINC.
1494
1013
INFIRMIER
760
1014
INFIRMIER
893
1015
INFIRMIER
824
1016
INFIRMIER
804
1017
INFIRMIER
843
1018
INFIRMIER
847
1019
INGRIJITOARE
1750
OBSTETRICA GINECOLOGIE II
1020
MEDIC PRIMAR
5069
1021
MEDIC SPECIALIST
3251
1022
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1342
1023
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1450
1024
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1688
1025
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1688
1026
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1556
1027
INFIRMIER
825
1028
INFIRMIER
796
1029
INFIRMIER
873
1030
INFIRMIER
861
1031
INGRIJITOARE
833
1032
INGRIJITOARE
823
1033
INGRIJITOARE
823
1034
INGRIJITOARE
836
1035
INGRIJITOARE
874
RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA
RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA II
1036
MEDIC PRIMAR
4693
1037
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1608
1038
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
2799
1039
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1311
1040
INGRIJITOARE
726
RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA III
1041
MEDIC SPECIALIST
3197
1042
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1249
1043
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1340
1044
REGISTRATOR MEDICAL
1267
RADIOLOGIE IMAGISTICA MEDICALA I
1045
MEDIC PRIMAR
5531
1046
MEDIC PRIMAR
4693
1047
MEDIC SPECIALIST
4084
1048
MEDIC SPECIALIST
3304
1049
FIZICIAN MEDICAL
1269
1050
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1994
1051
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1517
1052
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1262
1053
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1554
1054
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1391
1055
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1311
1056
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1346
1057
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1111
1058
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1218
1059
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1740
1060
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1340
1061
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1536
1062
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1247
1063
ASISTENT MEDICAL PR. PL.
1199
1064
ASISTENT MEDICAL PL.
1042
1065
ASISTENT MEDICAL PL.
990
1066
INGRIJITOARE
721
1067
INGRIJITOARE
784