ORDINUL 964 din 31 martie 2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică. Documente necesare și modele de contract


EMITENT
MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [30.95 KB]

ORDINUL 964 din 31 martie 2022 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 320 din 1 aprilie 2022

Văzând Referatul de aprobare nr. AR 5.498/2022 al Direcției generale asistență medicală, medicină de urgență și programe de sănătate publică din cadrul Ministerului Sănătății,având în vedere prevederile:– art. 51 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;– art. 2 alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naționale de sănătate,în temeiul art. 7 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare,ministrul sănătății emite următorul ordin:

Articolul 1 Se aprobă Normele tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică, prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.*) Anexa se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 320 bis, care se poate achiziționa de la Biroul pentru relații cu publicul din Str. Parcului nr. 65, intrarea A, sectorul 1, București.

Articolul 2(1) Fondurile utilizate în trimestrul I al anului 2022 din bugetul Ministerului Sănătății, de la bugetul de stat, în baza prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, cu modificările și completările ulterioare, și ale Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018, aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017, cu modificările și completările ulterioare, reprezintă cheltuieli ale programelor respective și sunt cuprinse în bugetul aprobat pentru derularea programelor naționale de sănătate publică pentru anul 2022.(2) Contractele încheiate pentru desfășurarea activităților prevăzute în programele naționale de sănătate publică finanțate din bugetul Ministerului Sănătății, în perioada de valabilitate a Ordinului ministrului sănătății nr. 377/2017, cu modificările și completările ulterioare, se prelungesc prin acte adiționale, până la încheierea noilor contracte. Suma înscrisă în actele adiționale va fi consemnată distinct ca sumă inclusă în valoarea totală în contractul pentru anul 2022. Implementarea programelor naționale de sănătate publică se realizează în condițiile prevăzute în actele normative în vigoare pe perioada derulării actelor adiționale.

Articolul 3 Direcțiile de specialitate din Ministerul Sănătății, direcțiile de sănătate publică, furnizorii de servicii medicale, publici sau privați, precum și instituțiile publice care derulează programe naționale de sănătate publică duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul 4 Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data de 1 aprilie 2022. De la această dată se abrogă Ordinul ministrului sănătății nr. 377/2017 privind aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naționale de sănătate publică pentru anii 2017 și 2018, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 223 și 223 bis din 31 martie 2017, cu modificările și completările ulterioare.

p. Ministrul sănătății,

Adriana Pistol,
secretar de stat

Loader Loading…
EAD Logo Taking too long?

Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [13.68 KB]

București, 31 martie 2022.Nr. 964. ANEXĂ NORME TEHNICE de realizare a programelor naționale de sănătate publică

IMPORTANT: Pentru serviciile medicale de vaccinare contractate, efectuate, raportate şi validate decontarea se
realizează la un tarif de 40 lei/serviciu medical pe baza raportului generat de RENV pentru vaccinurile
prevăzute în Calendarul național de vaccinare, vaccinul gripal și vaccinurile împotriva COVID-19 şi/sau a
formularelor standard de raportare, în cazul altor vaccinări ale grupelor la risc, pentru serviciile
acordate, în cazul administrării vaccinurilor achiziționate de Ministerul Sănătății;

MODEL DE CONTRACT PENTRU FURNIZAREA CĂTRE AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE A LAPTELUI PRAF

Anexa Nr. 17
la normele tehnice
CONTRACT
pentru furnizarea către autorităţile administraţiei publice locale a laptelui praf, formulă pentru
sugari, care se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală, copiilor cu vârstă cuprinsă între
0 – 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern
nr. ….. din ………
I. Părţile contractante

 1. Direcţia de sănătate publică a judeţului ………………./Municipiului Bucureşti, cu sediul în
  municipiul/oraşul …………………………., str. …………………… nr. ….., judeţul/sectorul
  ……………………, telefon/fax ……………………, cont IBAN nr. …………………………………………..,
  deschis la Trezoreria ………………………………………, reprezentată de
  ………………………………………… în calitate de director executiv, numită în continuare Beneficiar
  şi
 2. Autoritatea administraţiei publice locale: Consiliul Local/Consiliul Judeţean/Primăria
  ……………………….., cu sediul în ……………………, str. ………………………. nr. ……, telefon
  ………………….., fax …………………….. contul nr. …………………….., deschis la Trezoreria
  ………………………….., reprezentată prin …………………………………….., în calitate de
  …………………………………., numit în continuare Furnizor
  au convenit la încheierea prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:
  II. Obiectul contractului
  Art. 1 – Obiectul prezentului contract îl constituie furnizarea laptelui praf, formulă pentru
  sugari, achiziţionat prin licitaţii publice organizate la nivel naţional şi finanţat din bugetul
  Ministerului Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale.
  Laptele praf, formula pentru sugari se acordă gratuit la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 – 12
  luni, care nu beneficiază de lapte matern în cadrul intervenţiei „Profilaxia distrofiei la copiii cu
  vârstă cuprinsă între 0 – 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin administrare de lapte
  praf” prevăzută în cadrul Programului naţional de sănătate a femeii şi copilului, Subprogramul
  de nutriţie şi sănătate a copilului, în conformitate cu prevederile Legii nr. 321/privind acordarea
  gratuită de lapte praf pentru copii cu vârste cuprinse între 0 – 12 luni, Hotărârii Guvernului
  nr.423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de sănătate şi a Normelor tehnice de
  realizare a acestora,
  III. Durata contractului
  Art. 2 – Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie

 3. MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022 237
  Art. 3 – Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părţilor, în situaţia
  prelungirii duratei de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr……./2022 privind aprobarea
  programelor naţionale de sănătate şi a Normelor tehnice de realizare a acestora, aprobate prin
  Ordinul ministrului sănătăţii nr……………/2022.
  IV. Obligaţiile părţilor
  Art. 4 – (1) Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarele
  obligaţii:
  a) încheie şi derulează contracte subsecvente pentru achiziţionare laptelui praf, formula
  pentru sugari care se acordă gratuit copiilor cu vârsta cuprinsă între 0 – 12 luni care nu
  beneficiază de lapte matern, cu avizul Direcţiei generale programe – Serviciul investiţii şi
  achiziţii din cadrul Ministerului Sănătăţii în baza acordurilor-cadru atribuite de unitatea de
  achiziţii publice centralizată, cu încadrarea în limita fondurilor alocate pentru implementarea
  intervenţiei „Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 – 12 luni, care nu beneficiază
  de lapte matern, prin administrarea de lapte praf”;
  b) recepţionează cantitativ şi calitativ laptele praf achiziţionat în condiţiilor prevederilor lit.
  a), înregistrează în evidenţa contabilă contravaloarea acestuia
  c) solicită structurii din cadrul Ministerului Sănătății cu atribuții în domeniul programelor
  naționale de sănătate finanţarea pentru cantităţile de lapte praf achiziţionate în condiţiile
  prevăzute în Normele tehnice de realizare a acestora, şi efectuează plata către furnizor, pe baza
  facturilor primite de la aceştia;
  d) repartizează medicii de familie pe fiecare unitate administrativ-teritorială în a cărei rază
  teritorială se află cabinetul medical individual al medicului respectiv, atât în mediul urban, cât
  şi în cel rural; comunică medicilor de familie repartiţia făcută;
  e) instruiesc medicii de familie privind condiţiile acordării laptelui praf pentru copii cu vârsta
  cuprinsă între 0 – 12 luni care nu beneficiază de lapte matern, conform
  prevederilor Ordinul ministrului sănătăţii şi al ministrului administraţiei şi internelor nr.
  267/1253/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 321/2001
  privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 0 – 12 luni, care
  nu beneficiază de lapte matern, cu modificările ulterioare;
  f) realizează repartizarea cantităţilor de lapte praf alocate pe fiecare unitate administrativteritorială şi comunică primarilor comunelor, oraşelor, municipiilor şi ai sectoarelor
  municipiului Bucureşti repartiţia acestora, precum şi a medicilor de familie;
  g) coordonează, îndrumă şi controlează modalitatea în care se desfăşoară activitatea de
  acordare a laptelui praf copiilor cu vârstă cuprinsă între 0 – 12 luni, care nu beneficiază de lapte
  matern;
  h) monitorizează criteriile în baza cărora medicii de familie eliberează prescripţii pentru
  acordare laptelui praf;
  i) monitorizează modul de realizare şi de raportare a indicatorilor specifici intervenţiei;
  238 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022
  j) verifică înregistrarea în evidenţele primare ale cabinetelor medicilor de familie modul de
  organizare a evidenţei nominale a beneficiarilor intervenţiei, pe baza codului numeric personal;
  k) controlează utilizarea laptelui praf, formula pentru sugari, provenit din achiziţii publice
  organizate la nivel naţional, potrivit destinaţiei acestuia în cadrul intervenţiei „Profilaxia
  distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 – 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern prin
  administrare de lapte praf”;
  l) urmăresc respectarea de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin
  prezentul contract referitoare la derularea intervenţiei naţionale de sănătate publică;
  m) asigură şi urmăreşte asigurarea condiţiilor adecvate de depozitare laptelui praf provenit
  din achiziţii publice organizate la nivel naţional, precum şi transportul în condiţii de siguranţă
  a produsului la nivelul lanţului de distribuţie;
  n) monitorizează consumul de lapte praf ca urmare a acordării acestuia copiilor cu vârstă
  cuprinsă între 0 – 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern pe bază de prescripţie medicală
  eliberată de medicii de familie, precum şi stocurile de lapte praf înregistrate la nivelul
  depozitului propriu, precum şi la nivelul depozitelor autorităţilor administraţiei publice locale;
  o) asigură furnizarea laptelui praf către autorităţile administraţiei publice locale, în limita
  cantităţii totale achiziţionată în condiţiile prevăzute la lit. a), pe baza formularului trimestrial
  de comandă prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul contract, primit din partea autorităţilor
  administraţiei publice locale;
  p) eliberează din depozit laptele praf în ordinea cronologică a expirării termenelor de
  valabilitate;
  q) întocmeşte în două exemplare avizul de însoţire a mărfii şi eliberează un exemplar
  reprezentanţilor autorităţilor administraţiei publice locale;
  r) întocmeşte evidenţele contabile şi tehnico-operative şi realizează operaţiunile financiarcontabile şi evidenţele analitice ale stocurilor;
  s) descarcă consumul de lapte praf din gestiune şi trecerea pe cheltuieli efective a acestuia pe
  baza decontului de justificare a consumului, însoţit de prescripţiile medicale în baza cărora s-a
  realizat acordarea gratuită a laptelui praf către beneficiari;
  t) ia măsuri pentru asigurarea redistribuirii laptelui praf aflat în stocurile cu rulaj redus;
  u) centralizează raportările trimestriale privind derularea intervenţiei Profilaxia distrofiei la
  copiii cu vârstă cuprinsă între 0 – 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrarea
  de lapte praf, le analizează, în cazul sesizării unor discordanţe, ia măsuri pentru corectarea
  acestora;
  v) răspund de buna desfăşurare a intervenţiei „Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă
  între 0 – 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, prin administrarea de lapte praf” la nivel
  judeţean/Municipiului Bucureşti.
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022 239
  (2) Obligaţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti prevăzute la
  alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.
  Art. 5 – (1) Pentru acordarea gratuită a laptelui praf la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 – 12
  luni, care nu beneficiază de lapte matern, autorităţile administraţiei publice locale au
  următoarele obligaţii:
  a) să colaboreze cu direcţia de sănătate publică judeţeană/Municipiului Bucureşti pentru buna
  desfăşurare a intervenţiei „Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 – 12 luni, care
  nu beneficiază de lapte matern, prin administrarea de lapte praf”, în concordanţă cu actele
  normative în vigoare;
  b) să asigure un spaţiu de depozitare adecvat, precum şi să creeze condiţiile necesare pentru
  prevenirea modificării proprietăţilor nutritive ale produselor depozitate;
  c) să întocmească şi să transmită formularul trimestrial de comandă către direcţia de sănătate
  publică, în primele 5 zile ale trimestrului pentru care se solicită produsele;
  d) să asigure transportul laptelui praf de la spaţiile de depozitare ale direcţiilor de sănătate
  publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, până la locul de distribuţie;
  e) să asigure înregistrarea cantităţilor de lapte praf primite în evidenţa contabilă pe baza
  contractului încheiat cu direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului
  Bucureşti;
  f) să ia măsurile pentru eliberarea laptelui praf către beneficiari numai pe baza reţetelor
  prescrise de medicii de familie;
  g) să asigure utilizarea laptelui praf provenit din achiziţii publice organizate la nivel naţional
  potrivit destinaţiei acestuia;
  h) să asigure distribuirea laptelui praf din achiziţii publice organizate la nivel naţional către
  beneficiari în ordinea cronologică a expirării termenelor de valabilitate;
  i) să instituie măsuri astfel încât beneficiarii să utilizeze produsul numai în perioada de
  valabilitate;
  j) să asigure condiţii pentru organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor
  programelor/subprogramelor naţionale de sănătate, pe baza codului numeric personal, precum
  şi raportarea lunară către direcţia de sănătate publică a numărului de beneficiari cu cod numeric
  personal distinct;
  k) să adopte măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor
  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  l) să asigure descărcarea consumului de lapte praf din gestiune şi trecerea pe cheltuieli
  efective a acestuia pe baza decontului de justificare a consumului prevăzut în anexa nr. 2 la
  prezentul contract, însoţit de prescripţiile medicale în baza cărora s-a realizat acordarea gratuită
  a laptelui praf către beneficiari; decontul de justificare a consumului se elaborează de
  autorităţile administraţiei publice locale, în două exemplare originale, câte un exemplar pentru
  240 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022
  fiecare parte şi se transmite lunar la direcţiile de sănătate publică, în primele 5 zile ale lunii
  curente pentru luna anterioară;
  m) să colaboreze cu direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului
  Bucureşti, pentru evaluarea dinamică a cantităţilor de lapte praf necesare;
  n) să sesizeze în scris, în timp util, direcţia de sănătate publică asupra existenţei unor produse
  cu rulaj redus, propunând măsuri de redistribuire, după caz;
  o) să transmită direcţiei de sănătate publică, în primele 10 zile ale lunii următoare încheierii
  perioadei pentru care se face raportarea, raportările trimestriale (cumulat de la începutul anului)
  conform machetelor transmise de către direcţia de sănătate publică, în conformitate cu
  prevederile legale în vigoare;
  p) să transmită direcţiei de sănătate publică orice alte date referitoare la implementarea
  intervenţiei „Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 – 12 luni, care nu beneficiază
  de lapte matern prin administrare de lapte praf” şi să răspundă de exactitatea şi realitatea datelor
  raportate.
  (2) Obligaţiile prevăzute la alin. (1) se îndeplinesc prin intermediul personalului implicat în
  realizarea activităţilor intervenţiei naţionale de sănătate care fac obiectul contractului.
  V. Produsele aferente contractului şi valoarea acestora
  Art. 6
  Produsul Cota
  TVA
  Cantitate Unitate de măsură
  (identică cu cea din comunicările
  privind cantitatea repartizată direcţiei
  de sănătate publică)
  Preţ cu
  TVA/unitate de
  măsură
  (lei)
  Valoarea
  cu TVA
  (lei)
  1 2 3 4 5 6 = 3 x 5
  Valoarea totală a produselor aferente contractului …………………….. lei.
  VI. Răspunderea contractuală
  Art. 7 – Reprezentanţii legali ai părţilor contractante răspund de îndeplinirea obligaţiilor
  contractuale, aşa cum sunt prevăzute în prezentul contract.
  Art. 8 – (1) În cazul în care direcţia de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor
  obligaţii asumate de către cealaltă parte contractantă, de natură a prejudicia grav derularea
  contractului, poate solicita încetarea acestuia.
  (2) Prevederile alin. (1) nu sunt de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi
  neonorate ale părţilor.
  VII. Soluţionarea litigiilor
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022 241
  Art. 9 – Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de părţi pe cale
  amiabilă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere, acestea se pot adresa instanţelor
  judecătoreşti competente.
  VIII. Clauze speciale
  Art. 10 – Pe parcursul derulării contractului se pot încheia acte adiţionale, semnate de ambele
  părţi, în situaţia în care, prin actele normative în materie care intră în vigoare ulterior datei la
  care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate modificări pe parcursul derulării
  intervenţiei „Profilaxia distrofiei la copiii cu vârstă cuprinsă între 0 – 12 luni, care nu beneficiază
  de lapte matern prin administrare de lapte praf”.
  Art. 11 – Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte – prevederi ale
  contractului nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă
  să fie înlocuită printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului
  contractului, în conformitate cu prevederile legale. Dacă, pe durata derulării prezentului
  contract, expiră termenul de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale
  contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toată
  durata de valabilitate a contractului.
  IX. Forţa majoră
  Art. 12 – Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data
  semnării prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă
  majoră şi exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în
  sensul prezentei clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
  Art. 13 – Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile
  de la data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
  Art. 14 – Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi
  încetării cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte
  părţi prin neanunţarea la termen.
  Art. 15 – În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului
  contract se prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea
  contractului.
  X. Dispoziţii finale
  Art. 16 – Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act
  adiţional.
  Art. 17 – Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilităţii acestuia poate fi făcută
  numai cu acordul părţilor.
  S-a încheiat astăzi, ……………., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.
  242 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022
  Direcţia de Sănătate Publică
  …………………………………………
  Consiliul Local/Consiliul Judeţean
  …………………………………………
  Director executiv
  …………………………………………
  Reprezentant legal
  …………………………………………
  Director executiv adjunct economic
  …………………………………………
  Avizat
  Biroul/Compartimentul juridic
  …………………………………………
  Avizat
  Biroul/Compartimentul juridic
  …………………………………………
  Anexa Nr. 1
  la Contractul pentru furnizarea către autorităţile administraţiei publice locale a laptelui praf,
  formulă pentru sugari, care se acordă gratuit, pe bază de prescripţie medicală, copiilor cu vârstă
  cuprinsă între 0 – 12 luni, care nu beneficiază de lapte matern
  Consiliul Local/Consiliul Judeţean/Primăria
  ……………………………………………………….
  Nr. ………………. din …………………………..
  Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului
  …………………………………………../Municipiului
  Bucureşti
  Nr. …………….. din ………………….

MODEL DE CONTRACT DE FURNIZARE A SERVICIILOR MEDICALE DE VACCINARE precum și a vaccinurilor necesare pentru
implementarea activităților din cadrul programelor naționale de sănătate publică

nr. ……. din data …………………
I.

Părţile contractante

 1. Direcţia de sănătate publică a judeţului ………………/Municipiului Bucureşti, cu sediul în
  municipiul/oraşul …………………………….., str. ……………………. nr. ……, judeţul/sectorul ……………..,
  telefon/fax …………………, cont IBAN nr. ………………………, deschis la Trezoreria
  …………………………………, reprezentată prin ………………………………………, în calitate de director
  executiv, telefon fix/mobil …………….., adresă de e-mail ………………………..
  şi
 2. Cabinetul medical de asistenţă medicală primară …………………………, organizat astfel:
  -cabinet individual …………………….., cu sau fără punct secundar de lucru …………………..,
  reprezentat prin medicul titular ……………………………
  -cabinet asociat sau grupat ………………….., cu sau fără punct secundar de lucru ……………………,
  reprezentat prin medicul delegat ……………………………
  -societate civilă medicală ……………………., cu sau fără punct secundar de lucru …………………,
  reprezentată prin administratorul ………………………….
 • unitate medico-sanitară cu personalitate juridică, înfiinţată potrivit Legii societăţilor nr. 31/1990,
  republicată, cu modificările şi completările ulterioare, …………………………., reprezentată prin
  …………………………,
  -cabinet care funcţionează în structura sau în coordonarea unei unităţi sanitare aparţinând
  ministerelor şi instituţiilor centrale cu reţea sanitară proprie …………………….., cu sau fără punct
  secundar de lucru ………………………. reprezentat prin ………………………….
  având sediul cabinetului medical în municipiul/oraşul/comuna …………………………., str.
  ……………………. nr. ….., bl. …, sc. …., et. …., ap. ……, judeţul/sectorul ………………….., telefon
  fix/mobil ………………………, adresă e-mail …………………………………,
  şi sediul punctului secundar de lucru în localitatea ……………………….., str. …………………… nr. ….,
  telefon fix/mobil …………………….., adresă e-mail ……………………………
 • CUI …………………………………………….,
 • Nr. Registrul Cabinetelor ………………………….,
 • cont IBAN nr………………….., deschis la Banca ………………, sucursala ……………………..,
 • dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru
  personalul medico-sanitar angajat,
 • contract de furnizare a serviciilor medicale în asistenţa medicală primară nr. ………………….
  încheiat la data de ……………………….. cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului
  ………………/Municipiului Bucureşti;
  reprezentat prin ………………………, în calitate de ………………….., denumit în continuare
  Furnizor,
  au convenit la încheierea prezentul contract, cu respectarea următoarelor clauze:
  II. Obiectul contractului
  Art. 1 – Obiectul contractului îl constituie furnizarea serviciilor medicale de vaccinare în condițiile
  utilizării vaccinurilor achiziționate de Ministerul Sănătății prin licitații publice organizate la nivel
  național sau, după caz, achiziţionate de aparţinători în situaţii în care pot fi dovedite discontinuităţi
  în aprovizionare, în cadrul …………………………………………………………….
  ………………………………………………………………………………………………………
  …………………………………………….(se specifică denumirea programelor naționale de sănătate publică)
  214 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022
  în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor
  naţionale de sănătate și Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică
  aprobate prin Ordinul ministrului sănătății nr. …/…., denumite în continuare Norme tehnice.
  Art. 2 – În sensul prevederilor Normelor tehnice prin serviciul medical de vaccinare furnizat în
  cadrul programelor naționale de sănătate publică se înţelege consultaţia medicală acordată
  beneficiarilor prin care se confirmă starea de sănătate a acestora şi administrarea vaccinurilor
  achiziționate de Ministerul Sănătății prin licitații publice organizate la nivel național,
  Art. 3 – Furnizarea serviciilor medicale de vaccinare în cadrul programelor naționale de sănătate
  publică se realizează de către următorii medici de familie:
  a) Medic
  Nume: …………………………….. Prenume: …………………………..
  Codul numeric personal: ………………………………………………..
  Codul de parafă al medicului: …………………………………………
  Program zilnic de activitate …………………………………………….

b) Medic
Nume: …………………………….. Prenume: ………………………….
Codul numeric personal: ………………………………………………..
Codul de parafă al medicului: …………………………………………
Program zilnic de activitate …………………………………………….
c) ………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………… .
III. Durata contractului
Art. 4 – (1) Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie
2022 sau până la încetarea activităţii uneia dintre părţi.
(2) Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părţilor, pe toată durata de
aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de
sănătate publică şi a Normelor tehnice.
IV. Obligaţiile părţilor:
Art. 5 – Direcţiile de sănătate publică au următoarele obligaţii:

 1. să încheie contracte numai cu Furnizorii autorizați și aflaţi în relaţie contractuală cu casele de
  asigurări de sănătate pentru furnizarea de servicii medicale în asistenţa medicală primară şi să facă
  publice, în termen de maximum 10 zile lucrătoare de la data încheierii contractelor, prin afişare pe
  pagina web şi la sediul direcțiilor de sănătate publică, lista nominală a acestora; să actualizeze
  permanent această listă în funcţie de modificările apărute, în termen de maximum 5 zile lucrătoare
  de la data operării lor;
 2. să deconteze Furnizorilor, la termenele prevăzute în contract, pe baza facturii însoţite de
  documentele justificative prevăzute la art. 7, transmise pe suport hârtie sau în format electronic,
  după caz, contravaloarea serviciilor medicale de vaccinare contractate, efectuate, raportate și
  validate în RENV sau, după caz, prin formularele standardizate de raportare;
 3. să informeze Furnizorii cu privire la condiţiile de contractare a serviciilor medicale de
  vaccinare, precum şi asupra eventualelor modificări ale acestora survenite ca urmare a apariţiei
  unor noi acte normative, prin publicare, în termen de maximum 5 zile lucrătoare, pe pagina web a
  direcțiilor de sănătate publică şi prin poşta electronică;
 4. să asigure instruirea personalului medical vaccinator cu privire la modul de realizare şi raportare
  a vaccinărilor şi să informeze Furnizorii cu cel puţin 5 zile în avans, prin publicare pe pagina web a
  direcțiilor de sănătate publică şi prin poşta electronică;
 5. să asigure funcţionarea sistemului de supraveghere a reacţiilor adverse postvaccinale
  indezirabile (RAPI) în teritoriul de responsabilitate;
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022 215
 6. să coordoneze, să monitorizeze şi să evalueze modul de realizare a activităţilor realizate în
  programele naţionale sănătate publică de către Furnizori în baza contractelor încheiate şi, în
  situaţia constatării unor disfuncţionalităţi, să ia măsurile pentru remedierea acestora;
 7. să verifice și să valideze catagrafiile realizate de Furnizor conform modelului prevăzut în anexa
  nr. 1 la prezentul contract, transmise pe suport hârtie sau în format electronic, după caz;
 8. să verifice şi să valideze înregistrarea corectă şi completă a vaccinărilor în RENV sau în
  formularele standardizate, după caz;
 9. să controleze modul de acordare a serviciilor medicale de vaccinare în condiţii de siguranţă
  maximă a administrării vaccinurilor, precum şi modalitatea de înregistrare şi raportare a acestor
  servicii medicale;
 10. să verifice și să valideze estimarea cantităţilor de vaccinuri realizată de Furnizori în baza
  formularului de comandă, conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul contract,
  transmis pe suport hârtie sau în format electronic, după caz; să realizeze repartiţia vaccinurilor, cu
  încadrarea în limita cantităţilor totale repartizate de Ministerul Sănătății;
 11. să realizeze transferul fără plată al vaccinurilor necesare pentru implementarea programelor
  naţionale sănătate publică și să asigure distribuția sau, după caz, transportul acestora către
  Furnizori în primele 5 zile ale lunii, în baza comenzilor de vaccinuri efectuate de Furnizori în luna
  precedentă; transferul fără plată al vaccinurilor se realizează în baza unui proces verbal de predare
 • primire, întocmit în două exemplare, din care un exemplar se eliberează Furnizorului; modelul
  procesului verbal de predare – primire este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul contract;
 1. să întocmească, în două exemplare, avizul de însoţire a mărfii şi să elibereze un exemplar
  Furnizorului;
 2. să asigure condiţiile adecvate de depozitare, precum şi transportul în condiţii de siguranţă a
  bunurilor la nivelul lanţului de distribuţie;
 3. să verifice condiţiile de păstrare a vaccinurilor la nivelul Furnizorilor;
 4. să monitorizeze şi să controleze consumurile şi stocurile de vaccinuri înregistrate şi raportate
  de Furnizori pentru implementarea programelor naţionale sănătate publică și să ia măsuri pentru
  redistribuirea vaccinurilor aflate în stocurile cu rulaj redus, la solicitarea Furnizorilor adresată în
  termen de minimum 3 luni înainte de expirarea vacccinurilor;
 5. să controleze organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor programelor naţionale de sănătate
  publică, pe bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia
  persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 6. să controleze îndeplinirea obligaţiilor contractuale de către Furnizori;
 7. să înmâneze Furnizorului, la data finalizării controlului, procesele-verbale de constatare sau,
  după caz, să comunice acestuia notele de constatare întocmite în termen de maximum o zi
  lucrătoare de la data prezentării în vederea efectuării controlului
 8. să recupereze de la Furnizori sumele reprezentând contravaloarea serviciilor medicale de
  vacinare, în situaţia în care nu au fost îndeplinite condiţiile prevăzute prin normele tehnice;
 9. să recupereze de la Furnizori sumele reprezentând contravaloarea vaccinurilor comandate,
  neutilizate și expirate.
  Art. 6 – Furnizorii au următoarele obligaţii:
 10. să asigure respectarea prevederilor actelor normative referitoare la derularea programelor
  naţionale de sănătate publică prevăzute la art. 1;
 11. să realizeze catagrafiile conform modelului prevăzut în anexa nr. 1 la prezentul contract şi să le
  transmită direcţiilor de sănătate publică, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz în
  ultimele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice pentru luna următoare;
 12. să asigure condiţiile pentru efectuarea vaccinărilor conform Calendarului naţional de vaccinarea
  a tuturor copiilor înscrişi pe listele proprii de asigurați, a copiilor înscriși pe lista de asigurați a
  altui medic de familie pe care îl înlocuiește, în toate situațiile de înlocuire a unui medic prevăzute
  de legislația în vigoare, respectiv: convenție de înlocuire și convenție de reciprocitate, precum și a
  copiilor care nu sunt înscriși pe lista unui medic de familie, la solicitarea DSP cu utilizarea
  vaccinurilor achiziţionate de Ministerul Sănătăţii
 13. să asigure condițiile pentru efectuarea vaccinăriii la grupele populaţionale la risc;
  216 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022
 14. să realizeze administrarea vaccinurilor numai după acordarea unei consultaţii medicale prin care
  se confirmă starea de sănătate a beneficiarului. Consultaţia medicală acordată în cadrul serviciului
  de vaccinare urmăreşte obiective distincte de consultaţiile din cadrul serviciilor medicale decontate
  de către casele de asigurări de sănătate, după cum urmează:
  5.1. excluderea situaţiilor medicale care contraindică temporar sau definitiv vaccinarea;
  5.2. evaluarea contextului epidemiologic, după caz;
  5.3. examenul clinic;
  5.4. consilierea părinţilor copiilor/a aparţinătorilor legali sau, după caz, a beneficiarilor
  vaccinării referitor la reacţiile postvaccinale şi atitudinea terapeutică în cazul apariţiei lor;
 15. să asigure acoperirea vaccinală optimă pentru toate tipurile de vaccinuri şi grupele de vârstă
  pentru beneficiarii prevăzuţi la punctul 3;
 16. să realizeze înregistrarea corectă şi la timp a serviciilor medicale de vaccinare efectuate în:
  7.1. evidenţele medicale primare;
  7.2. RENV, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr. 1234/2011
  privind instituirea metodologiei de raportare on-line în Registrul unic de vaccinări,
  7.3. Carnetul de vaccinare, în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului sănătăţii nr.
  1147/2011 privind aprobarea modelului Carnetului de vaccinări, cu modificările şi
  completările ulterioare pentru vaccinurile incluse în Calendarul naţional de vaccinare
  7.4. formularele standardizate de raportare, după caz;
  În situațiile de înlocuire a unui medic prevăzute de legislația în vigoare, serviciul medical de
  vaccinare se consemnează în RENV de către medicul înlocuit, cu menționarea în rubrica
  «Observații» a faptului că serviciul de vaccinare a fost realizat de către medicul înlocuitor;
 17. să depisteze, să înregistreze și să notifice direcțiiilor de sănătate publică reacțiile adverse
  postvaccinale indezirabile, conform metodologiei de CNSCBT;
 18. să participe la sesiunile de instruire organizate de direcţiile de sănătate publică;
 19. să asigure informarea părinţilor cu privire la vaccinurile din Calendarul naţional de vaccinare;
 20. să nu refuze vaccinarea copiilor neînscrişi pe lista unui medic de familie, precum şi înscrierea
  pe listă a acestora, la solicitarea părinţilor sau a aparţinătorilor legali;
 21. să organizeze evidenţa nominală a beneficiarilor programelor naţionale de sănătate publică, pe
  bază de cod numeric personal, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia
  persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.
 22. să întocmească formularul de comandă conform modelului prevăzut în anexa nr. 2 la prezentul
  contract și să îl transmită către direcţia de sănătate publică, pe suport hârtie sau în format
  electronic, după caz, în ultimele 5 zile ale fiecărei luni calendaristice pentru luna următoare;
 23. să asigure respectarea lanţului de frig, preluarea şi transportul vaccinurilor, după caz, precum
  şi păstrarea şi administrarea acestora în condiţii de maximă siguranţă;
 24. să ia măsurile pentru utilizarea vaccinurilor numai pentru destinaţia prevăzută în actele
  normative referitoare la derularea programelor naţionale de sănătate publică;
 25. să asigure utilizarea vaccinurilor în ordinea cronologică a expirării termenelor de valabilitate;
 26. să ia măsuri astfel încât vaccinurile să fie utilizate numai în perioada de valabilitate;
 27. să informeze în scris direcţia de sănătate publică asupra existenţei vaccinurilor cu rulaj redus,
  cu cel puţin trei luni înainte de expirarea termenului de valabilitate a acestora, în vederea
  redistribuirii acestora;
 28. să asigure, la solicitarea direcţiei de sănătate publică, redistribuirea către alți Furnizori a
  vaccinurilor aflate în stoc şi neutilizate;
 29. să înregistreze vaccinurile primite în evidenţa contabilă pe baza contractului încheiat cu
  direcţia de sănătate publică judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti;
 30. să asigure descărcarea consumului de vaccinuri din gestiune şi trecerea pe cheltuieli efective a
  acestora pe baza decontului de justificare a consumului prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul
  contract; decontul de justificare a consumului se elaborează de Furnizor, în două exemplare
  originale, câte un exemplar pentru fiecare parte şi se transmite lunar la direcţiile de sănătate
  publică, pe suport hârtie sau în format electronic, după caz, în ultimele 5 zile ale lunii
  calendaristice;
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022 217
 31. să emită și să completeze factura fiscală în conformitate cu prevederile legale în vigoare (art.
  319 din Codul Fiscal) și să o transmită direcției de sănătate publică, pe suport hârtie sau în format
  electronic, după caz în ultimele 5 zile ale lunii, calendaristice;
 32. să asigure raportarea corectă și completă, trimestrial, în primele 10 zile după încheierea
  perioadei pentru care se face raportarea, a indicatorilor programelor naționale de sănătate publică,
  în conformitate cu evidenţele primare, precum și a consumurilor şi stocurilor cantitativ – valorice
  de vaccinuri;
 33. să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele justificative care atestă serviciile
  medicale de vaccinare acordate, raportate și decontate, respectiv toate documentele justificative
  privind utilizarea vaccinurilor care au fost transferate fără plată de către direcțiile de sănătate
  publică;
 34. să nu încaseze de la beneficiari sume pentru vaccinurile sau serviciile medicale de vaccinare
  sau vaccinurile care se asigură în cadrul programelor naționale de sănătate publică prevăzute la art.
  1;
  V. Modalitatea de plată
  Art. 7 – (1) Decontarea contravalorii serviciilor medicale de vaccinare acordate în programele
  naţionale de sănătate publică prevăzute la art. 1 se realizează de către direcțiile de sănătate publică
  în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii facturii și a documentelor
  justificative prevăzute la alin. (2)
  (2) În vederea decontării contravalorii serviciilor medicale de vaccinare, Furnizorii transmit lunar,
  pe suport hârtie sau în format electronic, în ultimele 5 zile ale lunii calendaristice, următoarele
  documente:
  a) facturile reprezentând contravaloarea serviciilor medicale de vaccinare acordate în cursul unei
  luni; facturile se transmit pe suport de hârtie sau în format electronic, asumate fiecare în parte prin
  semnătura sau, după caz, semnătura electronică extinsă/calificată a reprezentantului legal al
  Furnizorului. Reprezentantul legal al Furnizorului răspunde de realitatea şi exactitatea
  documentelor transmise.
  b) raportul generat de RENV şi/sau formularele standard de raportare, conform modelului prevăzut
  în anexa nr. 5 la prezentul contract;
  c) decontul de justificare a consumului de vaccinuri înregistrat în luna pentru care se solicită
  decontarea serviciilor medicale de vaccinare.
  (3) Pentru serviciile medicale de vaccinare contractate, efectuate, raportate şi validate decontarea se
  realizează la un tarif de 40 lei/serviciu medical pe baza raportului generat de RENV pentru vaccinurile
  prevăzute în Calendarul național de vaccinare, vaccinul gripal șripalul e îîmpotriva COVID-19 şi/sau a
  formularelor standard de raportare, în cazul altor vaccinări ale grupelor la risc, pentru serviciile
  acordate, în cazul administrării vaccinurilor achiziționate de Ministerul Sănătății;
  (4) Neprezentarea de către Furnizor a documentelor în condițiile prevăzute la art. 7 alin. (2) atrage
  amânarea decontării până la următoarea perioadă de decontare.
  VI. Contravenţii şi sancţiuni
  Art. 8 – Neaplicarea prevederilor Programului naţional de vaccinare de către personalul medicosanitar cu atribuţii specifice în această activitate din cadrul cabinetelor medicale de asistenţă
  medicală primară constituie contravenţie şi se sancţionează conform prevederilor H.G. nr.
  857/2011, privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii
  publice, cu modificările şi completările ulterioare.
  VII. Soluţionarea litigiilor
  Art. 9 – Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de reprezentanții legali,
  pe cale amiabilă. În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, acestea se pot
  adresa instanţelor judecătoreşti competente.
  VIII. Condiţii încetare contract
  Art. 10 – Contractul încetează în următoarele condiţii:
 35. în cazul în care direcţia de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligaţii asumate
  de către Furnizor de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita încetarea
  acestuia; încetarea contractului nu este de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi
  neonorate ale părţilor;
  218 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022
 36. prin ajungere la termen;
 37. cu anticipaţie, prin acordul părţilor, prin încetarea definitivă sau temporară a activităţii uneia
  dintre părţi sau pentru neîndeplinirea clauzelor contractuale. Neîndeplinirea clauzelor contractuale
  se poate constata de comun acord pe cale amiabilă sau prin adresarea către instanţele judecătoreşti
  competente.
  IX. Forţa majoră
  Art. 11 Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării
  prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi
  exonerează de răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul prezentei
  clauze, împrejurări ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
  Art. 12 – Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la
  data apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
  Art. 13 – Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării
  cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin
  neanunţarea la termen.
  Art. 14 – În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se
  prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
  IX. Clauze speciale
  Art. 15 – (1) Modificarea prezentului contract se face numai prin act adițional încheiat între părțile
  contractante.
  (2) Prezentul contract, împreună cu anexele sale, care fac parte intergantă din cuprinsul său,
  reprezintă voința părților și înlătură orice altă înțelegere verbală între acestea, anterioară sau
  ulterioară încheierii lui.
  Art. 16 – Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului
  nu vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită
  printr-o altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, în
  conformitate cu prevederile legale. Dacă, pe durata derulării prezentului contract, expiră termenul
  de valabilitate a autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de
  nulitate, cu condiţia reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.
  X. Dispoziţii finale
  Art. 17 – Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act
  adiţional.
  Art. 18 – Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilităţii acestuia poate fi făcută numai cu
  acordul părţilor.
  Art. 19- În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata
  derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod
  corespunzător, prin act adiţional semnat de ambele părţi.

Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ……………., în două exemplare, câte unul pentru
fiecare parte şi se completează conform normelor legale în vigoare.
Direcţia de Sănătate Publică
…………………………………………..
SC / Cabinetul medical de asistenţă
medicală primară
………………………………..
Director executiv,
…………………………………….
Reprezentant legal,
………………………………..
Director adjunct executiv economic,
…………………………………….
Avizat
Biroul/Compartimentul juridic,

MODEL DE CONTRACT pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii,
derulate de către unităţi sanitare publice din subordinea ministerelor şi instituţiilor cu reţea
sanitară proprie*) sau unităţi sanitare private, altele decât cabinetele de asistenţă medicală
primară

nr. ……. din data …………………
Notă: *) În sensul prevederilor art. 4 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul
sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin ministere şi instituţii cu reţele
sanitare proprii se înţeleg autorităţile şi instituţiile care au în subordine unităţi sanitare, altele decât
Ministerul Sănătăţii, respectiv Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul Afacerilor Interne, Ministerul
Justiţiei, Ministerul Transporturilor, Serviciul Român de Informaţii, Serviciul de Informaţii Externe,
Serviciul de Telecomunicaţii Speciale, Academia Română, autorităţile administraţiei publice locale.
I. Părţile contractante

 1. Direcţia de Sănătate Publică a Judeţului ………………………………./Municipiului Bucureşti, cu sediul
  în municipiul/oraşul …………………………….., str…………………….nr……., judeţul/sectorul
  …………………………………, telefon/fax ……………………………., reprezentată prin director executiv
  ………………………………,
  şi
 2. Unitatea sanitară …………………………………………………………………….., cu sediul în
  ………………………….., str………………………..nr…….., telefon ………………….., fax …………………., reprezentată
  prin ……………………………, având:
  2.1. actul de înfiinţare/organizare nr…………………………………………,
  2.2. autorizaţia sanitară de funcţionare nr………………………………….,
  2.3. dovada de evaluare nr………………………………………………………..,
  2.4. codul fiscal ………………………………………………………………………şi
  2.4. contul nr………………………………..deschis la Trezoreria Statului sau contul
  nr…………………………………………..deschis la Banca …………………………….,
  2.5. Dovada asigurării de răspundere civilă în domeniul medical, atât pentru furnizor, cât şi pentru
  personalul medico-sanitar angajat, valabilă pe toată durata contractului de furnizare servicii medicale
  încheiat cu Casa de Asigurări de Sănătate a Judeţului ………………………/Municipiului Bucureşti
  nr………………………………………………..la data …………………………………
  II. Obiectul contractului
  Art. 1 – Obiectul prezentului contract îl constituie desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele
  naţionale de sănătate publică, finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de
  stat şi din venituri proprii, după cum urmează:
 3. ……………………………………………………………………………………………………………..
 4. ……………………………………………………………………………………………………………..
 5. ……………………………………………………………………………………………………………..
  (Se specifică fiecare program/subprogram pentru care se încheie contractul)
  în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor
  naţionale de sănătate publică şi a Normelor tehnice de realizare a acestora.
  III. Durata contractului
  Art. 2 – Prezentul contract este valabil de la data încheierii lui până la data de 31 decembrie 2022.
  Art. 3 – Durata prezentului contract se poate prelungi, cu acordul părţilor, în situaţia prelungirii
  duratei de aplicabilitate a Hotărârii Guvernului nr. 423/2022 privind aprobarea programelor naţionale de
  Nr 16
  la norme

  
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022 205
  sănătate publică şi Normelor tehnice de realizare a acestora, aprobate prin Ordinul ministrului sănătăţii
  nr……………/2022 .
  IV. Obligaţiile părţilor
  Art. 4 – (1) Direcţia de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti are următoarele obligaţii:
  a) să încheie contracte, conform prevederilor art. 10, din Normele tehnice de realizare a
  programelor naţionale de sănătate publică, cu unităţile de specialitate nominalizate în norme
  tehnice sau desemnate în condiţiile prevăzute în anexele nr. 1 – 13 la acestea;
  b) să asigure monitorizarea derulării contractelor încheiate cu unităţile de specialitate pentru
  implementarea programelor naţionale de sănătate publică;
  c) să asigure fondurile necesare pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate
  publică în cadrul bugetului aprobat cu această destinaţie, prin finanţarea lunară, în limita valorii
  prezentului contract, contravaloarea bunurilor şi serviciilor acordate în cadrul
  programului/subprogramului, pe baza facturilor transmise de unitatea sanitară şi a documentelor
  justificative, conform prevederilor legale în vigoare;
  d) să realizeze finanţarea lunară, pe baza cererii justificative a unităţii de specialitate, a cărei model
  este prevăzut în anexa nr. 15 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate
  publică, în termen de maximum 60 de zile lucrătoare de la data depunerii documentelor
  justificative, în limita sumei prevăzute în prezentul contract, contravaloarea facturilor, prezentate
  în copie, pentru bunurile şi serviciile acordate în cadrul programelor/subprogramelor naţionale
  de sănătate publică, ţinând seama şi de următoarele criterii: gradul de utilizare a fondurilor puse
  la dispoziţie anterior, disponibilul din cont rămas neutilizat,bugetul aprobat cu această destinaţie;
  finanţarea lunară a bunurilor şi serviciilor acordate în cadrul programelor naţionale de sănătate
  publică se realizează în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la deschiderea de credite
  bugetare realizată de Ministerul Sănătăţii;
  e) să urmărească şi să controleze modul de utilizare a fondurilor alocate pentru derularea
  programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
  f) să informeze unităţile de specialitate cu privire la condiţiile de contractare pentru finanţarea
  programelor/subprogramelor de sănătate publică, precum şi cu privire la eventualele modificări
  ale acestora survenite ca urmare a apariţiei unor noi acte normative, prin publicare pe pagina web
  a direcţiilor de sănătate publică, precum şi prin e-mail/fax la adresele comunicate oficial de către
  furnizori, cu excepţia situaţiilor impuse de actele normative;
  g) să efectueze controlul implementării programelor/subprogramelor de sănătate publică, respectiv
  controlul îndeplinirii obligaţiilor contractuale de către unităţile de specialitate cu care se află în
  relaţie contractuală, potrivit prevederilor normelor tehnice;
  h) să recupereze de la unităţile de specialitate sumele reprezentând contravaloarea bunurilor şi
  serviciilor medicale în situaţia în care acestea au făcut şi obiectul raportărilor în sistemul de
  asigurări sociale de sănătate în vederea decontării acestora, precum şi sumele reprezentând
  contravaloarea bunurilor expirate;
  i) să monitorizeze modul de realizare al activităţilor cuprinse în programele/subprogramele
  naţionale de sănătate publică de către unităţile de specialitate în baza contractelor încheiate;
  pentru realizarea activităţii de monitorizare se vor avea în vedere cel puţin următoarele aspecte:
  identificarea unor posibile disfuncţionalităţi în derularea programelor/subprogramelor naţionale
  de sănătate publică, respectarea destinaţiilor stabilite pentru fondurile alocate unităţilor
  sanitare/instituţiilor care derulează programe naţionale de sănătate publică, modul de realizare şi
  de raportare a indicatorilor prevăzuţi în prezentul contract, încadrarea în bugetul aprobat,
  urmărirea consumurilor cantitative şi valorice ale bunurilor înregistrate pentru derularea
  activităţilor cuprinse în programele naţionale de sănătate publică, urmărirea respectării de către
  persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite prin prezentul contract referitoare la derularea
  programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
  j) să monitorizeze şi să controleze consumurile şi stocurile de bunuri înregistrate şi raportate de
  unităţile de specialitate pentru implementarea programelor/subprogramelor naţional de sănătate
  publică;
  206 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022
  k) să monitorizeze şi să controleze gestionarea eficientă a mijloacelor materiale şi mijloacele
  băneşti de către unitatea de specialitate;
  l) să monitorizeze şi să controleze evidenţele financiar – contabile ale cheltuielilor aferente fiecărui
  program/subprogram, pe surse de finanţare şi pe subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în
  prevederi, cât şi în execuţie, evidenţele tehnico-operative pentru implementarea fiecărui
  program/subprogram naţional de sănătate publică, precum şi evidenţele analitice ale
  consumurilor şi stocurilor de bunuri utilizate în realizarea activităţilor fiecărui
  program/subprogram naţional de sănătate publică
  m) să primească de la unităţile de specialitate şi să analizeze raportările trimestriale, cumulate de la
  începutul anului şi anuale, privind: indicatorii specifici programelor naţionale de sănătate
  publică, execuţia bugetară, situaţia consumurilor şi stocurilor cantitativ – valorice de bunuri
  balanţele de stocuri cantitativ-valorice după preţ, rapoartele de activitate, transmise în primele 10
  zile după încheierea perioadei pentru care se face raportarea;
  n) să verifică corectitudinea datelor consemnate în raportările prevăzute la litera m) şi să evalueze
  modul de realizare al activităţilor cuprinse în programele/subprogramele naţionale de sănătate
  publică de către unităţile de specialitate în baza contractelor încheiate;
  o) să verifice organizarea evidenţei nominale a beneficiarilor programelor naţionale de sănătate
  publică, pe bază de cod numeric personal de către unităţile de specialitate care implementează
  programe naţionale de sănătate publică, cu respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia
  persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor
  date;
  p) să verifice publicarea pe site-ul unităţilor de specialitate a bugetului alocat, detaliat pe surse de
  finanţare, titluri bugetare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică, precum şi a
  oricăror alte modificări survenite în timpul anului financiar;
  q) să verifice publicarea pe site-ul unităţilor de specialitatea a execuţiei înregistrate, detaliat pe
  surse de finanţare şi programe/subprograme naţionale de sănătate publică.
  r) să primească de la unităţile de specialitate solicitări fundamentate pentru modificarea bugetului
  alocat pentru implementarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică; să
  realizeze analiza solicitărilor adresate luând în considerare indicatorii realizaţi, execuţia
  bugetară, consumurile şi stocurile de bunuri înregistrate la nivelul unităţii de specialitate şi să
  transmită Agenţiei naţionale de programe de sănătate propuneri fundamentate de modificare a
  bugetului fie în sensul redistribuirii fondurilor alocate, fie în sensul rectificării lor;
  s) să formuleze măsuri de remediere a disfuncţionalităţilor constatate cu prilejul monitorizărilor,
  evaluărilor sau controalelor efectuate şi să monitorizeze punerea în aplicare a acestora;
  (2) Obligaţiile direcţiilor de sănătate prevăzute la alin. (1) se completează corespunzător cu obligaţiile
  specifice fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică prevăzute în anexele care
  reglementează condiţiile privind implementarea programelor naţionale de sănătate publică la Normele
  tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică
  (3) Obligaţiile direcţiilor de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti prevăzute la alin. (1)
  şi (2) se realizează prin structurile organizatorice ale acestora, stabilite potrivit legii.
  Art. 5 – (1) Pentru desfăşurarea activităţilor prevăzute în programele/subprogramele naţionale de
  sănătate publică publică finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi
  din venituri proprii, unităţile sanitare au următoarele obligaţii:
  a) să dispună măsurile necesare în vederea realizării activităţilor programele/subprogramele naţionale
  de sănătate publică, în concordanţă cu actele normative în vigoare;
  b) să înregistreze, să stocheze, să prelucreze şi să transmită informaţiile legate de
  programele/subprogramele naţionale de sănătate publică pe care le derulează, conform prevederilor
  legale în vigoare;
  c) să organizeze evidenţa beneficiarilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică
  prin înregistrarea la nivel de pacient a următorului set minim de date: codul numeric personal,
  diagnosticul specific concordant cu programul, medicul curant (cod parafă), bunurile şi serviciile
  acordate, cantitatea de bunuri acordată conform schemei terapeutice prescrise, cu respectarea
  protocoalelor, valoarea de finanţat;
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022 207
  d) să deţină autorizaţia pentru prelucrarea datelor cu caracter personal privind starea de sănătate,
  emisă, în condiţiile legii, de Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter
  Personal;
  e) să dispună măsuri pentru respectarea prevederilor legale referitoare la protecţia persoanelor cu
  privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;
  f) să asigure buna desfăşurare a activităţilor prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor
  naţionale de sănătate publică;
  g) să utilizeze fondurile alocate pentru fiecare program/subprogram de sănătate publică, potrivit
  destinaţiei acestora cu respectarea naturii cheltuielilor eligibile pentru fiecare program/subprogram
  naţional de sănătate publică;
  h) să cuprindă sumele contractate pentru programele/subprogramele naţionale de sănătate publică în
  bugetul de venituri şi cheltuieli şi să le aprobe odată cu acesta, în condiţiile legii;
  i) să controleze modul de utilizare a fondurilor alocate şi să analizeze indicatorii realizaţi;
  j) să ia măsurile necesare şi să răspundă de achiziţionarea tuturor bunurilor şi serviciilor în baza
  necesarului stabilit pentru implementarea activităţilor programelor/subprogramelor naţionale de
  sănătate, în condiţiile prevăzute în normele tehnice, ţinând cont de nevoile reale, consumurile realizate şi
  de stocurile cantitativ-valorice;
  k) să organizeze procedurile de achiziţie a bunurilor şi serviciilor necesare pentru implementarea
  activităţilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate cu respectarea legislaţiei în domeniul
  achiziţiilor publice, în situaţiile în care acestea nu fac obiectul achiziţiilor centralizate organizate de
  Ministerul Sănătăţii;
  l) să încheie contracte subsecvente la acordurile-cadru încheiate de Ministerul Sănătăţii pentru
  bunurile achiziţionate prin proceduri centralizate;
  m) să dispună măsuri pentru gestionarea eficientă a mijloacelor materiale (medicamente, materiale
  sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea) şi a mijloacelor băneşti;
  n) să organizeze şi să conducă, prin directorul financiar contabil, evidenţele tehnico-operative,
  evidenţele contabile ale cheltuielilor pentru fiecare program/subprogram şi pe paragrafele şi
  subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât pentru bugetul aprobat, cât şi în execuţie, precum şi evidenţa
  analitică a consumurilor şi stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele
  asemenea achiziţionate pentru implementarea fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică
  şi în cadrul acestora pe fiecare tip de produse;
  o) să organizeze transmiterea cererilor de finanţare fundamentate, însoţite de documentele
  justificative prevăzute la art. 7 alin. 2, conform modelului prevăzut în anexa nr. 15, la Normele tehnice
  de realizare a programelor naţionale de sănătate publică ;
  p) să asigure monitorizarea şi evaluarea modului de realizare a activităţilor cuprinse în
  programele/subprogramele naţionale de sănătate publică implementate;
  q) să monitorizeze consumurile şi stocurile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale
  şi altele asemenea înregistrate pentru implementarea programelor/subprogramelor naţionale de sănătate
  publică; contravaloarea bunurilor expirate sau a celor utilizate cu altă destinaţie decât implementarea
  activităţilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică se recuperează de la unitatea de
  specialitate;
  r) să ia măsurile necesare şi să răspundă pentru asigurarea stocurilor de bunuri adecvate consumurilor
  din punct de vedere al structurii şi volumului acestora;
  s) să ia măsurile necesare şi să răspundă de asigurarea unui stoc tampon de bunuri necesare pentru
  asigurarea continuităţii consumului în situaţiile în care stocul curent urmează a se epuiza şi pot fi
  înregistrate întârzieri în reîntregirea lui, ca urmare a unor dereglări în livrările de la furnizori, în
  transport sau creşterii ritmului consumului curent;
  t) să elaboreze, prin coordonatorii fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică, un
  raport de activitate care cuprinde: stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza
  comparativă a costurilor medii realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în
  prezentul ordin, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de
  îmbunătăţire a modului de derulare a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
  u) să întocmească, prin coordonatorii fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică,
  raportări privind:
  208 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022
 6. indicatorii specifici programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
 7. execuţia bugetară;
 8. situaţia consumurilor şi stocurilor cantitativ-valorice de bunuri, conform modelului prevăzut
  în anexa nr. 19 la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică;
 9. balanţele de stocuri cantitativ-valorice după preţ, conform modelului prevăzut în anexa nr. 20
  la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică
  Raportările prevăzute la punctele 1 şi 2 se realizează conform machetelor de raportare aprobate prin
  ordin al ministrului sănătăţii.
  v) raportările prevăzute la lit. t) şi u) se elaborează trimestrial, cumulat de la începutul anului şi anual
  şi se transmit, în format electronic, cât şi pe suport hârtie către direcţia de sănătate publică, în primele 10
  zile ale lunii următoare perioadei pentru care se face raportarea;
  w) să analizeze gradul de utilizare a fondurilor alocate pentru implementarea
  programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică luând în considerare indicatorii realizaţi,
  consumurile şi stocurile de bunuri înregistrate la nivelul unităţii de specialitate şi transmită propuneri
  fundamentate de modificare a bugetului, fie în sensul redistribuirii fondurilor alocate la nivelul unităţii
  de specialitate, fie în sensul rectificării lor către direcţia de sănătate publică;
  x) să realizează estimarea cantităţilor de medicamente, materiale sanitare sau dispozitive medicale şi
  altele asemenea necesare pentru organizarea achiziţiilor publice centralizate şi să le transmită către
  direcţia de sănătate publică, unităţilor de asistenţă tehnică sau Agenţiei naţionale de programe de
  sănătate, după caz;
  y) să realizeze estimarea şi fundamentarea anuală a necesarului de fonduri pentru implementarea
  programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică şi să le transmită către direcţia de sănătate
  publică, unităţilor de asistenţă tehnică şi management sau Agenţiei naţionale de programe de sănătate,
  după caz;
  z) să asigure publicarea pe site-ul propriu a bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a execuţiei
  bugetare înregistrată pe parcursul implementării acestora, detaliat pe fiecare dintre
  programele/subprogramele naţionale de sănătate publică implementate conform prevederilor Normelor
  tehnice de realizare a programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică , aprobate prin Ordinul
  ministrului sănătăţii nr. ……./2022;
  aa) asigură, la sfârşitul fiecărui an calendaristic, stocuri cantitativ-valorice adecvate şi continue de
  medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele asemenea necesare implementării
  programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică, dimensionate la nivelul consumului mediu
  lunar înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de două luni; pentru Programul naţional
  de prevenire, supraveghere şi control a infecţiei HIV/SIDA şi, respectiv, Programul naţional de
  prevenire, supraveghere şi control a tuberculozei, stocurile de medicamente, materiale sanitare,
  dispozitive medicale şi altele asemenea vor fi dimensionate, la nivelul consumului mediu lunar
  înregistrat în anul precedent, corespunzător unei perioade de 3 luni;
  bb) să răspundă de exactitatea şi realitatea atât a datelor raportate pentru justificarea plăţii
  contravalorii facturilor pentru bunurile şi serviciile acordate în cadrul programului/subprogramului
  naţional de sănătate publică în luna precedentă, cât şi a datelor raportate conform prevederilor lit. t) şi
  u);
  cc) să se asigure că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din
  punctul de vedere al calităţii în normele privind calitatea asistenţei medicale, elaborate în condiţiile
  legii;
  dd) să asigure tratamentul adecvat şi prescrierea medicamentelor conform reglementărilor în vigoare;
  ee) să transmită direcţiei de sănătate publică judeţene/a municipiului Bucureşti orice alte date
  referitoare la programele/subprogramele naţionale de sănătate publică pe care le derulează şi să
  răspundă de exactitatea şi realitatea datelor raportate;
  ff) să raporteze corect, complet şi în termenele stabilite datele care fac obiectul raportărilor în cadrul
  programelor/subprogramelor naţionale de sănătate către direcţia de sănătate publică;
  gg) să pună la dispoziţia organelor de control toate documentele justificative care atestă bunurile şi
  serviciile acordate şi raportate, respectiv toate documentele justificative privind sumele finanţate din
  bugetul alocat programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică;
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022 209
  hh) să nu raporteze în sistemul de asigurări sociale de sănătate, în vederea decontării, activităţile ce se
  finanţează din bugetul aferent programelor naţionale de sănătate publică; în situaţiile în care se constată
  încălcarea acestei obligaţii sumele reprezentând contravaloarea bunurilor şi serviciilor finanţate din
  bugetul programelor/subprogramelor naţionale de sănătate se recuperează de la unitatea de specialitate;
  ii) să nu încaseze sume de la beneficiari pentru serviciile medicale, medicamentele, materialele
  sanitare specifice, dispozitive medicale şi altele asemenea, care se asigură în cadrul programelor
  naţionale de sănătate publică.
  jj) asigură respectarea prevederilor actelor normative referitoare la derularea
  programelor/subprogramelor naţionale de sănătate publică.
  (2) Obligaţiile unităţilor sanitare prevăzute la alin. (1) se realizează prin structurile organizatorice ale
  acestora, precum şi prin personalul implicat în realizarea activităţii programelor/subprogramelor
  naţionale de sănătate publică, în limitele competenţelor, potrivit legii.
  V. Valoarea contractului
  Art. 6 – Valoarea contractului în anul ………………………………… este:
 10. …………………………………………………………………… lei;
 11. …………………………………………………………………… lei;
 12. …………………………………………………………………… lei;
 13. …………………………………………………………………… lei.
  (se detaliază fiecare program/subprogram)
  VI. Decontarea contravalorii bunurilor şi serviciilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor
  prevăzute în programele naţionale de sănătate publică.
  Art. 7 – (1) Decontarea contravalorii bunurilor şi serviciilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor
  prevăzute în programele naţionale de sănătate publică se realizează în limita sumelor disponibile cu
  această destinaţie, în ordine cronologică, după cum urmează:
  a) în termen de maximum 60 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative
  pentru bunurile şi serviciile realizate conform contractelor încheiate;
  b) în termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentelor justificative
  pentru sumele necesare efectuării plăţilor pentru drepturile salariale aferente personalului care
  desfăşoară activităţi în cadrul programelor naţionale de sănătate.
  (2) în vederea decontării contravalorii bunurilor şi serviciilor acordate pentru desfăşurarea activităţilor
  prevăzute în programele naţionale de sănătate, unitatea sanitară prezintă până cel târziu la data de 25 a
  lunii pentru care se face finanţarea următoarele documente:
  a) cererea justificativă, întocmită conform modelului prevăzut în anexa nr. 15 la Normele tehnice de
  realizare a programelor naţionale de sănătate publică;
  b) borderoul centralizator cuprinzând documentele justificative ale ordonatorului terţiar de credite
  care însoţesc cererile de finanţare fundamentate, întocmit conform modelului prevăzut în anexa nr. 8 la
  Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică;
  c) nota justificativă este documentul întocmit de unităţile de specialitate care implementează
  programele/subprogramele naţionale de sănătate conform prevederilor Ordinul ministrului finanţelor
  publice nr. 501/2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind deschiderea şi
  repartizarea/retragerea creditelor bugetare din bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat,
  bugetul asigurărilor pentru şomaj, bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate,
  bugetul Trezoreriei Statului, bugetul Fondului pentru mediu şi bugetele locale, cu modificările şi
  completările ulterioare;
  d) decontul pentru luna precedentă, întocmit conform modelului prevăzut în prevăzut în anexa nr. 15
  la Normele tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate publică;
  e) copiile facturilor reprezentând contravaloarea bunurilor şi serviciilor acordate în perioada pentru
  care se face raportarea, copii ale statelor de plată aferente personalului care desfăşoară activităţi în
  cadrul programelor naţionale de sănătate publică, copii ale ordinelor de deplasare, borderoul
  centralizator pe CNP pentru situaţia în care modalitatea de plată este exprimată în tarif/serviciu medical;
  210 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022
  f) copii ale ordinelor de plată, prin care s-a efectuat plata contravalorii facturilor pentru bunurile şi
  serviciile decontate în luna precedentă celei pentru care se solicită decontarea, însoţite de extrasul de
  cont cu viza trezoreriei;
  (3) Cheltuielile angajate în cadrul prevederilor bugetare aprobate în anul precedent şi rămase neplătite
  până la data încheierii prezentului contract vor fi plătite în condiţiile prevăzute la alin. (1).
  Art. 8 – Direcţia de sănătate judeţeană/a municipiului Bucureşti analizează indicatorii prezentaţi din
  decont, precum şi gradul şi modul de utilizare a fondurilor puse la dispoziţie anterior şi decontează, în
  limita sumei prevăzute în prezentul contract, în termenul şi condiţiile prevăzute la art. 6, sumele
  facturate de unitatea sanitară, pentru bunurile şi/sau serviciile acordate, pentru luna precedentă.
  VII. Răspunderea contractuală
  Art. 9 – (1) Managerul, inclusiv managerul interimar, răspunde de îndeplinirea obligaţiilor
  contractuale ale unităţii sanitare, aşa cum sunt prevăzute la art. 5, precum şi de:
  a) desemnarea prin act administrativ propriu a unui coordonator pentru fiecare program/subprogram
  naţional de sănătate publică pe care îl implementează;
  b) desemnarea, prin act administrativ propriu la propunerea directorului financiar contabil a
  personalului care va participa la elaborarea raportărilor cu caracter financiar-contabil prevăzute la art. 5
  alin. (1) lit. u);
  c) aprobarea fişelor de post ale persoanelor desemnate în conformitate cu lit. a) şi b) cu înscrierea
  atribuţiilor corespunzătoare activităţilor prevăzute în cadrul programelor naţionale de sănătate publică.
  (2) Personalul implicat în realizarea activităţilor prevăzute în programele naţionale de sănătate publică
  are următoarele obligaţii:
  a) coordonatorul fiecărui program/subprogram:
 14. răspunde de utilizarea fondurilor alocate pentru derularea programelor/subprogramelor naţionale de
  sănătate, potrivit destinaţiei stabilite pentru acestea;
 15. organizează evidenţa nominală a beneficiarilor programelor/subprogramelor naţionale de sănătate
  publică, pe bază de setului minim de date prevăzut la art. 5 alin. (1) lit. c), cu respectarea prevederilor
  legale referitoare la protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera
  circulaţie a acestor date;
 16. dispune măsurile necesare aplicării metodologiei de program/subprogram, în vederea realizării
  activităţilor prevăzute în acesta;
 17. monitorizează modul de implementare a programelor naţionale de sănătate publică pe care le
  coordonează;
 18. răspunde de desfăşurarea activităţilor prevăzute în cadrul programelor/subprogramelor naţionale de
  sănătate publică, în conformitate cu prevederile în vigoare;
 19. monitorizează consumurile şi stocurile de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi
  altele asemenea care se acordă în cadrul programelor naţionale de sănătate publică pe care le
  coordonează, informează conducerea unităţii de specialitate care implementează programul asupra
  termenului estimat de epuizare a stocurilor şi propune măsurile necesare pentru reîntregirea acestora;
 20. asigură coordonarea personalului desemnat pentru întocmirea raportările prevăzute la art. 5 alin. (1)
  lit. u) şi răspunde de realizarea raportărilor la timp a datelor către direcţia de sănătate publică
  judeţeană/a municipiului Bucureşti, precum şi de realitatea şi exactitatea acestora;
 21. întocmesc un raport de activitate trimestrial, respectiv anual, pe care îl transmit conducerii
  instituţiei până la data de 7 a lunii următoare celei pentru care raportează; raportul de activitate cuprinde:
  stadiul realizării activităţilor prevăzute în cadrul programului, analiza comparativă a costurilor medii
  realizate raportat la costurile medii la nivel naţional prevăzute în prezentul ordin, cu precizarea cauzelor
  depăşirii sau, după caz, nerealizării indicatorilor de eficienţă, precum şi a impactului nerealizării
  acestora, probleme şi disfuncţionalităţi întâmpinate în realizarea activităţilor, propuneri de îmbunătăţire
  a modului de derulare a programelor naţionale de sănătate publică;
 22. se asigură că serviciile medicale furnizate în baza prezentului contract se încadrează din punct de
  vedere al calităţii în normele privind calitatea serviciilor medicale, elaborate în condiţiile legii;
 23. răspunde de respectarea prevederilor legale referitoare la prescrierea medicamentelor şi la modul
  de acordare a tratamentului, în cadrul programelor naţionale de sănătate publică;
  MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022 211
 24. informează permanent conducerea unităţii sanitare cu privire la disfuncţionalităţile identificate în
  derularea programelor naţionale de sănătate publică şi propune măsuri de soluţionare a acestora;
 25. orice alte obligaţii prevăzute de actele normative în vigoare.
  b) directorul financiar contabil al unităţii sanitare:
 26. răspunde de utilizarea sumelor alocate potrivit destinaţiilor aprobate, cu respectarea normelor
  legale în vigoare;
 27. organizează, conduce şi răspunde de modul de organizare a evidenţei contabile a cheltuielilor
  pentru fiecare program/subprogram pe paragrafele şi subdiviziunile clasificaţiei bugetare, atât în cadrul
  bugetului aprobat, cât şi în execuţia acestuia precum şi a evidenţei tehnico-operative şi a evidenţei
  analitice a consumurilor şi stocurilor de medicamente, materiale sanitare, dispozitive medicale şi altele
  asemenea achiziţionate pentru implementarea fiecărui program/subprogram naţional de sănătate publică
  şi în cadrul acestora pe fiecare tip de produse;
 28. răspunde de exactitatea şi realitatea datelor raportate, la termenele stabilite;
 29. asigură efectuarea plăţilor către furnizorii de bunuri şi servicii contractate de unitatea sanitară
  pentru realizarea activităţilor prevăzute în programele/subprogramele naţionale de sănătate publică
  finanţate din bugetul Ministerului Sănătăţii, din fonduri de la bugetul de stat şi din venituri proprii, în
  baza documentelor justificative legal întocmite;
 30. verifică şi semnează documentele justificative prevăzute la art. 7 alin. 2 prezentate de unitatea
  sanitară în vederea finanţării pentru activităţile prevăzute în programele naţionale de sănătate publică;
 31. răspunde de analiza, centralizarea şi raportarea la timp a datelor cu caracter financiar către direcţia
  de sănătate publică judeţeană/a municipiului Bucureşti, în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
 32. are obligaţia să cuprindă sumele contractate pentru programele naţionale de sănătate publică în
  bugetul de venituri şi cheltuieli, pe care îl supune aprobării, în condiţiile legii;
 33. orice alte obligaţii prevăzute de actele normative în vigoare.
  Art. 10 – Controlul programelor naţionale de sănătate implementate de către unităţile de specialitate
  în baza contractelor încheiate cu direcţiile de sănătate publică se realizează de aceste instituţii şi va
  urmări, fără a se limita la acestea, următoarele:
  a) respectarea reglementărilor legale în vigoare din domeniul programelor naţionale de sănătate
  publică;
  b) respectarea obligaţiilor contractuale prevăzute la art. 5;
  c) dacă au fost realizate activităţile programului/subprogramului naţional de sănătate publică;existenţa
  unor disfuncţionalităţi în derularea acestuia;
  d) încadrarea în sumele contractate pe programe/subprograme;
  e) dacă fondurile alocate au fost utilizate potrivit destinaţiilor stabilite cu încadrarea în natura
  cheltuielilor eligibile;
  f) respectarea de către persoanele implicate a responsabilităţilor stabilite;
  g) realitatea şi exactitatea datelor înregistrate şi raportate;
  h) înregistrarea în gestiunea contabilă şi în evidenţa secţiilor din cadrul unităţii sanitare care a
  implementat programul a consumului, respectiv a stocurilor de medicamente, materiale sanitare,
  dispozitive medicale şi altele asemenea.
  Art. 11 – Neprezentarea, de către unitatea sanitară, a documentelor prevăzute la art. 7 alin 2, atrage
  amânarea decontării până la următoarea perioadă de raportare, cu respectarea prevederilor legale în
  vigoare.
  Art. 12 – (1) În cazul în care direcţia de sănătate publică constată nerespectarea unei/unor obligaţii
  asumate de către unitatea sanitară de natură a prejudicia grav derularea contractului, poate solicita
  încetarea acestuia.
  (2) Prevederile alin. (1) nu sunt de natură a înlătura obligaţiile anterioare deja scadente şi neonorate
  ale părţilor.
  VIII. Soluţionarea litigiilor
  Art. 13 – Litigiile apărute pe perioada derulării contractului se soluţionează de părţi pe cale amiabilă.
  În situaţia în care părţile nu ajung la o înţelegere pe cale amiabilă, acestea se pot adresa instanţelor
  judecătoreşti competente.
  212 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 320 bis/1.IV.2022
  IX. Clauze speciale
  Art. 14 – Se pot încheia acte adiţionale la prezentul contract în situaţia în care, prin actele normative
  în materie care intră în vigoare ulterior datei la care s-a încheiat prezentul contract, au fost aprobate
  modificări în volumul, structura sau bugetul programelor/subprogramelor, pe parcursul derulării
  acestuia.
  Art. 15 – Dacă o clauză a acestui contract este declarată nulă, celelalte prevederi ale contractului nu
  vor fi afectate de această nulitate. Părţile convin ca orice clauză declarată nulă să fie înlocuită printr-o
  altă clauză care să corespundă cât mai bine cu putinţă spiritului contractului, în conformitate cu
  prevederile legale. Dacă, pe durata derulării prezentului contract, expiră termenul de valabilitate a
  autorizaţiei sanitare, toate celelalte prevederi ale contractului nu vor fi afectate de nulitate, cu condiţia
  reînnoirii autorizaţiei sanitare pentru toată durata de valabilitate a contractului.
  X. Forţa majoră
  Art. 16 – Orice împrejurare de fapt independentă de voinţa părţilor, intervenită după data semnării
  prezentului contract şi care împiedică executarea acestuia, este considerată forţă majoră şi exonerează de
  răspundere partea care o invocă. Sunt considerate forţă majoră, în sensul prezentei clauze, împrejurări
  ca: război, revoluţie, cutremur, mari inundaţii, embargo.
  Art. 17 – Partea care invocă forţa majoră trebuie să anunţe cealaltă parte în termen de 5 zile de la data
  apariţiei respectivului caz de forţă majoră şi, de asemenea, de la încetarea acestui caz.
  Art. 18 – Dacă nu se procedează la anunţarea în termenele prevăzute mai sus a începerii şi încetării
  cazului de forţă majoră, partea care îl invocă suportă toate daunele provocate celeilalte părţi prin
  neanunţarea la termen.
  Art. 19 – În cazul în care împrejurările care obligă la suspendarea executării prezentului contract se
  prelungesc pe o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte poate cere rezoluţiunea contractului.
  XI. Dispoziţii finale
  Art. 20 – Orice modificare poate fi făcută numai cu acordul scris al ambelor părţi, prin act adiţional.
  Art. 21 – În condiţiile apariţiei unor noi acte normative în materie, care intră în vigoare pe durata
  derulării prezentului contract, clauzele contrare se vor modifica şi se vor completa în mod
  corespunzător, prin act adiţional semnat de ambele părţi.
  Art. 22 – Rezilierea contractului înainte de expirarea valabilităţii acestuia poate fi făcută numai cu
  acordul părţilor.
  Prezentul contract s-a încheiat astăzi, ……………., în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi
  se completează conform normelor legale în vigoare.
  Direcţia de Sănătate Publică
  ……………………………………..
  Unitatea sanitară
  ……………………………………..
  Director executiv, Manager,
  …………………………………….. ……………………………………..
  Director adjunct executiv economic, Director financiar-contabil,
  …………………………………….. ……………………………………..
  Director medical,
  ……………………………………..
  Avizat
  Biroul/Compartimentul juridic,
  Avizat
  Biroul/Compartimentul juridic